งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปี การศึกษา 2556 ปัญหาการวิจัย ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นับวัน ปัญหาจะมีความซับซ้อน และทวีความรุนแรง ยิ่งขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้าน โป่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการ ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย ครูที่ปรึกษา ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความ เสี่ยงในด้านต่างๆ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษา สภาพปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง ว่ามีสภาพ ปัญหาการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคใดที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง ปี การศึกษา 2556

4 ตัวแปรต้น - ปวช. 1 - ปวช. 2 - ปวช. 3 - สาขาช่างเครื่องมือ กลและซ่อมบำรุง - สาขาช่างไฟฟ้า กำลัง - สาขางานยานยนต์ ตัวแปรตาม สภาพปัญหาการ ดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ปวช. - การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล - การคัดกรอง นักเรียน - การส่งเสริม นักเรียน - การป้องกันและ การแก้ไขปัญหา - การส่งต่อ กรอบแนวคิด ของการวิจัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษา (2554) กล่าวถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น ผู้วิจัยได้ นำมาใช้กับการกำหนดตัวแปรของงานวิจัยฉบับนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของสภาพปัญหาการ ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัย

5 ประชากร ประชากรได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้าน โป่ง จำนวน 619 คน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจำนวน 234 คน พิจารณาจากการกำหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง โดยตาราง เครซี่ และ มอร์แกน การเลือกสุ่ม นักเรียนทุกชั้นปี ทั้งหมด 18 ห้อง ห้องละ 13 คนโดย วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก

6 การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม XS.D ระดับความ คิดเห็น อันดับที่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.210.88 ปานกลาง 4 2. การคัดกรองนักเรียน 3.720.88 มาก 2 3. การส่งเสริมนักเรียน 3.891.04 มาก 1 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 3.411.16 ปานกลาง 3 5. การส่งต่อ 3.051.12 ปานกลาง 5 รวม 3.461.02 ปานกลาง (N = 210) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุป ผลการวิจั ย อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริม นักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ครู ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการ ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่ได้กระทำ คุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างแก่ นักเรียนทั่วไป อันดับที่ 2 คือ การคัดกรอง นักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก การ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างมีระบบ สร้างสายสัมพันธ์ที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้ เด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การใช้ยาเสพติด

8 อันดับที่ 3 คือ การป้องกันและ การแก้ไขปัญหา พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง ครูมีบทบาทในการ ส่งเสริมความมีวินัย ที่มีคุณลักษณะ ไม่พึงประสงค์ โดยนักเรียนต้องการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 4 คือ การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับปาน กลาง ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม รายบุคคล ควรมีการประสานงานกับ งานแนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

9 อันดับสุดท้าย คือ การส่งต่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ที่ เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มี ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน ต้องมีการประสานงานกันอย่าง ใกล้ชิด และครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร สำคัญในการดำเนินการ

10 ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัย คือ ให้ครูที่รับผิด ชองงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควร ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนให้มากขึ้น เช่น การพูดคุย การทำความรู้จักกับตัว นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทราบข้อมูล ส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต่อการผิดระเบียบวินัย หรือกลุ่มที่มีปัญหา เกี่ยวกับการเรียน ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้ง ต่อไป จากผลการวิจัยฉบับนี้ สามารถ นำไปเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนด้วยดี จึงเสนอให้ ทำวิจัยกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาในเครือข่าย เดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google