งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายกิตติภูมิ พานทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายกิตติภูมิ พานทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายกิตติภูมิ พานทอง
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีระดับความ ผูกพันต่างกัน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติภูมิ พานทอง

2 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
บทที่ 1 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา บทนำ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา โดยใช้องค์ประกอบตามแนวคิดของสเตียร์และคณะ (Steers and others) กับแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่องานของแลดวิจ และไวท์ ( Ladewig and White)

3 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความแตกต่างของการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีระดับความผูกพันต่างกัน

4 ครูที่ปรึกษาที่มีความผูกพันแตกต่างกันมี การปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน
1.3 สมมติฐานการวิจัย ครูที่ปรึกษาที่มีความผูกพันแตกต่างกันมี การปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน

5 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในปีการศึกษา 1/2556 จำนวน 46 คน

6 1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ประสบการณ์ในการทำงาน ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) 1. ความผูกพันของครู 2. การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

7 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระหว่างครูที่มีความผูกพันสูงกับครูที่มีความผูกพันต่ำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีความผูกพันสูงปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ( = ,  = .1295) สูงกว่าครูที่ปรึกษาที่มีความผูกพันต่ำ ( = ,  = .4432)

8 อภิปรายผลการศึกษา ผลการวิจัยที่พบว่า ความผูกพันของครูที่ ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทั้งโดยภาพรวมและจำแนกตามรายข้ออยู่ใน ระดับปานกลาง

9 อภิปรายผลการศึกษา ผลจากการศึกษาการปฎิบัติหน้าที่ของครูที่ ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

10 อภิปรายผลการศึกษา ผลจากการศึกษาความแตกต่างของการ ปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีความผูกพัน ต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt โดย นายกิตติภูมิ พานทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google