งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา

2 ๒. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ มีข้อเสนอ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

3 ๒. ๑ องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน คะแนนของ แต่ละองค์ประกอบ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการในจังหวัดสงขลาให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๕ และ ๒๕ ตามลำดับ - ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๕๐ : ๕๐

4 ๒. ๒ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ ดำเนินการดังนี้ - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และ คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง ตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดย กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน รายบุคคล จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

5 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจาก สมรรถนะหลักที่ ก. พ. กำหนดได้แก่ การ มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

6 ๒. ๓ ระดับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๑. ระดับดีเด่น๙๐ - ๑๐๐คะแนน ( โควตา๑๕ %) ๒. ระดับดีมาก๘๐ - ๘๙. ๙๙ คะแนน ๓. ระดับดี๗๐ - ๗๙. ๙๙ คะแนน ๔. ระดับพอใช้๖๐ - ๖๙. ๙๙ คะแนน ๕. ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐

7 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินฯ ของข้าราชการให้ใช้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ และแบบสรุปการ ประเมินฯ โดยกำหนดระยะเวลาการ ประเมินถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖โดย กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายบุคคล ในรอบที่ ๒ ( ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล คนละ ๖ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาดังนี้

8 ๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน / ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐ % ๒. ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว น้ำหนัก ๒๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๓. ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จาก ภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่น ๆ น้ำหนัก ๒๐ %

9 สำหรับผู้บริหาร ( ตัวผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ) ตัวชี้วัดตัวรายบุคคลเน้น เรื่อง เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก CMI, Service Plan และ เรื่อง ยาเสพติด ตัวที่ ๑ ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑ ตัว น้ำหนักตัวละ ๓๐ % ตัวที่ ๒ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว ตัว หลัก ๒๐ % อีก ๓ ตัวๆละ ๑๐ % ตัวที่ ๓ ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่นๆ น้ำหนัก ๒๐ %

10 รายการจำนวนตัวชี้วัดน้ำหนัก ตัวชี้วัดหน่วยงาน (package) 130 ตัวชี้วัดรายบุคคล - ตัวชี้วัดหลัก 120 - ตัวชี้วัดรอง 330 ส่วนของผู้บริหารประเมิน 20 100

11 รายการน้ำหนัก 1. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2020 2. การบริการที่ดี 20 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 20 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 20 5. การทำงานเป็นทีม 20 100

12 ๕. การพิจารณาผลการประเมิน และการ บริหารวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - การคำนวณวงเงิน ให้คำนวณจากอัตรา เงินเดือนรวมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะ ข้าราชการที่มีบัญชีถือจ่าย ( จ. ๑๘ ) อยู่ที่ จังหวัดสงขลาและกลุ่มที่มาช่วยราชการ โดย คำนวณร้อยละ ๒. ๙๕ ไว้ก่อน เนื่องจาก จังหวัดยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

13 กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล สสจ. สงขลา สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google