งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

2  เรื่องที่ ๑ : ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  เรื่องที่ ๒ : ด้านการพัฒนาระบบประกัน สุขภาพ  เรื่องที่ ๓ : โครงการบูรณาการสร้าง สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕  เรื่องที่ ๔ : ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพ ตามปัญหาพื้นที่

3  พัฒนาโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ที่สำคัญในแต่ละนโยบาย จำนวน ๑๘ โครงการ ๒๖ ตัวชี้วัด  กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทุกเขต ผู้บริหารส่วนภูมิภาค รับทราบ และนำโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยมีการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการกระทรวงสาธารณสุข (MOU)

4  อาหารปลอดภัย  อาหารเฉพาะโรค และอาหารเพื่อ สุขภาพ ในโรงครัว  อาหารเพื่อสุขภาพในโรงอาหารของ โรงพยาบาล  Healthy meeting  การสื่อสาร / การให้สุขศึกษาแก่ญาติ และผู้ป่วย

5  ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ  ช่องทางด่วนพิเศษ (> ๗๐ ปี )  ผู้พิการ + รถเข็น  คลินิกสูงอายุ ชมรมสูงอายุ  DPAC แนะนำโภชนาการ  ศูนย์พึ่งได้ / คลินิกวัยรุ่น

6 ทิศทางการพัฒนาระบบบริการในแผน ๕ ปี ให้ความสำคัญ ในเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในชุมชนเมืองที่มี ประชากรหนาแน่น - จัดตั้ง “ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ” - พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดใหญ่ ๒. การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๔ สาขา ดังนี้ ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ เป้าหมาย ๕ ปี ครอบคลุมประชากรชุมชนเมืองทั่วทั้งประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. การพัฒนาโรงพยาบาลระดับต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบเครือข่ายบริการ การบริหารจัดการเครือข่ายบริการในส่วนภูมิภาค ดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายบริการ ๑๒ เครือข่าย โดยมี คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการ

7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ ดำเนินการแก้ปัญหาด้านบริหารงานบุคคล และ การบริหารกำลังคนของกระทรวง สาธารณสุข ใน 3 แนวทางดังนี้ ๑. การกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ๒. การยกร่างระเบียบพนักงานกระทรวง สาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว ของกระทรวงสาธารณสุข ๓. การแก้ปัญหาทางด้านบริหารงานบุคคล อย่างเป็นระบบ

8  แนวทางการแก้ปัญหาระยะสั้น ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอ ก. พ. ยกเว้น ในการดำเนินการในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ๑ การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้ ตำแหน่งว่างมายุบรวม ๑. ๒ การขอไม่ลดขั้นเงินเดือนสำหรับผู้เปลี่ยนสาย งานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ๒. การขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อบรรจุนักเรียนทุน รัฐบาล ๓ สายงาน ( แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ) ๓. สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ลูกจ้างเงินบำรุง แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว ๑. ให้ศึกษารูปแบบกำลังคนด้านสุขภาพว่า ควรจะ เป็นรูปแบบใด ๒. จัดทำกรอบความต้องการกำลังคนด้าน สาธารณสุขระยะเวลา ๕ ปี

9 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ๒. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการ ๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ. ศ. 2553

10  แนวทางการดำเนินการ ๑. การกำหนดค่าประกันผลการปฏิบัติงาน ขั้นต่ำ ๒. การคิดค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน ๓. ต้องมีการจัดกระบวนการภายใน ๔. การจัดทำหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ เงินบำรุงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุข

11 ๑. การทบทวนสิทธิประโยชน์ของแต่ละ กองทุน และร่วมกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ หลักของคนไทย - สิทธิหลักด้านบริการสาธารณสุขและ การรักษาพยาบาล - การร่วมจ่ายค่าบริการของประชาชน ๒. การทบทวนและร่วมกำหนดแนวทางการ พัฒนาระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๓. ความพยายามในการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ จำเป็นของคนไทย


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google