งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียน สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียน สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียน สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

2 ปัญหาการวิจัย 1. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของ ผู้ปกครองผู้เรียนสาขาอาหาร และโภชนาการ 2. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของ ผู้ปกครองต้องการให้ สถานศึกษาจัดการศึกษา รูปแบบใด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ในทัศนะของผู้ปกครอง ผู้เรียนสาขาอาหารและ โภชนาการวิทยาลัย เทคโนโลยีครัววันดี

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย เพศ อายุ รายได้ การศึกษ า คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของ ผู้ปกครองผู้เรียน สาขาอาหารและ โภชนาการวิทยาลัย เทคโนโลยีครัววัวดี

5 ข้อมูลประชากร เพศ จำนวน ( ค น ) ร้อยละ ชาย หญิง รวม 90100

6 คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน ด้านความดี xS.D. แปลผล เป็นผู้เรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มากที่สุด เป็นผู้เรียนที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มาก เป็นผู้เรียนที่รู้จักเสียสละแบ่งปันต่อผู้อื่น มาก เป็นผู้เรียนที่รู้จักช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า มาก โดยภาพรวมด้านความดีของผู้เรียนที่ผู้ปกครองพึงประสงค์ มากที่สุด

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทัศนะของผู้ปกครอง ผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองประสงค์ให้ ผู้เรียนเป็นคนดีอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชูชีพ ขาวเจริญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน ทัศนะของผู้ปกครองผู้เรียน สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google