งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ชื่อผู้วิจัยนางอุทัยวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ชื่อผู้วิจัยนางอุทัยวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ชื่อผู้วิจัยนางอุทัยวรรณ อ้นใจหาญ

2 ปัญหาการวิจัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การบริหาร วิทยาลัยฯ มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการ จัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วม และตอบสนอง ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความ ประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองการ บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ ยอมรับของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีในประเทศชาติใน การศึกษาต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา กรอบแนวความคิดในการจัดทำวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี ต่อการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่มีการบริหารวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง ประกอบด้วย 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหาร งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การ บริหารงานทั่วไป ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดใน การศึกษา ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้

4 ตัวแปรต้นตัวแปรตาม ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ปกครองจำแนก ตาม 1. เพศ 2. อาชีพ 3. ระดับ การศึกษา ความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ต่อการบริหาร วิทยาลัย 4 ด้าน ซึ่ง ประกอบด้วย 1. การบริหารงาน วิชาการ 2. การบริหารงาน งบประมาณ 3. งานบริหารงานบุคคล 4. การบริหารงานทั่วไป

5 ประชากร ประชากรที่สนใจศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองของ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 239 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 150 คน โดยใช้วิธีการคำนวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane,1972) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น (confidence internal) ไว้ที่ 95%

6 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการบริหาร วิทยาลัยบ้านชำฆ้อ n = 150 SD. ระดับ อันดับ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.94 0.593 มาก 2 2. ด้านการบริหารงาน งบประมาณ 3.90 0.681 มาก 4 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.97 0.693 มาก 1 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.92 0.633 มาก 3 รวม 3.92 0.584 มาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยรวมดังนี้ ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อการบริหาร วิทยาลัย n = 150 SD. ระดับ อันดั บ 1. ด้านการบริหารงาน วิชาการ 3.94 0.593 มาก 2 2. ด้านการบริหารงาน งบประมาณ 3.90 0.681 มาก 4 3. ด้านการบริหารงาน บุคคล 3.97 0.693 มาก 1 4. ด้านการบริหารงาน ทั่วไป 3.92 0.633 มาก 3 รวม 3.92 0.584 มาก

7 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครอง นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และเพศชาย จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกร 43 คน คิด เป็นร้อยละ 28.7 และประกอบอาชีพรับราชการน้อยที่สุด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7

8 สรุป ผลการวิจัย ( ต่อ ) จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามการบริหารงาน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความพึง พอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากคะแนน เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และ ด้านการบริหารงานงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ การบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ชื่อผู้วิจัยนางอุทัยวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google