งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดร. สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

2 ปัญหาการวิจัย แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ( ฉบับที่ 10 ปี พ. ศ ) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นไปตามแนวทางตาม แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติโดยมีเป้าหมาย เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปครู บุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูปการบริหารการศึกษา จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมาผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องการเงินน้อยมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากวิถี ชีวิตของผู้เรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรอยู่ในภาคการเกษตรผู้เรียนจึงมีโอกาสเข้าถึง แหล่งเงินฝากหรือสถาบันการเงินน้อย

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เงินส่วนบุคคลของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้ แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับการจัดการเรียนรู้ ตามปกติ วัตถุประสงค์การวิจัย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 สรุปผลการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการ ( การอภิปรายกลุ่มย่อย ) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ การสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ เงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google