งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา

2 ๒. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ มีข้อเสนอ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

3 ๒. ๑ องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน คะแนนของ แต่ละองค์ประกอบ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการในจังหวัดสงขลาให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๕ และ ๒๕ ตามลำดับ - ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๕๐ : ๕๐

4 ๒. ๒ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ ดำเนินการดังนี้ - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และ คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง ตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดย กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน รายบุคคล จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

5 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจาก สมรรถนะหลักที่ ก. พ. กำหนดได้แก่ การ มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

6 ๒. ๓ ระดับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๑. ระดับดีเด่น๙๐ - ๑๐๐คะแนน ( โควตา๑๕ %) ๒. ระดับดีมาก๘๐ - ๘๙. ๙๙ คะแนน ๓. ระดับดี๗๐ - ๗๙. ๙๙ คะแนน ๔. ระดับพอใช้๖๐ - ๖๙. ๙๙ คะแนน ๕. ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐

7 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินฯ ของข้าราชการให้ใช้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ และแบบสรุปการ ประเมินฯ โดยกำหนดระยะเวลาการ ประเมินถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖โดย กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายบุคคล ในรอบที่ ๒ ( ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล คนละ ๖ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาดังนี้

8 ๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน / ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐ % ๒. ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว น้ำหนัก ๒๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๑๐ % ๓. ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จาก ภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่น ๆ น้ำหนัก ๒๐ %

9 สำหรับผู้บริหาร ( ตัวผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ) ตัวชี้วัดตัวรายบุคคลเน้น เรื่อง เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก CMI, Service Plan และ เรื่อง ยาเสพติด ตัวที่ ๑ ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑ ตัว น้ำหนักตัวละ ๓๐ % ตัวที่ ๒ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว ตัว หลัก ๒๐ % อีก ๓ ตัวๆละ ๑๐ % ตัวที่ ๓ ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจาก ภารกิจหลัก หรือโครงการ / กิจกรรมอื่นๆ น้ำหนัก ๒๐ %

10 รายการจำนวนตัวชี้วัดน้ำหนัก ตัวชี้วัดหน่วยงาน (package) 130 ตัวชี้วัดรายบุคคล - ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง 330 ส่วนของผู้บริหารประเมิน

11 รายการน้ำหนัก 1. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การทำงานเป็นทีม

12 ๕. การพิจารณาผลการประเมิน และการ บริหารวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - การคำนวณวงเงิน ให้คำนวณจากอัตรา เงินเดือนรวมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะ ข้าราชการที่มีบัญชีถือจ่าย ( จ. ๑๘ ) อยู่ที่ จังหวัดสงขลาและกลุ่มที่มาช่วยราชการ โดย คำนวณร้อยละ ๒. ๙๕ ไว้ก่อน เนื่องจาก จังหวัดยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

13 กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล สสจ. สงขลา สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt  หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือ ปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับ ค่าตอบแทนพิเศษในสังกัดสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google