งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสงขลา
ประชุมคณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๖ วันพุธที่ 8 มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

2 ก่อนวาระการประชุม ผลการประกวดการดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3 ระเบียบวาระการประชุม

4 ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.2 เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

5 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๖

6 ระเบียบวาระที่ ๓ ๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๖ ๓.๑ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน “สิงหนคร โมเดล”

7 ระเบียบวาระที่ ๓ ๓.๑ ๓.๒ เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๖ ๓.๑ การรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก โดย พญ.วรรณี ลิ่มปิติกุล ๓.๒ การจัดทำต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โดย โรงพยาบาลสิงหนคร และ โรงพยาบาลนาหม่อม

8 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้า Service Plan ๔.๑

9 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ๔.๑ รายงานความก้าวหน้า Service Plan ๔.๒

10 ระเบียบวาระที่ ๕ สรุปผลการตรวจ retaining ด้วย enzymatic และ Jiffy

11 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

12 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑ ๖.๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑ สรุปผลการตรวจสอบระบบรายงานจาก Data Center ๖.๒ รายงานผลการประกวด คปสอ. ดีเด่น ปี 2556

13 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๓ ๖.๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๓ สถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลารอบ 12 เดือน ปี 2556 ๖.๔ แผนประมาณการ รายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยบริการ

14 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๓ สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

15 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๕ ๖.๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ๖.๖ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

16 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๗ ๖.๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๗ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา ๖.๘ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

17 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๙ ๖.๑๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๙ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา ๖.๑๐ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

18 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑๑ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จังหวัดสงขลา ๖.๑๒ การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) จังหวัดสงขลา

19 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ๖.๒ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๓ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

20 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๔ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ๖.๕ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๖ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

21 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๗ ๖.๘ ๖.๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๗ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ๖.๘ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๙ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

22 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑๐ ๖.๑๑ ๖.๑๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ ๖.๑๐ สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ๖.๑๑ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปี 2556 ๖.๑๒ รายงานความก้าวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คนพิการ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

23 เรื่อง จากหน่วยงาน ศูนย์วิชาการ จังหวัดอำเภอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง จากหน่วยงาน ศูนย์วิชาการ จังหวัดอำเภอ

24 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ ๘.๑
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ ๘.๑ แจ้งการส่งตรวจ throat swab กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ

25 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google