งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน Wimol Sriyah Technological College Wimol Sriyah Technological College

2 ปัญหาการ วิจัย 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานไม่ตรง ตามกำหนดเวลา ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานไม่ตรง ตามกำหนดเวลา ที่ครูกำหนดให้ทำ ไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้

3 วัตถุประสง ค์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีต่อการไม่ส่งงานตามกำหนด ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สถานภาพและข้อมูลทั่วไปจำนวนร้อยละเพศของผู้เรียน เพศชาย เพศชาย เพศหญิง เพศหญิง 84 N = รวม รวม สภาพครอบครัว อยู่กับบิดา มารดา อยู่กับบิดา มารดา อยู่กับญาติ อยู่กับญาติ อยู่กับคนอื่น อยู่กับคนอื่น รวม รวม รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่ำกว่า 10,000 บาท มากกว่า 15,000 – 20,000 บาท มากกว่า 15,000 – 20,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท รวม รวม ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูล ทั่วไปของผู้เรียน

5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึง สาเหตุที่น้อยที่สุดตามลำดับ 1 – 8 ดังนี้ ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง (12 คน ) ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ (12 คน ) ผู้เรียนลืมทำ (11 คน ) ผู้เรียนลืมทำ อยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ (11 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป (10 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ (10 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ (9 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ (9 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ (8 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ อยู่ในลำดับที่ 5 คิดเป็น ร้อยละ (8 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย (7 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อยละ (7 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น (5 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อยละ (5 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ (3 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ อยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ (3 คน )ข้อที่ สาเหตุของการไม่ส่งงานตาม กำหนด ลำดับ ที่ ร้อยละ1ครูมอบหมายงานมากเกินไป ครูมอบหมายงานที่ยากทำ ไม่ได้ ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองาน ผู้ปกครอง ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ ผู้เรียนลืมทำ ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือ ทำงานวิชาอื่น ผู้เรียนทำกิจกรรมของ วิทยาลัย ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่งงาน ตามกำหนด จำนวน 8 ข้อ 

6 สรุป ผลการวิจัย 6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน พบว่า เพศ ชาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ เพศ หญิง เพศ หญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ สภาพครอบครัว : สภาพครอบครัว : ส่วนใหญ่อยู่กับบิดา มารดา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาอยู่กับญาติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ และอยู่กับคนอื่น จำนวน 2 คน คิด เป็นร้อยละ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน : 15,000–20,000 - รายได้ของครอบครัวต่อเดือน : ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 15,000–20,000 บาท จำนวน 5 คน คิด เป็นร้อยละ ,000 รองลงมาต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย ละ และ 20,000 มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

7 สรุป ผลการวิจัย สรุป ผลการวิจัย 7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน 2. การวิเคราะห์จัดลำดับสาเหตุที่มีต่อการไม่ส่งงานตามกำหนดของ ผู้เรียน ที่เป็นตัวแปร 8 ข้อ โดยใช้ ค่าความถี่ นับจากค่า ความถี่สูงสุด ไปยัง ต่ำสุดของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงตาม โดยใช้ ค่าความถี่ นับจากค่า ความถี่สูงสุด ไปยัง ต่ำสุดของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงตาม ลำดับได้ ดังนี้ ลำดับได้ ดังนี้ ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองอยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ (12 คน ) ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ (12 คน ) ผู้เรียนลืมทำอยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ (11 คน ) ผู้เรียนลืมทำ อยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ (11 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อย ละ (10 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อย ละ (9 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อย ละ (9 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ อยู่ในลำดับที่ 5 คิดเป็นร้อย ละ (8 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อย ละ (7 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อย ละ (7 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อย ละ (5 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อย ละ (5 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบอยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อย ละ (3 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ อยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อย ละ (3 คน )

8 THANK YOU FORYOUR ATTENTIONTHANK YOU FORYOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google