งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

2 ปัญหาการวิจัย 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองต้องการให้สถานศึกษาจัดการศึกษารูปแบบใด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววัวดี เพศ อายุ รายได้ การศึกษา

5 ข้อมูลประชากร เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ ชาย 22 24.4 หญิง 68 75.6 รวม 90 100

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความดี x S.D. แปลผล เป็นผู้เรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 4.23 0.688 มากที่สุด เป็นผู้เรียนที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 3.92 0.691 มาก เป็นผู้เรียนที่รู้จักเสียสละแบ่งปันต่อผู้อื่น 4.00 0.618 เป็นผู้เรียนที่รู้จักช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า 3.99 0.742 โดยภาพรวมด้านความดีของผู้เรียนที่ผู้ปกครองพึงประสงค์ 4.26 0.646

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นคนดีอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google