งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ. อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ. อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ. อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี

2 วิสัยทัศน์ บริการปฐมภูมิเป็นที่ ยอมรับ ประชาชนมี สุขภาพดี และสามารถ พึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพ

3 จุดหมายปลายทาง : ประชาชนมาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นอันดับ แรกและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์๒ ประชาชนในเขต เมืองมาใช้บริการที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิมากขึ้น กลยุทธ์๒. สร้างความเชื่อมั่นและ แรงจูงใจ ในการมาใช้บริการที่ หน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง. เป้าประสงค์๒ ประชาชนในเขต เมืองมาใช้บริการที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิมากขึ้น กลยุทธ์๒. สร้างความเชื่อมั่นและ แรงจูงใจ ในการมาใช้บริการที่ หน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง. เป้าประสงค์๓. ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลยุทธ์๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของประชาชนให้ เหมาะสม เป้าประสงค์๓. ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลยุทธ์๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของประชาชนให้ เหมาะสม เป้าประสงค์๙ระบบบริการ ปฐมภูมิมีความเชื่อมโยงและ เป็นองค์รวม กลยุทธ์๙พัฒนาระบบ เชื่อมโยงและระบบส่งต่อ ส่งกลับ เป้าประสงค์๙ระบบบริการ ปฐมภูมิมีความเชื่อมโยงและ เป็นองค์รวม กลยุทธ์๙พัฒนาระบบ เชื่อมโยงและระบบส่งต่อ ส่งกลับ เป้าประสงค์๖ชุมชนท้องถิ่นมี มาตรการทางสังคมในการที่ จะให้ประชาชนไปใช้บริการ ปฐมภูมิและมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม กลยุทธ์๖เสริมสร้างให้ชุมชน ท้องถิ่นกำหนดมาตรการทาง สังคมเพื่อให้ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพและใช้ บริการปฐมภูมิสอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ เป้าประสงค์๖ชุมชนท้องถิ่นมี มาตรการทางสังคมในการที่ จะให้ประชาชนไปใช้บริการ ปฐมภูมิและมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม กลยุทธ์๖เสริมสร้างให้ชุมชน ท้องถิ่นกำหนดมาตรการทาง สังคมเพื่อให้ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพและใช้ บริการปฐมภูมิสอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ เป้าประสงค์๕. มีหน่วยบริการ ปฐมภูมิที่เพียงพอและ ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม จากภาคีในระดับพื้นที่ กลยุทธ์๕. จัดตั้งและพัฒนา ศสม. เขตเมืองเพื่อการเข้าถึง บริการของประชาชน. เป้าประสงค์๕. มีหน่วยบริการ ปฐมภูมิที่เพียงพอและ ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม จากภาคีในระดับพื้นที่ กลยุทธ์๕. จัดตั้งและพัฒนา ศสม. เขตเมืองเพื่อการเข้าถึง บริการของประชาชน. รากฐ าน กระบวน การ ภาคี ประชา ชน เป้าประสงค์๑๐มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กลยุทธ์๑๐พัฒนาระบบข้อมูลและปรึกษาทางไกล (Telemedicine) เป้าประสงค์๑๐มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กลยุทธ์๑๐พัฒนาระบบข้อมูลและปรึกษาทางไกล (Telemedicine) เป้าประสงค์๘บริการปฐมภูมิตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายสำคัญ (WECANDO) กลยุทธ์๘จัดบริการแบบองค์รวมให้ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ( WECANDO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์๘บริการปฐมภูมิตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายสำคัญ (WECANDO) กลยุทธ์๘จัดบริการแบบองค์รวมให้ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ( WECANDO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์๗หน่วยบริการปฐม ภูมิได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ กำหนด กลยุทธ์๗พัฒนาหน่วยบริการปฐม ภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์๗หน่วยบริการปฐม ภูมิได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ กำหนด กลยุทธ์๗พัฒนาหน่วยบริการปฐม ภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์๑๑บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี กลยุทธ์๑๑สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มคุณค่าการยอมรับ และศักดิ์ศรีแก่บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป้าประสงค์๑๑บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี กลยุทธ์๑๑สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มคุณค่าการยอมรับ และศักดิ์ศรีแก่บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป้าประสงค์๑. บริการปฐมภูมิเป็นที่ ยอมรับของสังคม ประชาชนไปใช้ บริการปฐมภูมิเป็นที่แรกด้วยความ มั่นใจ กลยุทธ์๑. เสริมสร้างคุณค่าและการ ยอมรับระบบบริการปฐมภูมิ ( เพื่อลด ความแออัดของ รพ. แม่ข่าย / รพ. เขต เมือง ) เป้าประสงค์๑. บริการปฐมภูมิเป็นที่ ยอมรับของสังคม ประชาชนไปใช้ บริการปฐมภูมิเป็นที่แรกด้วยความ มั่นใจ กลยุทธ์๑. เสริมสร้างคุณค่าและการ ยอมรับระบบบริการปฐมภูมิ ( เพื่อลด ความแออัดของ รพ. แม่ข่าย / รพ. เขต เมือง ) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model : SLM) เป้าประสงค์๔ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ จัดบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ กลยุทธ์๔ ส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิโดย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ( โดยมีแผน สุขภาพตำบลเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรคและรักษาขั้นพื้นฐาน ). เป้าประสงค์๔ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ จัดบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ กลยุทธ์๔ ส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิโดย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ( โดยมีแผน สุขภาพตำบลเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรคและรักษาขั้นพื้นฐาน ).

4 โครงการระดับเขต ๑. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเขต เมืองให้ได้มาตรฐาน ลดความ แออัดของโรงพยาบาล ๒. โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้ มาตรฐาน พร้อมให้บริการ ประชาชน ๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) เพื่อระบบสุขภาพ ของชุมชนที่เหมาะสม ๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (WECANDO) ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงปะสงค์ ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการ ปฐมภูมิ

5 การกำกับระดับเครือข่าย บริการที่ ๖ ๑. Self Assessment ตามเกณฑ์ ๕ ขั้น ที่สอดคล้องกับบริบท CUP Profile ๒. วางแผนพัฒนายกระดับที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ปฐมภูมิเขต ๓. พัฒนาระบบงานผ่าน ODOP ๔. ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ ๕ ขั้น ๕. พัฒนาทีมพี่เลี้ยงและทีมตรวจประเมิน ระดับเขต เพื่อรับรองผล การประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI)

6 พัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิเขต พัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิเขต การดูแล กลุ่มเป้าหมา ย WECANDO พัฒนาคน ระบบบริการ พัฒนาระบบ นวัตกรรม พัฒนาคน ระบบบริการ พัฒนาระบบ นวัตกรรม ประเมินแผนยกระดับ ๕ ขั้น บรรลุวิสัยทัศน์ DHS

7 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ. อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google