งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan สาขา NCD Service Plan สาขา NCD. เป้าหมายการดำเนินงาน Service Plan 1. ลดอัตราป่วย 2. ลดอัตราตาย 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ลดค่าใช้จ่าย 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan สาขา NCD Service Plan สาขา NCD. เป้าหมายการดำเนินงาน Service Plan 1. ลดอัตราป่วย 2. ลดอัตราตาย 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ลดค่าใช้จ่าย 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan สาขา NCD Service Plan สาขา NCD

2 เป้าหมายการดำเนินงาน Service Plan 1. ลดอัตราป่วย 2. ลดอัตราตาย 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ลดค่าใช้จ่าย 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการ 6. เพิ่มมาตรฐานการ บริการ

3 สาขา NCD ผป.ยังรับบริการใน รพ.ตั้งแต่ทุติยภูมิขึ้นมา จำนวน ผป.ที่ควบคุมโรคได้ดียังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ (ตรวจตา ไต และ เท้า) NCD clinic คุณภาพ ใน รพ.ระดับ F ขึ้นมา ผ่านเกณฑ์ ยังไม่ครบทุกแห่ง สภาพปัญหา มีระบบส่งต่อ ผป. NCD ไปรักษาใน สถานบริการปฐมภูมิมากขึ้น NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. ทุก ระดับ และพัฒนาระบบข้อมูลการ ดูแล NCD System management ผลการพัฒนาบริการ NCD Clinic ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ การดูแลรักษาที่ดี จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการโดย NCD board ลดภาวะแทรกซ้อน ผป.เบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดีตาม เกณฑ์ ≥ 40% ผป.เบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดีตาม เกณฑ์ ≥ 50% คัดกรองภาวะแทรกซ้อนครอบคลุม ตามเกณฑ์ ≥ 60% ลดอัตราตายด้วย Ischemic Stroke เป้าหมายผลลัพธ์ แนวทาง พัฒนา NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. ทุกระดับ และลงถึงระดับปฐมภูมิ เน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดี คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโดยบูรณาการกับสาขาที่เกี่ยวข้อง (ตา ไต เท้า Lab ) กำหนด/พัฒนาบทบาท NCD System manager ทั้งระดับ จังหวัดและอำเภอ เป้าหมายบริการ

4 เป้าหมายแผนพัฒนา 2557 - ความครอบคลุม การ คัดกรอง - การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อ ลดเสี่ยงลดโรค - รณรงค์เพิ่มการคัดกรอง DM HT ให้ถึงเป้าหมาย กสธ. 90% -- พัฒนาศักยภาพ และประเมิน คลินิก DPAC - พัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษา โรค NCD เพื่อ เพิ่มการคุณภาพ การความคุม น้ำตาล ความดัน โลหิต - ลดอัตรา เสียชีวิตจากโรค NCD - มีการประเมินคุณภาพ NCD clinic - จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแล โรค NCD ระดับจังหวัด ด้วย เครื่องมือปิงปอง 7 สี - พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งาน NCD หน่วยบริการ - พัฒนา Case manager และ Mini Case manager - ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD ให้สามารถรายงานผลที่ เชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับ

5 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th

6

7

8

9 แผนพัฒนาปี 2557 - รณรงค์เพิ่มการคัดกรอง DM HT ในเขตเทศบาล มี การประชุมชี้แจง Program Chronic DBIES -- การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน คลินิก DPAC ( เมย.57) ประเมินคลินิก DPAC ( มิย.57) - การประเมินคุณภาพ NCD clinic ( ระดับ A – F2 ผ่านเกณฑ์ 70 % ประเมินตนเอง ผล ผ่านเกณฑ์ 70 % 12 แห่ง ไม่ ผ่าน 5 แห่ง จังหวัดลงประเมิน ( มิย.57) - จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลโรค NCD ระดับ จังหวัด

10 แผนพัฒนาปี 2557 - จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลโรค NCD ระดับ จังหวัด ด้วยเครื่องมือปิงปอง 7 สี - พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD ในระดับ อำเภอ - พัฒนา Case manager 10 คน ใน รพ. ระดับ F1 – F2 ( เมย. – กค.57) - พัฒนา Mini Case manager ใน รพ. สต.176 แห่ง ( เมย.57) - ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD (Chronic link ) ตาม Program Chronic DBIES ให้สามารถรายงานผลที่เชื่อมโยงหน่วย บริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับ เครือข่ายบริการเขต 12

11 แผนพัฒนาปี 2557 - ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลงาน NCD (Chronic link ) ตาม Program Chronic DBIES ให้สามารถรายงานผลที่เชื่อมโยงหน่วย บริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับ เครือข่ายบริการเขต 12

12 ที่มา : ฐานข้อมูล HTDM จังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th

13

14 อัตราตาย Ischemic Stroke (Fast Track)

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Service Plan สาขา NCD Service Plan สาขา NCD. เป้าหมายการดำเนินงาน Service Plan 1. ลดอัตราป่วย 2. ลดอัตราตาย 3. ลดระยะเวลารอคอย 4. ลดค่าใช้จ่าย 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google