งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัยความสุขมวลรวมของครู และนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย อาจารย์พิมพ์ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัยความสุขมวลรวมของครู และนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย อาจารย์พิมพ์ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัยความสุขมวลรวมของครู และนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย อาจารย์พิมพ์ใจ เขียวขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ความเป็นมาและปัญหาวิจัย จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นกา รสร้างระบบจัดการ เพื่อใหเกิดการบริโภคสูงสุด จะเป็นแรงผลักดันมนุษย์ให้เกิดการแข่งขันและการ บริโภค จนละเลยเรื่องของจิตใจและศีลธรรมเพราะ เป็นเรื่องคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ มีความเชื่อว่า หากบริโภคมากก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น โดยมองข้า มการทํางานที่ซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์ พื้นฐาน ของความเชื่อเรื่องระบบตลาดทําให้เกิดความเข าใจผิด คือยังไม่เขาใจว่าอะไรทําให้มนุษย์มี ความสุขอย่างแท้จริง

3 ความเป็นมาและปัญหาวิจัย ( ต่อ ) หากพิจารณาถึงหลักธรรมทางศาสนาและการ ปฏิบัติของแต่ละศาสนาแล้ว จะพบว่าความสุขเป็น ประสบการณ์ที่เกิดจากภายในจิตใจมนุษย์ของทุก คน หากได้รับการพัฒนาจิตใจก็จะพบความบริบูรณ์ ความพึงพอใจ เกิดการแบงปันกับผู้อื่น ปราศจากการแข่งขันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ( นาวาตรี ภูวดล ศิริพงษ์ รน., 2553)

4 ความเป็นมาและปัญหาวิจัย ( ต่อ ) จากปัญหาดังกล่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ได้คำนึงถึงความสุขของครู และนักศึกษา จึงได้ดำเนินการสำรวจในเรื่องความสุข มวลรวมของครูและนักศึกษา เพื่อที่วิทยาลัยจะได้ ทราบถึงระดับความสุขมวลรวมของครูและนักศึกษา

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research objectives) 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขมวลรวมของครูและ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 2. เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ บริหารงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่ เย็นเป็นสุขของครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ให้สอดคล้องกับสภาพ การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กรอบแนวคิด ดังนี้

7 ผลการวิจัย 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของครูและนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ( SBAC ) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 58.21 มี อายุต่ำกว่า 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.82 นับ ถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.98 มีระดับ การศึกษาปวช. คิดเป็นร้อยละ 71.76 มีรายได้ ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.38 มีรายได้พอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 70.32 มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.21 ไม่ได้ทำงาน คิด เป็นร้อยละ 55.04

8 ผลการวิจัย ( ต่อ ) 2. ความสุขมวลรวมของครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ ( SBAC ) โดยรวม พบว่า ความสุขมวลรวม ของครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ ( SBAC ) โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 0.71)

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสุขมวลรวมของ นักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆเพื่อพัฒนาปรับปรุง กิจกรรมของวิทยาลัยฯให้นักศึกษามีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีความปลอดภัยและปรับ พฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภูมิใจในตนเอง มี สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยผลักดันให้นักศึกษามี ความสุขมากขึ้น 2. แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เป็น แบบสอบถามในการวิเคราะห์ความสุขมวลรวม ของวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ต่อไป 3. ควรสนับสนุนให้มีการทำวิจัยในเรื่องความสุขมวล รวมโดยใช้หลักธรรมา - ภิบาลในการปกครองของ ผู้นำทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัยความสุขมวลรวมของครู และนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) เทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย อาจารย์พิมพ์ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google