งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

2 แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ(ฉบับที่10 ปีพ.ศ. 2550-2554)
ปัญหาการวิจัย แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ(ฉบับที่10 ปีพ.ศ ) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นไปตามแนวทางตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปครู บุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูปการบริหารการศึกษา จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมาผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการเงินน้อยมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตของผู้เรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ในภาคการเกษตรผู้เรียนจึงมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินฝากหรือสถาบันการเงินน้อย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อยกับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 สรุปผลการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ)

7 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการ(การอภิปรายกลุ่มย่อย) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google