งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยง บริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ๑ ) จำนวนการส่ง ต่อผู้ป่วยนอกเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยง บริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ๑ ) จำนวนการส่ง ต่อผู้ป่วยนอกเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยง บริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ๑ ) จำนวนการส่ง ต่อผู้ป่วยนอกเขต บริการ ลดลงร้อย ละ ๕๐ ๒ ) สัดส่วนผู้ป่วย ฉุกเฉินระดับวิกฤติ ( สีแดง ) ที่มาด้วย ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๓ ) ผู้ป่วยบาดเจ็บ ต่อสมองมีอัตรา การเสียชีวิตลดลง สถานการณ์ สำคัญ : สรุปการส่งต่อนอก เขตพื้นที่ ( จังหวัด สงขลา ) จำนวน ๑๙ ราย ลดลง จากปีก่อน ๒ ราย ( จำนวน ๒๑ ราย ) คิดเป็นร้อยละ ๙. ๕๒ โครงการและ กิจกรรมสำคัญ : - พัฒนา คุณภาพระบบ ส่งต่อ (Referral System) ภายใต้ Service Plan - แผนพัฒนา Service Plan สาขา Trauma

2 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยง บริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการการ ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข เพื่อรับพิบัติ ภัย สถานการณ์ สำคัญ : มีพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิดภัยพิบัติ สูง โครงการและ กิจกรรม สำคัญ : เตรียมความ พร้อมด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข เพื่อรับ สถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

3 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการ ทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ ( ไม่ น้อยกว่า ๗๐ ) ( ๑ ) ร้อยละของ ผู้ป่วยเร่งด่วนและ ฉุกเฉินวิกฤติ ( สี เหลืองและสีแดง ) ที่ ได้รับปฏิบัติการ ฉุกเฉินภายใน ๑๐ นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ( ๒ ) ร้อยละของ ER ที่มีคุณภาพ ( ๓ ) ร้อยละของ อำเภอที่มีทีม mini MERT สถานการณ์สำคัญ : ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประชาชนยัง ไม่สามารถเข้าถึง อย่างทั่วถึงและเท่า เทียม ภาคีเครือข่ายยังไม่ เข็มแข็ง และร่วม บริหารจัดการที่ดี การประเมินคูณ ภาพห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินไม่ ครอบคลุม โครงการและ กิจกรรมสำคัญ : พัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗

4 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการ ทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ความปลอดภัย ของสถาน บริการเพิ่มขึ้น สถานการณ์ สำคัญ : ยังมีพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดความไม่สงบ / ความ ไม่ปลอดภัยอยู่ โครงการและ กิจกรรมสำคัญ : โครงการ : การ พัฒนาระบบความ ปลอดภัยสถาน บริการสาธารณสุข ในจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗

5 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้การจัดการ ทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : จังหวัด ดำเนินงานบังคับ ใช้กฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด สถานการณ์ สำคัญ : จากการออกตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมาย ในสถานประกอบการ ยังมีผู้กระทำผิด กฎหมาย / พ. ร. บ. และมี เรื่องร้องเรียนเป็น ระยะๆ โครงการและ กิจกรรมสำคัญ : โครงการ สนับสนุนการ ดำเนินงานบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อ ควบคุมการบริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และ ยาสูบจังหวัด สงขลา ปี ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยง บริการ ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี กลุ่มตัวชี้วัด : ๑ ) จำนวนการส่ง ต่อผู้ป่วยนอกเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google