งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ๒. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ มีข้อเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

3 ๒.๑ องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของ แต่ละองค์ประกอบ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดสงขลาให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงานและจากพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๕ และ ๒๕ ตามลำดับ - ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๕๐:๕๐

4 ๒.๒ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ดำเนินการดังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และคุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

5 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ.กำหนดได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

6 ๒.๓ ระดับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ คือ ๑. ระดับดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐คะแนน (โควตา๑๕%) ๒. ระดับดีมาก ๘๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน ๓. ระดับดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ คะแนน ๔. ระดับพอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ คะแนน ๕. ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐

7 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินฯ ของข้าราชการให้ใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ และแบบสรุปการประเมินฯ โดยกำหนดระยะเวลาการประเมินถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล ในรอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล คนละ ๖ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาดังนี้

8 ๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน/ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐% ๒
๑. ตัวชี้วัดกลุ่มงาน/ฝ่าย ๑ ตัว น้ำหนัก ๓๐% ๒. ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว น้ำหนัก ๒๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๓. ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หรือโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ น้ำหนัก ๒๐%

9 สำหรับผู้บริหาร (ตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ) ตัวชี้วัดตัวรายบุคคลเน้น เรื่อง เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก CMI, Service Plan และ เรื่อง ยาเสพติด ตัวที่ ๑ ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑ ตัว น้ำหนักตัวละ ๓๐% ตัวที่ ๒ ตัวชี้วัดรายบุคคล ๔ ตัว ตัวหลัก ๒๐% อีก ๓ ตัวๆละ ๑๐% ตัวที่ ๓ ส่วนของผู้บังคับบัญชาประเมิน จากภารกิจที่มอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก หรือโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ น้ำหนัก ๒๐%

10 กรอบตัวชี้วัดรายบุคคล
รายการ จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนัก ตัวชี้วัดหน่วยงาน (package) 1 30 ตัวชี้วัดรายบุคคล - ตัวชี้วัดหลัก 20 - ตัวชี้วัดรอง 3 ส่วนของผู้บริหารประเมิน 100

11 กรอบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
รายการ น้ำหนัก 1.การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 20 2.การบริการที่ดี 3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5.การทำงานเป็นทีม 100

12 ๕. การพิจารณาผลการประเมิน และการบริหารวงเงินที่ใช้ใน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ การคำนวณวงเงิน ให้คำนวณจากอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะข้าราชการที่มีบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) อยู่ที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มที่มาช่วยราชการ โดยคำนวณร้อยละ ๒.๙๕ ไว้ก่อน เนื่องจากจังหวัดยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

13 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สงขลา
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google