งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Homeward& Rehabilitation system Chiangmai. ผู้ป่วยเรื้อรัง Readmission สูง LOS นาน ต้องการให้ admit ต่อ อัตราครองเตียงสูง ค่าใช้จ่ายการให้บริการสูง ประชาชนเป็นโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Homeward& Rehabilitation system Chiangmai. ผู้ป่วยเรื้อรัง Readmission สูง LOS นาน ต้องการให้ admit ต่อ อัตราครองเตียงสูง ค่าใช้จ่ายการให้บริการสูง ประชาชนเป็นโรคเรื้อรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Homeward& Rehabilitation system Chiangmai

2 ผู้ป่วยเรื้อรัง Readmission สูง LOS นาน ต้องการให้ admit ต่อ อัตราครองเตียงสูง ค่าใช้จ่ายการให้บริการสูง ประชาชนเป็นโรคเรื้อรัง สุขภาพ อ่อนแอ สาเหตุการตายสูง หมดหวัง เครียด ไม่มีผู้ดูแล ครอบครัว ชุมชน ขาดความรู้ในการ ดูแล เจ้าหน้าที่ทำงานแยกส่วน ชุมชนมีภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3 เป้าหมาย ๑.ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดยเน้น ลดการกลับมานอนซ้ำ ๒.ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดบ้าน ติด เตียง ๓.ลดอัตราเสียชีวิต ๔.เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ติดบ้านติด เตียง

4 • จงเข้าไปหาชาวบ้าน • จงเรียนรู้กับชาวบ้าน • จงเรียนรู้จากชาวบ้าน • จงทำงานร่วมกับชาวบ้าน • จงเริ่มต้นจากสิ่งที่ชาวบ้านรู้ • จงสร้างในสิ่งที่ชาวบ้านมี • ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง • ทำงานอย่างเป็นระบบ

5 ประเด็นหลักที่ พิจารณา ๑.ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ดูแล ทีม - ๒.มาตรฐานการดูแล และความต่อเนื่อง ๓.อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแล ๔.ระบบการขึ้นทะเบียน ๕.ระบบการส่งต่อ ๖.การเรียนรู้เพื่อพัฒนาที่ต่อเนื่อง

6 แนวคิด • สร้างทีม ทั้งทีมสนับสนุน ทีมดูแล ร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลที่บ้านร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ • พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย ระดับโซน อำเภอ และใน ชุมชน • พัฒนา care process ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนด มาตรฐานการดูแล อุปกรณ์การดูแล ทีมงาน ระบบ การประสานงานและส่งต่อ • พัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและอาสาสมัครในการดูแลในการ ดูทุกระดับ • พัฒนาบุคลากร ให้มี Homecare manager ในทุกระดับ • พัฒนาระบบรายงานการดูแลที่บ้านด้วยเทคโนโลยีที่ สะดวก • ระบบสนับสนุนได้แก่ กองทุนอุปกรณ์ระดับอำเภอ / ตำบล การ training บุคลากร การสนับสนุนครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์หลัก มาตรฐาน care process ระบบ สวัสดิการสำหรับจิตอาสาดูแลที่บ้านโดยท้องถิ่น ระบบการพัฒนาคุณภาพ homecare quality

7 กิจกรรมระบบเดิมระบบใหม่ การขึ้นทะเบียนมีไม่ชัดเจนมีทุกระดับ การจำแนกความ รุนแรง มี ไม่ชัดเจนมี 3 ระดับ การจัดการผสมผสานมีผู้จัดการ และทีม คุณภาพมี ไม่ชัดเจนมีการกำหนด CPG และการ พัฒนาการดูแล ความครอบคลุมบอกไม่ได้มีความครอบคลุมทั้งการ ค้นหาเชิงรุกและเชิงรับ ความพร้อมของ อุปกรณ์ที่บ้าน พึ่งตนเองมีกองทุนสนับสนุน ศูนย์ฟื้นฟูในชุมชนมีบ้างมีศูนย์อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง – 3 model ( อปท / รพสต / วัด ) การผสมผสาน การแพทย์ มีบ้างมีทุกแห่ง

8 กิจกรรมเดิมใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูในโซนไม่มีมี การเรียนรู้มีบ้างมีและสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัย ความยั่งยืน ? คาดหวัง

9

10

11 ความก้าวหน้า ขั้นตอน / ศูนย์ฟื้นฟูระบบ Homeward การเตรียมการ - การพัฒนาคน ทีม - การทบทวนและ กำหนดร่าง รูปแบบ รายละเอียดต่างๆ 1 ประชุมทีม 2 ครั้ง / ดู งาน 1 ครั้ง 2 กำหนดคุณลักษณะ ศูนย์ ในโซน และใน ตำบล 3 ทำคำสั่ง คณะกรรมการ 1 ประชุมทีม 1 ครั้ง / ดูงาน 1 ครั้งร่วมกับ ทีม rehab 4 อยู่ระหว่างทำเป็น เอกสารประกอบ ทั้งหมด ( โมเดลระดับ โซน รพช ศูนย์ ฟื้นฟูในชุมชน การร่ว มือด้านบุคลากร การ training) 2 23 เมษายนจะ นำเข้าสรุปในชมรม กลุ่มการพยาบาล ประชุมเพื่อสรุป รูปแบบการจัดการ หลักสูตรการเรียนรู้ กองทุนอุปกรณ์ที่ จำเป็น การพัฒนา CPG และ ระบบสารสนเทศการ รายงาน

12 กิจกรรมเป้าหมาย คณะทำงาน ระดับ จังหวัด มีคำสั่ง หน กลุ่ม การทุกแห่งร่วม เป็นคณะกรรมการ พัฒนา ระบบการขึ้น ทะเบียน ระบบรายงาน ระบบการส่งต่อ กำหนด HCM รพศ / รพท / รพช / รพสต ละ 1 คน แนวทางที่จะพัฒนา

13 กิจกรรมเป้าหมาย มติ หลักสูตรผ่านการอบรม หลักสูตรอย่าง น้อย >>>> วัน รพช ละ 1 รพสต ละ 1 กองทุนอุปกรณ์ ระดับอำเภอและ ตำบล ทุกแห่ง / ถังออกซิ เจน / เครื่องดูด เสมหะ การใช้ CPG อย่างน้อย stroke CAPD /COPD/ Fracture / โรคจิต

14 ขั้นตอนการวางระบบ สรุปโมเดล รายละเอียดทุกอย่างง เสนอ provider board เดือนพฤษภาคมเพื่อเห็นชอบ 1 งบประมาณสนับสนุนที่ขอรับ 1 ประชุมกรรมการทุกเดือน 2 การอบรม Home care manager ทุกระดับ 3 การสนับสนุนเรื่องระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ 2 ในพื้นที่ พัฒนาอุปกรณ์ประจำศูนยฟื้นฟูชุมชน 30,000/ ศูนย์ ( พึ่งตนเอง ) การสนับสนุน 4 รพที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูในโซน - มอบโซน พัฒนาร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt Homeward& Rehabilitation system Chiangmai. ผู้ป่วยเรื้อรัง Readmission สูง LOS นาน ต้องการให้ admit ต่อ อัตราครองเตียงสูง ค่าใช้จ่ายการให้บริการสูง ประชาชนเป็นโรคเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google