งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดยโสธร มีรพ. 9 แห่งได้ดำเนินการ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ได้ผลดังนี้   ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็นร้อย ละ 22.22 ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดยโสธร มีรพ. 9 แห่งได้ดำเนินการ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ได้ผลดังนี้   ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็นร้อย ละ 22.22 ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดยโสธร มีรพ. 9 แห่งได้ดำเนินการ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ได้ผลดังนี้   ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็นร้อย ละ 22.22 ได้แก่ รพ. ยโสธร และรพ. ป่าติ้ว   ต้นทุนค่า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ย ลดลง 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 22.22 ได้แก่ รพ. ไทยเจริญ และรพ. ป่าติ้ว   ต้นทุนค่า วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ได้แก่ รพ. ค้อวัง

2

3

4

5 จังหวัดยโสธร จัดทำแผนการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ดังนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการที่ เกี่ยวกับการลดต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง ใน โรงพ ยาบา ล. เพื่อจัดทำ แนวทางการบริหารจัดการ ทั้ง 3 ส่วน ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา ทั้ง 3 ส่วน 2. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยารวมจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการ จัดซื้อยารวมร่วมกัน 3. ประชุมเครือข่ายเภสัชกร จังหวัดยโสธร ทุกเดือน เพื่อพัฒนา ระบบงานเภสัชกรรม 4. มีการตรวจนิเทศงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลทุกแห่ง ปีละ ๒ ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการดำเนินการตามมาตรการด้านยาและ การบริหารเวชภัณฑ์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๐


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดยโสธร มีรพ. 9 แห่งได้ดำเนินการ พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ได้ผลดังนี้   ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็นร้อย ละ 22.22 ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google