งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน Wimol Sriyah Technological College Wimol Sriyah Technological College

2 ปัญหาการ วิจัย 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานไม่ตรง ตามกำหนดเวลา ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงานไม่ตรง ตามกำหนดเวลา ที่ครูกำหนดให้ทำ ไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้

3 วัตถุประสง ค์ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีต่อการไม่ส่งงานตามกำหนด ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สถานภาพและข้อมูลทั่วไปจำนวนร้อยละเพศของผู้เรียน เพศชาย เพศชาย เพศหญิง เพศหญิง 84 N = 12 66.6733.33 รวม รวม12 100 100 สภาพครอบครัว อยู่กับบิดา มารดา อยู่กับบิดา มารดา อยู่กับญาติ อยู่กับญาติ อยู่กับคนอื่น อยู่กับคนอื่น 642 50.0033.3316.67 รวม รวม12 100 100 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่ำกว่า 10,000 บาท มากกว่า 15,000 – 20,000 บาท มากกว่า 15,000 – 20,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท 453 33.3341.6725.00 รวม รวม12 100 100 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูล ทั่วไปของผู้เรียน

5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่ผู้เรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึง สาเหตุที่น้อยที่สุดตามลำดับ 1 – 8 ดังนี้ ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 1 100.00 (12 คน ) ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00 (12 คน ) ผู้เรียนลืมทำ 2 91.67 (11 คน ) ผู้เรียนลืมทำ อยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 91.67 (11 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป 3 83.33 (10 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 83.33 (10 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ 4 75.00 (9 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 75.00 (9 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ 5 66.67 (8 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ อยู่ในลำดับที่ 5 คิดเป็น ร้อยละ 66.67 (8 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย 6 58.33 (7 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 58.33 (7 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น 7 41.67 (5 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 41.67 (5 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ 8 25.00 (3 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ อยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 25.00 (3 คน )ข้อที่ สาเหตุของการไม่ส่งงานตาม กำหนด ลำดับ ที่ ร้อยละ1ครูมอบหมายงานมากเกินไป383.33 2 ครูมอบหมายงานที่ยากทำ ไม่ได้ 475.00 3ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ566.67 4 ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองาน ผู้ปกครอง 1 100.00 100.00 5ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ825.00 6ผู้เรียนลืมทำ291.67 7 ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือ ทำงานวิชาอื่น 741.67 8 ผู้เรียนทำกิจกรรมของ วิทยาลัย 658.33 ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่งงาน ตามกำหนด จำนวน 8 ข้อ 

6 สรุป ผลการวิจัย 6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน พบว่า 66.67 - เพศ ชาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 - เพศ หญิง 33.33 - เพศ หญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 - สภาพครอบครัว : 6 50.00 - สภาพครอบครัว : ส่วนใหญ่อยู่กับบิดา มารดา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 4 33.33 รองลงมาอยู่กับญาติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2 16.67 และอยู่กับคนอื่น จำนวน 2 คน คิด เป็นร้อยละ 16.67 - รายได้ของครอบครัวต่อเดือน : 15,000–20,000 - รายได้ของครอบครัวต่อเดือน : ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 15,000–20,000 บาท 5 41.67 จำนวน 5 คน คิด เป็นร้อยละ 41.67 10,000 รองลงมาต่ำกว่า 10,000 บาท 4 33.33 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย ละ 33.33 และ 20,000 มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท 3 25.00 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

7 สรุป ผลการวิจัย สรุป ผลการวิจัย 7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน 2. การวิเคราะห์จัดลำดับสาเหตุที่มีต่อการไม่ส่งงานตามกำหนดของ ผู้เรียน ที่เป็นตัวแปร 8 ข้อ โดยใช้ ค่าความถี่ นับจากค่า ความถี่สูงสุด ไปยัง ต่ำสุดของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงตาม โดยใช้ ค่าความถี่ นับจากค่า ความถี่สูงสุด ไปยัง ต่ำสุดของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงตาม ลำดับได้ ดังนี้ ลำดับได้ ดังนี้ ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองอยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ 100.00 (12 คน ) ผู้เรียนต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ 100.00 (12 คน ) ผู้เรียนลืมทำอยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 91.67 (11 คน ) ผู้เรียนลืมทำ อยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 91.67 (11 คน ) ครูมอบหมายงานมากเกินไป อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อย ละ 83.33 (10 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อย ละ 75.00 (9 คน ) ครูมอบหมายงานที่ยากทำไม่ได้ อยู่ในลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อย ละ 75.00 (9 คน ) ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากทำ อยู่ในลำดับที่ 5 คิดเป็นร้อย ละ 66.67 (8 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อย ละ 58.33 (7 คน ) ผู้เรียนทำกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อย ละ 58.33 (7 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อย ละ 41.67 (5 คน ) ผู้เรียนเตรียมตัวสอบ หรือทำงานวิชาอื่น อยู่ในลำดับที่ 7 คิดเป็นร้อย ละ 41.67 (5 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบอยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อย ละ 25.00 (3 คน ) ผู้เรียนไม่มีหนังสือประกอบ อยู่ในลำดับที่ 8 คิดเป็นร้อย ละ 25.00 (3 คน )

8 THANK YOU FORYOUR ATTENTIONTHANK YOU FORYOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาสาเหตุของผู้เรียนที่มีต่อการไม่ส่ง งานตามกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 รอบบ่ายกลุ่ม 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google