งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และ ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน ตามการรับรู้ ของนักเรียน นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และ ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน ตามการรับรู้ ของนักเรียน นักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และ ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน ตามการรับรู้ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย นาย สมพงษ์ ตันอำนวย

2 1. สภาพความจำเป็น ความสอดคล้อง / ต้องการในการใช้อาคาร สถานที่ ใน สถานศึกษา 2. ความตระหนัก ความสำคัญของการ บริหารจัดการอาคาร สถานที่ให้เกิด ประโยชน์ในการใช้งาน และเกิด ความพึงพอใจสูงสุด 3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย จะเป็น แนวทางในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการใช้อาคาร สถานที่ให้เอื้อ ต่อการใช้ประโยชน์สอดคล้องกับ ความต้องการและพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษาต่อไป

3 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ประโยชน์ด้านอาคาร สถานที่ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การใช้อาคาร สถานที่ของ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 1. สภาพการใช้ ประโยชน์ ด้านอาคาร สถานที่ 2. ความพึงพอใจ ต่อการใช้ ประโยชน์ อาคาร สถานที่ ข้อมูลสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ตัวแปร ตาม ตัวแปร ต้น เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา

5 ประชากร นักเรียน ปวช.1-3 สาขาพาณิชยก รรมและช่างอุตสาหกรรม และปวส.1-2 สาขา บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม จำนวน 820 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางประมาณค่า จำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 260 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่ แตกต่างกันตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละ สาขาวิชา

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแทน ประชากร ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชาที่ศึกษา ตอนที่ 2 สภาพการใช้อาคาร สถานที่ และระดับ การใช้ระโยชน์อาคาร สถานที่ โดยใช้คำถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ได้แก่ (1) สภาพสมบูรณ์ใช้การได้ดี (2) สภาพไม่ สมบูรณ์แต่พอใช้การได้ (3) ควรปรับปรุง แก้ไข และระดับการใช้ประโยชน์ (1) ระดับ มาก (2) ระดับน้อย และ (3) ไม่มีการใช้ ประโยชน์ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานที่ ใช้แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Five Rating Scale)

7 สรุปผล / อภิปราย การวิจัย 1. สภาพการใช้อาคาร สถานที่ - ภาพรวมอยู่ในระดับไม่สมบูรณ์ แต่พอใช้การได้ - ห้องเรียนสภาพการใช้งานสมบูรณ์ / ใช้การได้ดี - พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ สวนหย่อม / ที่พักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา ห้องน้ำห้องสุขา ห้องพยาบาล พื้นที่จอดรถ เป็นต้น 2. ความพึงพอใจในการใช้อาคาร สถานที่ - ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง - ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องประชุมเล็ก / สัมมนา ย่อย การดูแลความปลอดภัย ห้องกิจกรรม / นันทนาการ สถานที่พักผ่อน โรง อาหาร

8 ข้อเสนอแนะจาก ผลการวิจัย 1. ปรับปรุง / พัฒนาสภาพการใช้ งานของอาคาร สถานที่ให้เหมาะสม กับบริบทการใช้ประโยชน์ / ความ ต้องการของนักเรียน นักศึกษา 2. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามี ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ ใช้พื้นที่ตามอาคาร สถานที่ การ ปรับปรุง / พัฒนาการใช้งานแต่ละ พื้นที่ให้เหมาะสมตามความต้องการ เพื่อให้คุ้มค่าในการลงทุนและเกิด ความพึงพอใจต่อการใช้งานสูงสุด

9 1. ศึกษาวิจัยอัตรา / ความถี่ของการใช้ พื้นที่ เช่น อัตราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate) อัตราการใช้พื้นที่ (Space Utilization Rate) การใช้ ประโยชน์ด้านการบริการ / บริหารห้อง (Utilization of Service Administration Room) 2. ศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรอื่นๆที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการใช้อาคาร สถานที่ด้วย อาทิ ครู - อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดอย่าง ทั่วถึง

10 จบการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และ ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน ตามการรับรู้ ของนักเรียน นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google