งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท อสม. ในการดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจ ให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ๑. เฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท อสม. ในการดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจ ให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ๑. เฝ้าระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท อสม. ในการดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจ ให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ๑. เฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย และนำลูกหลานที่ป่วยมา บำบัดรักษา ๒. มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือ เด็ก เยา ชนและประชาชน ในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดทำแผนงาน โครงการของชุมชนแบบมี ส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ๓. ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้สารเสพติด เพื่อคัดกรอง หรือเข้ารับการบำบัดรักษาต่อ รพ. สต. หรือสถานบริการสุขภาพผู้รับผิดชอบพื้นที่ใกล้บ้าน ๔. ติดตามผู้ป่วยเมื่อผ่านการบำบัดรักษา โดยเฉพาะ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสพกลับไปมีพฤติกรรมใช้ยาเสพ ติดซ้ำอีก ๕. รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง และติดตาม หลังการบำบัดรักษา ตามแบบ เฝ้าระวังการ ใช้สารเสพติดเบื้องต้นและการติดตามผู้ผ่านการ บำบัดรักษาในหมู่บ้าน ชุมชนโดย อสม. พลัง แผ่นดิน “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืน ลูกหลานสู่ อ้อมกอด ” และแบบสรุปรายงาน ผ่านเว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามหลังการบำบัดรักษาและ รายงานผล การดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืน ลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ http://110.164.192.180/n_p hc56/login.php เจ้าหน้าที่ ระดับตำบล / อำเภอ / จังหวัด รายงานทุกเดือน สรุปรายงานตามแบบเฝ้า ระวัง ติดตาม ทุกเดือน อสม. เฝ้าระวัง ติดตาม ตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม กสค. สมาชิก ครัวเรือน รายง าน ปฎิบัติ การทันที ทุกเดือน เริ่ม ม. ค. ๕๖ ประธานชมรม อสม. ตำบล / อำเภอ - จังหวัด ประสาน งาน ร่วมทีม ส่งต่อผู้ใช้สารเสพติด เพื่อรับการคัดกรอง หรือบำบัดรักษาต่อรพ. สต./ สถานบริการ สุขภาพ จัดทำ แผนงาน โครงการ ชุมชน ช่วยเหลือ ป้องกัน

3 ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามหลังการบำบัดรักษาและ รายงานผล การดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืน ลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ http://110.164.192.180/n_p hc56/login.php เจ้าหน้าที่ ระดับตำบล / อำเภอ / จังหวัด รายงานทุกเดือน สรุปรายงานตามแบบเฝ้า ระวัง ติดตาม ทุกเดือน อสม. เฝ้าระวัง ติดตาม ตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม กสค. สมาชิก ครัวเรือน รายง าน ปฎิบัติ การทันที ทุกเดือน เริ่ม ม. ค. ๕๖ ประธานชมรม อสม. ตำบล / อำเภอ - จังหวัด ประสาน งาน ร่วมทีม ส่งต่อผู้ใช้สารเสพติด เพื่อรับการคัดกรอง หรือบำบัดรักษาต่อรพ. สต./ สถานบริการ สุขภาพ จัดทำ แผนงาน โครงการ ชุมชน ช่วยเหลือ ป้องกัน


ดาวน์โหลด ppt บทบาท อสม. ในการดำเนินการ “ รวมพลัง อสม. คืนหัวใจ ให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด ” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวง สาธารณสุข ๑. เฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google