งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อนวาระการประชุม ผลการประกวดการ ดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อนวาระการประชุม ผลการประกวดการ ดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.skho.moph.go.th

2 www.themegallery.com ก่อนวาระการประชุม ผลการประกวดการ ดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

3 www.themegallery.com

4 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ 1.2 เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ ๑

5 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการ ประชุม ครั้งที่ ๑ 1/ ๒๕๕๖

6 www.themegallery.com เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/ ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๓ ๓.๑๓.๑ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชใน ชุมชน “ สิงหนคร โมเดล ”

7 www.themegallery.com เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/ ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๓ ๓.๑๓.๑ การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก โดย พญ. วรรณี ลิ่มปิติกุล ๓.๒๓.๒ การจัดทำต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โดย โรงพยาบาลสิงหนคร และ โรงพยาบาลนา หม่อม

8 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้า Service Plan ๔.๑๔.๑

9 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ๔.๑๔.๑ รายงานความก้าวหน้า Service Plan ๔.๒๔.๒

10 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๕ สรุปผลการตรวจ retaining ด้วย enzymatic และ Jiffy สรุปผลการตรวจ retaining ด้วย enzymatic และ Jiffy

11 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อ พิจารณา

12 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๑๖.๑ สรุปผลการตรวจสอบระบบ รายงานจาก Data Center ๖.๒๖.๒ รายงานผลการประกวด คปสอ. ดีเด่น ปี 2556

13 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๓๖.๓ สถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วย บริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลารอบ 12 เดือน ปี 2556 ๖.๔๖.๔ แผนประมาณการ รายได้ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของหน่วย บริการ

14 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๓๖.๓ สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

15 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๕๖.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงิน การคลังสุขภาพ (CFO) เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๖๖.๖ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

16 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๗๖.๗ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๘๖.๘ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

17 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๙๖.๙ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๑๐๖.๑๐ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

18 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๑๑๖.๑๑ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๑๒๖.๑๒ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

19 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๑๖.๑ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2556 เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๒๖.๒ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๓ ๖.๓ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

20 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๔๖.๔ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2556 เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๕๖.๕ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๖ ๖.๖ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

21 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๗๖.๗ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2556 เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๘๖.๘ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๙ ๖.๙ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

22 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๖ ๖.๑๐๖.๑๐ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2556 เรื่อง เพื่อ ทราบ ๖.๑๑๖.๑๑ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๑๒ ๖.๑๒ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

23 www.themegallery.com ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง จากหน่วยงาน ศูนย์ วิชาการ จังหวัดอำเภอ

24 www.themegallery.com เรื่อง อื่นๆ ระเบียบวาระที่ ๘ ๘.๑๘.๑ แจ้งการส่งตรวจ throat swab กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ

25 www.themegallery.com เรื่อง อื่นๆ ระเบียบวาระที่ ๘

26 http://www.skho.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt ก่อนวาระการประชุม ผลการประกวดการ ดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google