งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขา การบริหารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขา การบริหารการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขา การบริหารการศึกษา
  ผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ผู้นำเสนอ นางพรทิพย์ โพธิ์บัว สาขา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

2 ปัญหาของการวิจัย จากการศึกษางานวิจัยและเหตุผลของการทำวิจัยครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวะเอกชน ในพื้นที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พบปัญหาของการบริหารพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาคือ1. ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างดี 2. การธำรงรักษาคนเก่งคนดี ให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนอย่างยาวนาน 3. การพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ให้ตรงกับสาขาที่สอน 4. การบริหารจัดการคนอย่างเหมาะสม (ครูลาออกเป็นประจำ) 5. ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม มีผลตอบแทนครูและบุคลากรอย่างเป็นที่พอใจที่จะปฏิบัติงานกับวิทยาลัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง สาขาที่สำเร็จการศึกษา สาขาที่สอน ประสบการณ์ในตำแหน่ง อัตรารายได้ต่อเดือน และขนาดสถานศึกษา กรอบแนวความคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดจากลูเนนเบอร์ก,และออนสไตน์ (Lunenburg, & Ornstein, 2000, pp ) 1) การวางแผนบุคลากร 2) การสรรหาบุคลากร ) การคัดเลือกบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การธำรงรักษาบุคลากร 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4 สรุปผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการธำรงรักษาบุคลากร ตามลำดับ 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามสาขาที่สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจำแนกตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อจำแนกตามขนาดสถานศึกษา แต่ไม่แตกต่างกันเมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และอัตรารายได้ต่อเดือน

5 ข้อเสนอแนะ. 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพความคิดเห็นของครูและบุคลากร ด้านการวางแผนบุคลากรควรวิเคราะห์เป็นปริมาณงานภาพรวมของ สถานศึกษา สำหรับใช้ในการวางแผนบุคลากรได้ถูกต้อง ด้านการสรรหาบุคลากรควรมีการวิเคราะห์วางแผนสรรหาอัตรากำลังของ สถานศึกษา ด้านการคัดเลือกบุคลากรกำหนดให้ชัดเจน ด้านการพัฒนาบุคลากรควรมีการสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อวางแผน พัฒนาบุคลากร ด้านการธำรงรักษาบุคลากรควรวางแผนการบริหารจัดการให้เกิดความ เหมาะสมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกำหนดจุดมุ่งหมายของการ ประเมินผลอย่างชัดเจนผลการประเมินที่ถูกต้องและเป็นธรรม

6 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป. 2
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มขอบเขตประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้วางแผนการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา โดยตรง ในด้านการธำรงรักษาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยการดำเนินงาน ต่ำสุด จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานเกี่ยวกับการธำรง รักษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน


ดาวน์โหลด ppt สาขา การบริหารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google