งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา รายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ. ศ. 2551 ระบุว่าประชากรโลก 1,600 ล้านคนน้ำหนักเกิน หรือไม่ก็ เป็นโรคอ้วน ส่วนประเทศไทยก็มีสถิติ โรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรคอ้วนเสี่ยง ต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ อีกมากมาย การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริง เป็นวิธีหนึ่งที่ สามารถพัฒนาพฤติกรรมการควบคุม ตนเองในการลดน้ำหนักได้ เพราะจะ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจ ยอมรับ สภาพความเป็นจริงของตนเองมากขึ้น และจะพัฒนาพฤติกรรมการควบคุม ตนเองในการลดน้ำหนักได้อย่าง เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อศึกษาผลของการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการให้ คำปรึกษา และกลุ่มที่ไม่ได้รับการ ให้คำปรึกษาในระยะหลังการ ทดลองและระยะติดตามผล

4 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย ( ต่อ ) 2. เพื่อศึกษาผลของการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการให้ คำปรึกษาในระยะก่อนได้รับ คำปรึกษา ระยะหลังการให้ คำปรึกษาและระยะติดตามผล

5 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย ( ต่อ ) 3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการ ให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรม การควบคุมตนเองในการลดน้ำหนัก ของนิสิตชายกับนิสิตหญิงระดับ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 สมมติฐานของการวิจัย 1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ ทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง และเพศ 2. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบ กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงมี พฤติกรรมการควบคุมตนเองต่อการลด น้ำหนักในระยะหลังการทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุม

7 สมมติฐานของการวิจัย ( ต่อ ) 3. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ ความจริงมีพฤติกรรมการควบคุม ตนเองต่อการลดน้ำหนักในระยะ ติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 4. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ ความจริงมีพฤติกรรมการควบคุม ตนเองต่อการลดน้ำหนักในระยะ หลังการทดลองสูงกว่าในระยะก่อน ทดลอง

8 สมมติฐานของการวิจัย ( ต่อ ) 5. นิสิตที่ได้รับการให้คำปรึกษา แบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ ความจริงมีพฤติกรรมการควบคุม ตนเองต่อการลดน้ำหนักในระยะ ติดตามผลสูงกว่าในระยะก่อน ทดลอง 6. นิสิตชายที่ได้รับการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงมีพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองต่อการลดน้ำหนักใน ระยะหลังการทดลอง และระยะ ติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม

9 สมมติฐานของการวิจัย ( ต่อ ) 7. นิสิตหญิงที่ได้รับการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงมีพฤติกรรมการ ควบคุมตนเองต่อการลดน้ำหนักใน ระยะหลังการทดลอง และระยะ ติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 8. นิสิตชายและนิสิตหญิงที่ได้รับ การให้คำปรึกษาแบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรม การควบคุมตนเองต่อการลดน้ำหนัก แตกต่างกัน

10 กรอบแนวคิดในการ วิจัย

11 นิยามศัพท์เฉพาะ 1. พฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ ลดน้ำหนัก 2. โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบ กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความ จริง 3. ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 4. นิสิตปริญญาตรี 5. วิธีปกติ

12 บทที่ 2 เอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนัก เกินมาตรฐานในวัยรุ่น 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกา ควบคุมตนเอง 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว ทฤษฎีเผชิญความจริง

13 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ วิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 4. การดำเนินการทดลอง 5. วิธีการดำเนินการทดลอง 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวศิริรัตน์ สานุ ผู้นำเสนอ นายภากร แก้วแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google