งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10 จังหวัดยโสธร มีรพ. 9 แห่งได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ได้ผลดังนี้ ต้นทุนค่ายา เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ ได้แก่ รพ. ยโสธร และรพ.ป่าติ้ว ต้นทุนค่า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ได้แก่ รพ.ไทยเจริญ และรพ.ป่าติ้ว ต้นทุนค่า วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ได้แก่ รพ.ค้อวัง

2 ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร
ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร

3 ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร
ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร

4 ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร
ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ จังหวัดยโสธร

5 ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10 จังหวัดยโสธร จัดทำแผนการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในปี 2556 ดังนี้ 1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการลดต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วัสดุการแพทย์ เฉลี่ยลดลง ในโรงพยาบาล. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ ทั้ง3 ส่วน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา ทั้ง 3 ส่วน 2. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อยารวมจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการจัดซื้อยารวมร่วมกัน 3. ประชุมเครือข่ายเภสัชกร จังหวัดยโสธร ทุกเดือน เพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม 4. มีการตรวจนิเทศงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลทุกแห่ง ปีละ ๒ ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินการดำเนินการตามมาตรการด้านยาและการบริหารเวชภัณฑ์ ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๐


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนค่ายา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google