งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย  ลดปัจจัยเสี่ยง ( ๓อ. ๒ส.) และ โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย  ลดปัจจัยเสี่ยง ( ๓อ. ๒ส.) และ โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย  ลดปัจจัยเสี่ยง ( ๓อ. ๒ส.) และ โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทภาค ประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน  กำหนดปัญหาสุขภาพ กำหนดอนาคตของ ตนเอง  พัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถี ไทย : ความหมายและ กระบวนการ

2 กระบวนการ และแผน ปฏิบัติงาน การพัฒนาตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถีไทย ภาคกลาง ปี 2555 กระบวนการ และแผน ปฏิบัติงาน การพัฒนาตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถีไทย ภาคกลาง ปี 2555

3 ขอรายชื่อ ตำบล เป้าหมายและ แผนงาน มีนาคม ๒๕๕๕ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถี ไทย มี 2 เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ - อำเภอละ ๑ ตำบล รวม ๒๐๙ ตำบล เป้าหมาย 1 : 1. ระดับพื้นฐาน 2. ระดับพัฒนา 3. ระดับดี 4. ระดับดีมาก 5. ระดับดี เยี่ยม ระดับดี ขึ้นไป ๖๐ % การพัฒนา เครือข่าย ความ ร่วมมือ ( ทีมงาน ) การพัฒนา กระบวนการจัดทำ ตามแผนสุขภาพ ตำบล การขับเคลื่อนแผน สุขภาพตำบลสู่การ ปฏิบัติ... มีระบบการ จัดการอย่าง ต่อเนื่อง ตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถี ชีวิตไทย ต้นแบบ

4 ตัวชี้วัด ร้อยละของรพ. สต. ขนาด ใหญ่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ตามมาตรฐานที่กำหนด เกณฑ์ ร้อยละ ๑๐ ( ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี มากขึ้นไป ) เป้าหมาย รพ. สต. ขนาดใหญ่ 1,000 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชน เขตเมือง ( ศสม.) 215 แห่ง รวม ๑, ๒๑๕ แห่ง กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เป้าหมาย 2 : การติดตามนโยบายและปัญหา เร่งด่วนของกระทรวง สาธารณสุข คณะที่ 1 ระดับดี มาก ๑๐ % ขึ้นไป

5 เกณฑ์การประเมินตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถีไทย แบ่งเป็น ๕ ระดับ ระดับที่ 1 ระดับพื้นฐาน การพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือ ( ทีมงาน ) ระดับที่ 2 ระดับพัฒนา การพัฒนากระบวนการ จัดทำตามแผนสุขภาพตำบล ระดับที่ 3 ระดับดี การขับเคลื่อนแผน สุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ระดับที่ 4 ระดับดีมาก ตำบลมีระบบการ จัดการอย่างต่อเนื่อง ระดับที่ 5 ระดับดีเยี่ยม ตำบล จัดการสุขภาพดี วิถี ชีวิตไทยต้นแบบ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

6 แผนปฏิบัติงานของ ศูนย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

7 แผนปฏิบัติงานของ ศูนย์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt  ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย  ลดปัจจัยเสี่ยง ( ๓อ. ๒ส.) และ โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google