งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ ปรึกษาที่มีระดับความ ผูกพันต่างกัน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติภูมิ พานทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ ปรึกษาที่มีระดับความ ผูกพันต่างกัน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติภูมิ พานทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ ปรึกษาที่มีระดับความ ผูกพันต่างกัน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติภูมิ พานทอง

2 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความผูกพันในการ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา โดยใช้องค์ประกอบตามแนวคิด ของสเตียร์และคณะ (Steers and others) กับแนวคิด เกี่ยวกับความผูกพันต่องานของแลดวิจ และไวท์ ( Ladewig and White)

3 1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจั ย เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของการปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษาที่มีระดับความผูกพันต่างกัน

4 1.3 สมมติฐานการวิจัย ครูที่ปรึกษาที่มีความผูกพันแตกต่าง กันมี การปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน

5 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี การศึกษา 1/2556 จำนวน 46 คน

6 1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรที่ ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ประสบการณ์ในการทำงาน 1.4.3.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) 1. ความผูกพันของครู 2. การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

7 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระหว่างครูที่มีความผูกพันสูงกับครูที่มีความผูกพันต่ำมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยครูที่มีความผูกพันสูงปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา (  = 4.3079,  =.1295) สูงกว่าครูที่ปรึกษาที่มี ความผูกพันต่ำ (  = 2.9428,  =.4432)

8 อภิปรายผลการศึกษา ผลการวิจัยที่พบว่า ความ ผูกพันของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ ทั้งโดยภาพรวมและ จำแนกตามรายข้ออยู่ใน ระดับปานกลาง

9 อภิปรายผลการศึกษา ผลจากการศึกษาการปฎิบัติ หน้าที่ของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

10 อภิปรายผลการศึกษา ผลจากการศึกษาความ แตกต่างของการปฎิบัติ หน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มี ความผูกพันต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ ปรึกษาที่มีระดับความ ผูกพันต่างกัน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติภูมิ พานทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google