งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

2 การพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดสงขลา

3 พ.ศ.2556 จุดเด่น 1.) พยาบาลจิตเวชให้บริการทุกโรงพยาบาล 2.) สถานบริการที่มีจิตแพทย์ รพศ. รพท. จุดด้อย 1.) งานบริการผู้ป่วยใน รพศ. รพท. 2.) แพทย์ รพช. 3.) ระบบการส่งต่อ

4 ตาราง : ผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการระดับ รพช.สงขลา

5 เป้าหมายการพัฒนา รพช.M2 ผ่านขั้น 2 100 % (เป้า 1 แห่ง คือ รพ.นาทวี)
รพช F1 ผ่านขั้น % (เป้า 1 แห่ง คือ รพ.ระโหด) รพช F2 ผ่านขั้น 1 ร้อยละ 20 (เป้า 3 แห่ง สมัครเข้าร่วม 7 แห่ง คือ รพ.จะนะ,รพ.รัตภูมิ,รพ.ปาดังเบซาร์, สิงหนคร, สทิงพระ,กระแสสินธุ์,สะเดา) รพช.ที่จะ F2 ผ่านขั้น % (เป้า 2 แห่ง สมัครเข้าร่วม 2 แห่งคือ รพ.บางกล่ำ,รพเทพา

6 แผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาจิตเวชและเยียวยา จังหวัด สงขลา
คลิก

7 ผลการพัฒนาในเครือข่าย

8 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ รพช.การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2 วัน

9 ผลการพัฒนา - มีแพทย์ รพช. เข้าร่วมประชุม 100 %
- มีแพทย์ รพช. เข้าร่วมประชุม 100 % - แพทย์ประจำเวชปฏิบัติครอบครัว เปิด OPD จิตเวชใน รพช.ทุกแห่งตามบริบท

10 อัตราการรักษาผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลชุมชน
คลิก

11 แผนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน
ว/ด/ป /เวลา หน่วยงาน ประเด็นการนิเทศ 24 ม.ค.2557 ( น.) 1.รพ.บางกล่ำ 2.สสอ.บางกล่ำ 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบservice plan 1.การพัฒนาระบบ service plan 2.การลงข้อมูลคัดกรองซึมเศร้า 3.ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (psychosocial clinic) 4.ทีม MCATT คุณภาพ 5.เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ 28 ก.พ.2557 1.รพ.นาหม่อม 2.สสอ.นาหม่อม

12 3.รพ.สต..................ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบ service plan
21 มี.ค.57 ( น.) ( น.) 1.รพ.ปาดังเบซาร์ 2.สสอ.สะเดา 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบ service plan 1.รพ.สะเดา 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องพัฒนาระบบ service plan 1.การพัฒนาระบบ service plan 2.การลงข้อมูลคัดกรองซึมเศร้า 3.ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (psychosocial clinic) 4.ทีม MCATT คุณภาพ 5.เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ * ห้อข้อที่ 1-5 25 เม.ย.2557 ( น.) 1.รพ.สะบ้าย้อย 2.สสอ.สะบ้าย้อย 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบservice plan 30 พ.ค.2557 (09.00 – น.) 1.รพ.สมเด็จฯ 2.สสอ.นาทวี 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องพัฒนาระบบ service plan

13 27 มิ.ย.2557 ( น.) 1.รพ.รัตภูมิ 2.สสอ.รัตภูมิ 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบservice plan 1.การพัฒนาระบบ service plan 2.การลงข้อมูลคัดกรองซึมเศร้า 3.ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (psychosocial clinic) 4.ทีม MCATT คุณภาพ 5.เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบฯ 18 ก.ค.2557 1.รพ.ควนเนียง 2.สสอ.ควนเนียง 3.ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (psychosocial clinic) 22 ส.ค.2557 1.รพ.คลองหอยโข่ง 2.สสอ.คลองหอยโข่ง 3.รพ.สต ที่คัดเลือกนำร่องการพัฒนาระบบ service plan

14 รายชื่อทีมสหวิชา ตำแหน่ง หน่วยงาน 1.น.พ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา
1.น.พ.วสวัฒน์ ถิ่นพังงา 2.นางวิภา สุวรรณรัตน์ 3.นางทัศนีย์ ชนะวรรโณ 4.นางวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช 5.นางเกศินี บัวชื่น 6.นางสุมาลี รองนวล 7.นางบุญยราศี ช่างเหล็ก 8. นางสุพร ยุรพันธ์ 9.น.ส.วัฒติกา โชติรัตน์ 10.นางสุชาดา นิชวงศ์ 11.น.ส.ชญานภัส จิตตรัตน์ 12.ตัวแทนจากศูนย์สุขภาพจิตที่ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เภสัชกรชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.หาดใหญ่ รพ.จิตเวชสงขลาฯ สสจ.สงขลา รพ.สงขลา รพ.สิงหนคร รพ.จะนะ รพ.ระโนด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

15 ติดตามเยี่ยม รพช.บางกล่ำ วันที่ 24 ม.ค. 2557

16

17 ติดตามเยี่ยม รพช.นาหม่อม วันที่ 27 กพ 2557

18

19

20 Thank for your watching
ขอบคุณที่รับชม Thank for your watching


ดาวน์โหลด ppt สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google