งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและ จิตเวช. การพัฒนาเครือข่ายใน จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan สาขาสุขภาพจิตและ จิตเวช. การพัฒนาเครือข่ายใน จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan สาขาสุขภาพจิตและ จิตเวช

2 การพัฒนาเครือข่ายใน จังหวัดสงขลา

3 พ. ศ.2556 จุดเด่น 1.) พยาบาลจิตเวชให้บริการทุกโรงพยาบาล 2.) สถานบริการที่มีจิตแพทย์ รพศ. รพท. จุดด้อย 1.) งานบริการผู้ป่วยใน รพศ. รพท. 2.) แพทย์ รพช. 3.) ระบบการส่งต่อ

4 ตาราง : ผลการประเมินตนเองการพัฒนา คุณภาพระบบบริการระดับ รพช. สงขลา

5 เป้าหมายการพัฒนา - รพช.M2 ผ่านขั้น 2 100 % ( เป้า 1 แห่ง คือ รพ. นาทวี ) - รพช F1 ผ่านขั้น 1 100 % ( เป้า 1 แห่ง คือ รพ. ระโหด ) - รพช F2 ผ่านขั้น 1 ร้อยละ 20 ( เป้า 3 แห่ง สมัครเข้าร่วม 7 แห่ง คือ รพ. จะนะ, รพ. รัตภูมิ, รพ. ปาดังเบ ซาร์, สิงหนคร, สทิงพระ, กระแสสินธุ์, สะเดา ) - รพช. ที่จะ F2 ผ่านขั้น 2 100 % ( เป้า 2 แห่ง สมัครเข้าร่วม 2 แห่งคือ รพ. บางกล่ำ, รพเทพา

6 แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาจิตเวชและเยียวยา จังหวัด สงขลา คลิก

7 ผลการพัฒนา ในเครือข่าย

8 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ รพช. การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2 วัน

9 ผลการพัฒนา - มีแพทย์ รพช. เข้าร่วมประชุม 100 % - แพทย์ประจำเวชปฏิบัติครอบครัว - เปิด OPD จิตเวชใน รพช. ทุกแห่ง ตามบริบท

10 อัตราการรักษาผู้ป่วยโรคจิตใน โรงพยาบาลชุมชน คลิ ก คลิ ก

11 ว / ด / ป / เวลาหน่วยงานประเด็นการนิเทศ 24 ม. ค.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. บางกล่ำ 2. สสอ. บางกล่ำ 3. รพ. สต................. ที่ คัดเลือกนำร่องการ พัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ 28 ก. พ.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. นาหม่อม 2. สสอ. นาหม่อม 3. รพ. สต................. ที่ คัดเลือกนำร่องการ พัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ แผนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน

12 21 มี. ค.57 (09.00 -12.00 น.) (13.00-16.00 น.) 1. รพ. ปาดังเบซาร์ 2. สสอ. สะเดา 3. รพ. สต.................. ที่ คัดเลือกนำร่องการพัฒนา ระบบ service plan 1. รพ. สะเดา 2. สสอ. สะเดา 3. รพ. สต................... ที่ คัดเลือกนำร่องพัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ * ห้อข้อที่ 1-5 25 เม. ย.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. สะบ้าย้อย 2. สสอ. สะบ้าย้อย 3. รพ. สต................. ที่ คัดเลือกนำร่องการพัฒนา ระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ 30 พ. ค.2557 (09.00 – 16.00 น.) 1. รพ. สมเด็จฯ 2. สสอ. นาทวี 3. รพ. สต................ ที่คัดเลือกนำ ร่องพัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ

13 27 มิ. ย.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. รัตภูมิ 2. สสอ. รัตภูมิ 3. รพ. สต................. ที่ คัดเลือกนำร่องการ พัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ 18 ก. ค.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. ควนเนียง 2. สสอ. ควนเนียง 3. รพ. สต................. ที่ คัดเลือกนำร่องการ พัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ 22 ส. ค.2557 (09.00 -16.00 น.) 1. รพ. คลองหอยโข่ง 2. สสอ. คลองหอยโข่ง 3. รพ. สต.................. ที่ คัดเลือกนำร่องการ พัฒนาระบบ service plan 1. การพัฒนาระบบ service plan 2. การลงข้อมูลคัดกรอง ซึมเศร้า 3. ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (psychosocial clinic) 4. ทีม MCATT คุณภาพ 5. เยียวยาจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบฯ

14 รายชื่อ ทีมสหวิชา ตำแหน่งหน่วยงาน 1. น. พ. วสวัฒน์ ถิ่น พังงา 2. นางวิภา สุวรรณรัตน์ 3. นางทัศนีย์ ชนะวรร โณ 4. นางวิราวรรณ ประยูร สวัสดิ์เดช 5. นางเกศินี บัวชื่น 6. นางสุมาลี รองนวล 7. นางบุญยราศี ช่างเหล็ก 8. นางสุพร ยุรพันธ์ 9. น. ส. วัฒติกา โชติ รัตน์ 10. นางสุชาดา นิชวงศ์ 11. น. ส. ชญานภัส จิตตรัตน์ 12. ตัวแทนจากศูนย์ สุขภาพจิตที่ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เภสัชกรชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ. หาดใหญ่ รพ. จิตเวชสงขลาฯ สสจ. สงขลา รพ. หาดใหญ่ รพ. สงขลา รพ. สิงหนคร รพ. จะนะ รพ. ระโนด รพ. หาดใหญ่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

15 ติดตามเยี่ยม รพช. บางกล่ำ วันที่ 24 ม. ค. 2557

16

17 ติดตามเยี่ยม รพช. นาหม่อม วันที่ 27 กพ 2557

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt Service Plan สาขาสุขภาพจิตและ จิตเวช. การพัฒนาเครือข่ายใน จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google