งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SERVICE PLAN สาขาทารกแรกเกิดและ สูติกรรม. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน บริการของสตรีตั้งครรภ์ กิจกรรม ๑. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ / ห้องคลอด ๒. จัดให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SERVICE PLAN สาขาทารกแรกเกิดและ สูติกรรม. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน บริการของสตรีตั้งครรภ์ กิจกรรม ๑. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ / ห้องคลอด ๒. จัดให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SERVICE PLAN สาขาทารกแรกเกิดและ สูติกรรม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน บริการของสตรีตั้งครรภ์ กิจกรรม ๑. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ / ห้องคลอด ๒. จัดให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง ๓. จัดทำ CPG การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะซีด แนวทางเดียวกันทั้งเขต

3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน บริการของสตรีตั้งครรภ์ กิจกรรม ๔. ประชุม MCH _B ๕. วิเคราะห์การตายมารดา ๖. มีระบบให้คำปรึกษาในระยะคลอด ระหว่าง รพศ./ รพท. กับ รพช. ๗. พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยง

4 โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแล ผู้ป่วยทารกแรกเกิด กิจกรรม ๑. เพิ่มเตียง NICU รพ. หาดใหญ่ ๒ รพ. สงขลา ๒ ๒. จัดหาเครื่องช่วยหายใจ รพ. หาดใหญ่ ๑ รพ. สงขลา ๑

5 โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแล ผู้ป่วยทารกแรกเกิด กิจกรรม ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร “ การพยาบาลสาขาทารกแรกเกิดวิกฤต ” หลักสูตร ๔ เดือน รพ. หาดใหญ่ ๓ รพ. สงขลา ๒ ๔. พัฒนาศักยภาพ รพช. รับ refer back

6 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ ( ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70) 2. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ ( ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70) 3. ร้อยละ ของ WCC คุณภาพ ( ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70)


ดาวน์โหลด ppt SERVICE PLAN สาขาทารกแรกเกิดและ สูติกรรม. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน บริการของสตรีตั้งครรภ์ กิจกรรม ๑. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ / ห้องคลอด ๒. จัดให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google