งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน
การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
รายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ ระบุว่า ประชากรโลก 1,600 ล้านคนน้ำหนักเกิน หรือไม่ก็เป็นโรคอ้วน ส่วนประเทศไทยก็มีสถิติโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรคอ้วนเสี่ยง ต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ อีก มากมาย การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองใน การลดน้ำหนักได้ เพราะจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจ ยอมรับ สภาพความเป็นจริงของตนเองมากขึ้น และจะพัฒนาพฤติกรรม การควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตระดับ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการให้คำปรึกษา และกลุ่มที่ ไม่ได้รับการให้คำปรึกษาในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ต่อ)
2. เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตาม แนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการควบคุม ตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการให้คำปรึกษาในระยะก่อนได้รับคำปรึกษา ระยะหลังการให้คำปรึกษาและระยะติดตามผล

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ต่อ)
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบ กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตชายกับนิสิต หญิงระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 สมมติฐานของการวิจัย 1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลา ของการทดลองและเพศ 2. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองต่อ การลดน้ำหนักในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม

7 สมมติฐานของการวิจัย (ต่อ)
3. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ต่อการลดน้ำหนักในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม 4. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ต่อการลดน้ำหนักในระยะหลังการทดลองสูงกว่าใน ระยะก่อนทดลอง

8 สมมติฐานของการวิจัย (ต่อ)
5. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ต่อการลดน้ำหนักในระยะติดตามผลสูงกว่าในระยะ ก่อนทดลอง 6. นิสิตชายที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตาม แนวทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุม ตนเองต่อการลดน้ำหนักในระยะหลังการทดลอง และ ระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม

9 สมมติฐานของการวิจัย (ต่อ)
7. นิสิตหญิงที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองต่อการลดน้ำหนักในระยะหลังการ ทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 8. นิสิตชายและนิสิตหญิงที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรม การควบคุมตนเองต่อการลดน้ำหนักแตกต่างกัน

10 กรอบแนวคิดในการวิจัย

11 นิยามศัพท์เฉพาะ 1. พฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนัก 2. โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริง 3. ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 4. นิสิตปริญญาตรี 5. วิธีปกติ

12 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานในวัยรุ่น 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกาควบคุมตนเอง 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริง

13 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 4. การดำเนินการทดลอง 5. วิธีการดำเนินการทดลอง 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google