งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อประกอบคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อประกอบคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อประกอบคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน คป. สอ. สตูล  ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละของรพ. สต. ที่มีการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตาม เกณฑ์กำหนด  คำอธิบาย : จำนวนรพ. สต. ที่มีการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคตามเกณฑ์ที่ กำหนดทั้ง ๔ เกณฑ์ ๑. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญใน ชุมชน ๒. ตรวจสอบฉลาก การแสดง สรรพคุณบนฉลาก ๓. เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ๔. พัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม อสม., ครู / นักเรียน อย. น้อย, แม่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยให้รายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส ตามแบบบันทึก การดำเนินงาน คบส. รพสต.

3 สูตรการคำนวณ จำนวนรพ. สต. ที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามเกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐ จำนวน รพ. สต. ทั้งหมดในจังหวัดสตูล ๑๔๐เท่ากับ ๑ คะแนน ๒๔๕เท่ากับ ๒ คะแนน ๓๕๐เท่ากับ ๓ คะแนน ๔๕๕เท่ากับ ๔ คะแนน ๕๖๐เท่ากับ ๕ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

4 รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัดหน่วยวัดผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ ๒๕๕๒๒๕๕๓๒๕๕๔ รพ. สต. ที่มีการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคตามเกณฑ์ที่ กำหนด ร้อยละ -- ๔๕

5  ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของตัวอย่างอาหาร สดได้รับการตรวจ สาร ปนเปื้อน ๕ ชนิด  คำอธิบาย : จำนวนตัวอย่างอาหารสด ที่ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน ๓ ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอกขาวและฟอร์มาลีน รวมทั้งพบยาฆ่าแมลงและสารโพลาร์ใน น้ำมันทอดซ้ำในระดับปลอดภัย และ จำนวนตัวอย่างอาหารสดที่ได้รับการตรวจ สารปนเปื้อนซึ่งจำนวนตัวอย่างอาหารสด คิดจากจำนวนร้านและแผงที่จำหน่าย อาหารสด ร้านเก่าเก็บตัวอย่าง ๒ ตัว ร้าน ใหม่ ๖ ตัวอย่าง ( ร้านใหม่เก็บ ๒ ครั้งๆ ละ ๓ ตัวอย่าง ) ชุดทดสอบให้ คปสอ. จัดซื้อจัดหาเอง จาก งบประมาณที่จังหวัดได้จัดสรรให้ โดยให้รายงานความก้าวหน้า ทุกไตรมาส

6 สูตรการ คำนวณ ๑. จำนวนตัวอย่างอาหารสดที่ได้รับการ ตรวจ x ๑๐๐ จำนวนเป้าหมายตัวอย่างอาหาร สด ๒. จำนวนตัวอย่างอาหารสดที่ตรวจไม่พบ สารปนเปื้อน x ๑๐๐ จำนวนตัวอย่างอาหารทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ ๑ระดับ ๒ระดับ ๓ระดับ ๔ระดับ ๕ ๑๘๐๘๕๙๐๙๕๑๐๐ ๒๙๒๙๓๙๔๙๕๙๖

7 รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด หน่วย วัด ผลการดำเนินงานใน อดีต ปีงบประมาณ ๒๕๕ ๒ ๒๕๕ ๓ ๒๕๕๔ ๑. ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ ตามเป้า ร้อยละ๑๐๐ ๒. ตัวอย่างอาหารสด ปลอดภัย ร้อยละ๑๐๐๙๑. ๔ ๓ ๙๔. ๔ ๙

8  นโยบาย ข้อ ๖ : จัดให้มีการดูแล กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ เด็ก, สตรี, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ฯ  โครงการที่ ๗ : โครงการอย. น้อย ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕  วัตถุประสงค์ ๑. ขยายกิจกรรม อย. น้อยสู่สถานศึกษา ให้มากขึ้น ๒. เด็กอย. น้อยมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผยแพร่ได้ ๓. เด็กอย. น้อย ตรวจสอบ / เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แจ้งศูนย์รับ แจ้ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดในการขับเคลื่อน นโยบาย รมต. สาธารณสุข

9 รายละเอียดการดำเนินงาน ปรับปรุงคู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ อย. น้อย ในสถานศึกษา พัฒนาการกิจกรรม อย. น้อย ในสถานศึกษา ผลิตสื่อสนับสนุนการทำกิจกรรม อย. น้อย สำนักงานสาธารณสุขมีงบประมาณในการจัด กิจกรรมส่งเสริมโครงการ อย. น้อยของจังหวัด ตัวชี้วัด : นักเรียน อย. น้อยมีพฤติกรรมของ การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ดีร้อย ละ ๗๕

10


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อประกอบคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google