งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน ๑. ๑ มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรใน จังหวัด ๑. ๒ มีการใช้ทรัพยากรในจังหวัด ๑. ๓ มีการใช้ FTE ๑. ๔ มีการบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน ๑. ๑ มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรใน จังหวัด ๑. ๒ มีการใช้ทรัพยากรในจังหวัด ๑. ๓ มีการใช้ FTE ๑. ๔ มีการบริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑.มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน ๑. ๑ มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรใน จังหวัด ๑. ๒ มีการใช้ทรัพยากรในจังหวัด ๑. ๓ มีการใช้ FTE ๑. ๔ มีการบริหารจัดการ Labor cost ที่ เหมาะสมในจังหวัด

3 ๑.การจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการทุก ระดับ ๒.การดำเนินการจ้าง พนักงานกระทรวง สาธารณสุข ( พกส.) ๓.การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและคุณธรรม จริยธรรม ๔.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ CHRO ๕.การพัฒนาบุคลากร

4 ๑.การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผน กำลังคนในหน่วยงานทุกระดับ ( อำเภอ จังหวัด เขต ) ๒.การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกำลังคนโดย CEO จังหวัดครอบคลุมเรื่อง - การบริหารอัตรากำลัง - การสร้างแรงจูงใจ / การสนับสนุนคนดี - การกำหนด career path ในระดับจังหวัด

5 ๑ ต. ค. ๕๖กระทรวงประชุมพิจารณาอนุมัติ กรอบอัตรากำลังและกลุ่มบริหารงาน บุคคล สป. ส่งกรอบอัตรากำลังให้จังหวัด ๒๒ พ. ย. ๕๖จังหวัดนำกรอบมาดำเนินการ พิจารณา จัดทำกรอบอัตรากำลังของ หน่วยบริการให้แล้วเสร็จทุกระดับ

6 ๑.การได้รับสิทธิลาพักผ่อนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา เพิ่มจากปกติ อีกปีละ ๑๐ วัน ๒.การมีวันหยุดตามบริบทของพื้นที่ ๔ จังหวัด ชายแดนและเพิ่มจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด ได้แก่วันฮารีรายอ ๓.ควรมีการกำหนด FTE ขั้นต่ำ

7 ๑ ต. ค. ๕๖จังหวัดนำกรอบมาดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลการจ้าง พกส. ๒๒ พ. ย. ๕๖คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ พิจารณาอนุมัติ หน่วยบริการขออนุมัติ จ้างเกินกรอบ แต่ไม่เกิน FTE และวงเงิน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๓๐ พ. ย. ๕๖ปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัด จัดทำสัญญาจ้าง

8 ปัญหา มีบุคลากรสายงานสนับสนุนของโรงพยาบาล แต่ไม่มีตำแหน่งในกรอบอัตรากำลัง / โครงสร้าง ข้อเสนอแนะ การทบทวนกรอบอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มในส่วน ของสายงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นของหน่วย บริการ

9 ปัญหา  หนังสือสธ. ๐๒๐๑. ๐๔๐ / ว๑๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีสาระดังนี้ 1. ยืนยันไม่เกินวงเงิน ๑๐ % ในภาพรวมของเขต 2. แต่จ้างเกิน ๑๐๐ % (FTE) โดยให้จัดทำเป็นหนังสือ ราชการเสนอขอผ่าน นพ. สสจ / ผอ. รพศ./ รพท. เสนอผู้ตรวจฯ โดยให้เขตบริการสุขภาพเสนอขอ อนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ( กพส.)

10 ๑.การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตามกฎ ก. พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองฯ พ. ศ. ๒๕๕๓ ๒.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓.การพัฒนาวิชาการ ๔.การเพิ่มศักยภาพแก่นักพัฒนาบุคลากรและนัก ทรัพยากรบุคคล ๕.การพัฒนาบุคลากรรองรับ Service Plan และ ปัญหากลุ่มวัย

11 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุ ใหม่เป็นข้าราชการที่ดี ๒. เพื่อให้เป็นไปตาม กฎ ก. พ. ในการ บรรจุเข้ารับราชการ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่าน หลักสูตรฯ ( รวมแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจบใหม่ ) หลักสูตรการอบรม : ระยะเวลา ๑๒๐ ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี ๖๐ ชั่วโมง และ ศึกษาดูงาน / ฝึกทักษะ ๖๐ ชั่วโมง โดยต้น สังกัด ) จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม

12 เป้าหมาย : จำนวน ประมาณ ๒๒๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ งบประมาณ : ขอสนับสนุนจากเขต จำนวน ๑, ๒๑๐, ๐๐๐ บาท ( ๕, ๕๐๐บาท ต่อคน )

13 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข จพ. สาธารณสุข และ ตำแหน่งอื่น ๆ

14 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารกำลังคน กิจกรรม : การฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะ สั้น ๓ วัน กลุ่มเป้าหมาย : ( นักพัฒน์ฯ และนักทรัพย์ฯ ) ผู้รับผิดงานบริหารงาน บุคคล ๑. รพช. หน่วยละ ๒ คน ๒. สสอ. หน่วยละ ๒ คน งบประมาณ : งบประมาณเขต ๑๓๐, ๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ. สงขลา

15


ดาวน์โหลด ppt ๑.มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน ๑. ๑ มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรใน จังหวัด ๑. ๒ มีการใช้ทรัพยากรในจังหวัด ๑. ๓ มีการใช้ FTE ๑. ๔ มีการบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google