งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากรใน พื้นที่ PROVIS PHP เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS รพ. แม่ ข่าย ประชากรใน พื้นที่ Jhcis รพ. สต. PROVIS รพ. แม่ ข่าย ข้อมูล 21 แฟ้ม สปส ช. สน ย. สสจ.ปข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากรใน พื้นที่ PROVIS PHP เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS รพ. แม่ ข่าย ประชากรใน พื้นที่ Jhcis รพ. สต. PROVIS รพ. แม่ ข่าย ข้อมูล 21 แฟ้ม สปส ช. สน ย. สสจ.ปข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประชากรใน พื้นที่ PROVIS PHP เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS รพ. แม่ ข่าย ประชากรใน พื้นที่ Jhcis รพ. สต. PROVIS รพ. แม่ ข่าย ข้อมูล 21 แฟ้ม สปส ช. สน ย. สสจ.ปข. ข้อมูล 21 แฟ้ม OP package PP package OP package PP package ข้อมูล 21 แฟ้ม

4

5

6 หน้าที่รับผิดชอบ ๑. ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำฐานข้อมูลของ หน่วยงานบริการ ๒. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผน การดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุข รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ ระดับปฏิบัติ ๓. การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพข้อมูล และติดตามการจัดทำ/ส่งข้อมูล ราย อำเภอ ๔. การออกแบบและนำข้อมูลมาใช้จัดทำรายงาน ในระดับ ตำบล อำเภอ และ จังหวัดฯ ๕. การประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนา ระบบรายงานให้ถูกต้องและเพียงพอในการใช้งาน อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ

7 ๖. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ อบรมการ ใช้งานฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ระดับจังหวัด / อำเภอ / ตำบล ๗. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับ ตำบล / อำเภอ / จังหวัด เพื่อการใช้ ประโยชน์ ๘. นิเทศติดตาม การดำเนินการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระดับหน่วยบริการ ๙. วิเคราะห์ จัดทำแผนความจำเป็นด้าน วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ๑๐. สรุปผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รายงานผู้บริหาร

8 คณะกรรมการระดับอำเภอฯ หน้าที่รับผิดชอบ ๑. รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยบริการทุกแห่ง ๒. จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบ และ ดำเนินการแก้ปัญหาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ๓. วางแผนจัดหา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Hard ware, Sofe ware, Net work ของหน่วยบริการ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้มของหน่วยบริการ นำเข้าฐานข้อมูลอำเภอ (PROVIS) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

9 ๕. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อย่างสม่ำเสมอ ๖. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน และปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพ ๗. สรุป รายงาน ผลการพัฒนาระบบ สารสนเทศ นำเสนอผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt ประชากรใน พื้นที่ PROVIS PHP เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS รพ. แม่ ข่าย ประชากรใน พื้นที่ Jhcis รพ. สต. PROVIS รพ. แม่ ข่าย ข้อมูล 21 แฟ้ม สปส ช. สน ย. สสจ.ปข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google