งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ทิศทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โดย นายนิตย์ ทอง เพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ทิศทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โดย นายนิตย์ ทอง เพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ทิศทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โดย นายนิตย์ ทอง เพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

2 LOGO ระบบสุขภาพระดับ อำเภอ Page  2 ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) คือการดำเนินงาน ด้านสุขภาพร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องภายในอำเภอภายใต้บริบท และความ ต้องการของแต่ละอำเภอเป็นฐานการ ดำเนินงาน

3 LOGO โจทย์สำคัญ Page  3 จะบูรณาการงานสุขภาพจิต เข้ากับสุขภาพกาย ในแต่ละอำเภอได้อย่างไร ในแต่ละอำเภอได้อย่างไร

4 LOGO Page  4 การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ ขับเคลื่อนภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อ พัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน KPI: จำนวนอำเภอที่มีความพร้อมมีการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น

5 LOGO Page  5 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต มิติการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ในระบบสุขภาพอำเภอ 2. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ชุมชนภายในกลไก DHS

6 LOGO Page  6 เป้าหมายเป้าหมาย 1. อำเภอที่เข้าร่วมมีการบูรณาการงาน สุขภาพจิตเข้ากับการดำเนินงานสุขภาพ ภายในอำเภอ ( 7 จังหวัดๆละ 2 อำเภอ รวม 14 อำเภอ ) 2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตในมิติ ส่งเสริม ป้องกันตามบริบทของแต่ละอำเภอ

7 LOGO พื้นที่ดำเนินงานในเขตบริการ สุขภาพที่ 12 ปี 2557 จังหวัดอำเภอ นราธิวาสตากใบ, บาเจาะ ปัตตานีกะพ้อ, หนองจิก ยะลารามัน, ยะหา สงขลานาทวี, ระโนด พัทลุงตะโหมด, ป่าพยอม สตูลละงู, ควนโดน ตรังห้วยยอด, ปะเหลียน Page  7

8 LOGO แนวทางการดำเนินงาน 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย DHS ในเรื่ององค์ความรู้สุขภาพจิต และแนวทางการ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน (27-28 มค.57) 3. บูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนตาม กลุ่มวัยภายใต้แผนการดำเนินงานตาม บริบทของพื้นที่ ( พื้นที่จัดกิจกรรมใน อำเภอ ) 4. ติดตามสนับสนุนและประเมินผล (M&E) การดำเนินงานสุขภาพจิต สู่ DHS ระดับอำเภอ 5. จัดกระบวนการชื่นชมและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ DHS ระดับเขต กพ.- มีค.57 ม. ค.- กพ.57 พ. ค.- มิ. ย.57 1. แต่งตั้งคณะทำงานภายในอำเภอ 1. แต่งตั้งคณะทำงานภายในอำเภอ ม. ค.- กพ.57 6. พัฒนาและเชิดชูเครือข่าย DHS งาน สุขภาพจิต (Appreciation) ระดับประเทศ มีค - มิ. ย.57

9 LOGO แนวทางการดำเนินงาน 11. พัฒนาและเชิดชูเครือข่าย DHS งานสุขภาพจิต (Appreciation) ระดับประเทศ 12. กระบวนการวิเคราะห์ Evidence base และรวบรวม Good practice แบ่งเป็น 3 ครั้ง 13. สรุปผลการ ดำเนินงานและการจัดทำ ข้อเสนอแนะ 10. ติดตามสนับสนุนและประเมินผล (M & E) การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ DHS โดย ผู้บริหารโครงการ ( ครั้งที่ 1) ก. พ.57 ( ครั้งที่ 2) มิ. ย.57 ก. ค. 57 ( ครั้งที่ 1) ม. ค.57 ( ครั้งที่ 2) เม. ย.57 ( ครั้งที่ 3) ก. ค.57 ส. ค. 57

10 LOGO Page  10 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt LOGO ทิศทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โดย นายนิตย์ ทอง เพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google