งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการ บริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการ บริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการ บริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ การศึกษาที่ 3 ผู้นำเสนอ ผู้นำเสนอ นางพรทิพย์ โพธิ์บัว สาขา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการ บริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ การศึกษาที่ 3 ผู้นำเสนอ ผู้นำเสนอ นางพรทิพย์ โพธิ์บัว สาขา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

2 ปัญหาของการวิจัย จากการศึกษางานวิจัยและเหตุผลของการทำวิจัย ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวะเอกชน ในพื้นที่สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พบปัญหา ของการบริหารพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาคือ 1. ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างดี 2. การ ธำรงรักษาคนเก่งคนดี ให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เอกชนอย่างยาวนาน 3. การพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ให้ตรงกับสาขาที่สอน 4. การบริหาร จัดการคนอย่างเหมาะสม ( ครูลาออกเป็นประจำ ) 5. ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม มีผลตอบแทนครูและ บุคลากรอย่างเป็นที่พอใจที่จะปฏิบัติงานกับวิทยาลัย ปัญหาของการวิจัย จากการศึกษางานวิจัยและเหตุผลของการทำวิจัย ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวะเอกชน ในพื้นที่สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พบปัญหา ของการบริหารพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาคือ 1. ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างดี 2. การ ธำรงรักษาคนเก่งคนดี ให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เอกชนอย่างยาวนาน 3. การพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ให้ตรงกับสาขาที่สอน 4. การบริหาร จัดการคนอย่างเหมาะสม ( ครูลาออกเป็นประจำ ) 5. ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม มีผลตอบแทนครูและ บุคลากรอย่างเป็นที่พอใจที่จะปฏิบัติงานกับวิทยาลัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มี ต่อการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและ บุคลากรจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิ การศึกษา ตำแหน่ง สาขาที่สำเร็จการศึกษา สาขาที่ สอน ประสบการณ์ในตำแหน่ง อัตรารายได้ต่อเดือน และขนาดสถานศึกษา กรอบแนวความคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดจากลูเนนเบอร์ก, และออนสไตน์ (Lunenburg, & Ornstein, 2000, pp 517-518) 1) การวางแผนบุคลากร 2) การสรรหาบุคลากร 3) การคัดเลือกบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การธำรงรักษาบุคลากร 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4 สรุปผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ในภาพรวมและทุก รายด้านมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปน้อยคือ ด้านการคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนา บุคลากร ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการ ธำรงรักษาบุคลากร ตามลำดับ 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อจำแนกตามสาขาที่สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อจำแนก ตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.001 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา แต่ ไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และอัตรา รายได้ต่อเดือน สรุปผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ในภาพรวมและทุก รายด้านมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปน้อยคือ ด้านการคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนา บุคลากร ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการ ธำรงรักษาบุคลากร ตามลำดับ 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อจำแนกตามสาขาที่สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อจำแนก ตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.001 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา แต่ ไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และอัตรา รายได้ต่อเดือน

5 ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพความ คิดเห็นของครูและบุคลากร 1.1 ด้านการวางแผนบุคลากรควรวิเคราะห์เป็นปริมาณ งานภาพรวมของ สถานศึกษา สำหรับใช้ในการวางแผน บุคลากรได้ถูกต้อง 1.2 ด้านการสรรหาบุคลากรควรมีการวิเคราะห์วางแผน สรรหาอัตรากำลังของ สถานศึกษา 1.3 ด้านการคัดเลือกบุคลากรกำหนดให้ชัดเจน 1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรควรมีการสำรวจข้อมูล ความต้องการเพื่อวางแผน พัฒนาบุคลากร 1.5 ด้านการธำรงรักษาบุคลากรควรวางแผนการบริหาร จัดการให้เกิดความ เหมาะสมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 1.6 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กำหนดจุดมุ่งหมายของการ ประเมินผลอย่างชัดเจนผลการประเมินที่ ถูกต้องและเป็นธรรม

6 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 2.1 ควรมีการเพิ่มขอบเขตประชากรที่มีส่วน เกี่ยวข้องให้ ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้วางแผนการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา โดยตรง 2.2 ในด้านการธำรงรักษาบุคลากรมี ค่าเฉลี่ยการดำเนินงาน ต่ำสุด จึงควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาการ บริหารงานเกี่ยวกับการธำรง รักษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับ บุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยาวนาน


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการ บริหารงานบุคลากรของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google