งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทนรินทร์ ดารุณ ศิลป์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทนรินทร์ ดารุณ ศิลป์ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทนรินทร์ ดารุณ ศิลป์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

2 ปัญหาการวิจัย ครูเอกชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านความไม่มั่นคงใน อาชีพ เมื่อเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาลหรืองานราชการอื่นๆ การที่จะยึดเหนี่ยวและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่ ครูในสถานศึกษาเอกชนอย่างมั่นคงถาวรและให้ได้ผลดียิ่งนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ ความสำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจและแสวงหาวิธีการที่จะ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตรง ตามสภาพความต้องการพื้นฐานที่จําเป็นของครูเพื่อให้ครูเกิด ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความภูมิใจในอาชีพ ซึ่ง จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความ เต็มใจ อีกทั้งสถานศึกษายังสามารถรักษาบุคลากรครูที่ดี เอาไว้ได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาสนใจ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี บ้านจั่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยยึดทฤษฎีปัจจัย คู่ (Two-factor theory) ของเฮิร์ซเบิร์ก เพื่อให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี บ้านจั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการกำหนดนโยบายในการ ปฏิบัติงานของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา อีกทั้งสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี บ้านจั่น จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ ระดับรายได้

4 ตารางสรุป

5 ตารางสรุป ( ต่อ )

6 สรุปผลการวิจัย 1. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น ส่วนใหญ่ เป็นหญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การ ปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป และมีระดับรายได้ระหว่าง 7,000 – 10,000 บาท 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าน จั่น แยกเป็น 2 องค์ประกอบ 2.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยจูงใจ พบว่า ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่นส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก 2.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยค้ำจุน พบว่า ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่นส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง 3. เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าน จั่น พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีรายได้ ต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน

7 ... ขอบพระคุณ ครับ...


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทนรินทร์ ดารุณ ศิลป์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google