งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วีจัย ธนวรรณ นุ่มอยู่ นาย คำประเสีด แก้วมะนี สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11 รหัสนักศืกษา 55422319120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วีจัย ธนวรรณ นุ่มอยู่ นาย คำประเสีด แก้วมะนี สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11 รหัสนักศืกษา 55422319120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วีจัย ธนวรรณ นุ่มอยู่ นาย คำประเสีด แก้วมะนี สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11 รหัสนักศืกษา 55422319120

2 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกู้เงินกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสระบุรี 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล 5. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของสมาชิก กองทุน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการกู้เงินกองทุน หมู่บ้านและชุมชน เมือง

3 ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการกู้ เงินกองทุนหมู่บ้าน 1. เพศ และชุมชนเมือง 2. อายุ 1. สาเหตุที่กู้เงิน 3. สถานภาพ 2. การใช้ เงินตามวัตถุประสงค์ 4. การศึกษา 3. การนำเงินไป ประกอบอาชีพ 5. อาชีพ 4. รายได้หลังการ กู้เงิน 6. รายได้

4 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้ได้ กำหนดขอบเขตในการวิจัย คือกลุ่ม ประชากรทั้งเพศชาย เพศหญิง ในเขต จังหวัดสระบุรีที่เป็นสมาชิกกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีจำนวน สมาชิกทั้งสิ้น 95,101 คน ที่นำมาใช้ใน การวิจัยครั้งนี้มี 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอ เสาไห้ อำเภอพระพุทธบาทซึ่งมีจำนวน สมาชิก 61,690 คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ( ซึ่งใน 7 อำเภอจะมีจำนวน สมาชิกกองทุนมากกว่าอำเภออื่น ๆ เพื่อ การศึกษาจะได้มีความแตกต่าง )

5 1 ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1.1 นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1.2 ประวัติการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดสระบุรี 1.3 ระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสระบุรี 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี 2. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงิน

6 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง 5 แหล่งที่มาของกองทุน 5.1 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 5.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือเงินที่ได้ จากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 5.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู ้บริจาคหรือมอบ ให้แก่กองทุน 5.4 ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก เงินกองทุน

7 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัย คือ ประชาชนที่ เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 95,101 คน ที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนอง แค อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอเสา ไห้ อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 61,690 คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

8 2. กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คำนวณโดย หลักการคำนวณของ Taro Yamane’s ( จิราภา แสนเกษม และคณะ. 2545 : 82-83) กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิด 0.05 หรือ ร้อยละ 5 ดัง สูตรต่อไปนี้ N n = 1 + Ne 2 n = ขนาดของจำนวนตัวอย่าง N = จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ ในการศึกษา E = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ( = 0.05)

9 แทนค่าสมาชิกกองทุนในเขตจังหวัดสระบุรี 95,101 = 1 + [95,101(0.05) 2 ] = 398.32 คน

10


ดาวน์โหลด ppt ผู้วีจัย ธนวรรณ นุ่มอยู่ นาย คำประเสีด แก้วมะนี สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11 รหัสนักศืกษา 55422319120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google