งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัว ใจ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัว ใจ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัว ใจ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

2 การจัดการเรียนการสอนในสาย วิชาชีพมีเป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้คุณลักษณะของ นักศึกษาตรงกับความต้องการของ หน่วยงาน จึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอนต่อไป ความ เป็นมา www.utt.ac.th

3 ด้านความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ 1 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ 2 ด้านบุคลิกภาพ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาล ใน 4 ด้าน คือ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาล ใน 4 ด้าน คือ

4 วิธีดำเนินก าร แบบสอบถาม แบบมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด สร้าง เครื่องมื อ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล จากผู้ประกอบการและหัวหน้า หน่วยงานรัฐบาล จำนวน 78 ชุด รวบรวม ข้อมูล www.utt.ac.th 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย ( Mean: ) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ( ) สถิติที่ ใช้

5 สรุปผลการ วิเคราะห์ ด้า นที่ รายการ ความพึงพอใจ ระดับ 1 ด้านความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ 4.2 80.61 มาก 2 ด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ 4.2 70.65 มาก 3 ด้านบุคลิกภาพ 4.4 9 0.55 มาก 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.5 1 0.59 มาก ที่สุด รวม 4.3 90.60 มาก www.utt.ac.th

6 สรุป ผลการวิจัย www.utt.ac.th คุณลักษณะรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1. ด้านความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ เป็นผู้มีทักษะในการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ในงาน อาชีพ 2. ด้านความรู้ ความสามารถพิเศษ เป็นผู้ทำงานร่วมกันเป็น กลุ่มได้ดี 3. ด้านบุคลิกภาพ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อม มี สัมมาคารวะดี 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

7 สถานศึกษามีแนวทางในการ กำหนดนโยบายและ ดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะ นักศึกษาในสิ่งที่เป็นความ ต้องการของสังคมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ ความสามารถควบคู่กันไป อันจะ นำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้าง คุณลักษณะของนักศึกษา และร่วมกัน พัฒนาประเทศชาติให้มี ความเจริญก้าวหน้าต่อไป www.utt.ac.th ประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย

8 LOGO วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี นางรัตดา บัว ใจ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google