งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี INTERNAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี INTERNAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN ESARNTECHNOLOGICAL COLLEGE, UNDER THE OFFICE OF EDUCATIONAL SERVICE UDONTHANI AREA 1, MUANG DISTRICT UDONTHANI. นายสุริยา วงษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด อุดรธานี

2 1. ปัญหา / คำถาม ของการศึกษา 1. สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี อยู่ในระดับใด ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับใด 2. ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับใด 3. แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของวิทยาลัย เทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีแนวทางเป็นอย่างไร

3 2. วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายการศึกษาในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2. เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภาย การศึกษาในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 3. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับสารสนเทศในการปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1. ได้รับสารสนเทศในการปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2. ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษาในการนำไปใช้พัฒนาปรับปรุง กระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพใน สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3. สถานศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาการ ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกัน คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพรอบที่ สาม

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ( Conceptual Framework ) ประเด็นหลัก สภาพการ ดำเนินการ ประกัน คุณภาพ ภายใน สถานศึกษา ของวิทยาลัย เทคโนโลยี อีสานเหนือ สังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานีประเด็นรอง สภาพ ปัญหาและ แนวทางการ ดำเนินการประกัน คุณภาพภายใน 1. การเตรียมการ 2. ระบบบริหารจัดการและ สารสนเทศ 3. การจัดทำและการ ดำเนินการตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 4. การตรวจสอบและทบทวน คุณภาพ 5. การรายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปี

6 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่า x,S.D และ ค่าร้อยละ ประเภทเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดย Content Analysis

7 สรุปผลการวิจัย

8 ด้านสภาพ เรียงลำดับตามราย ด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการ เตรียมการ ( x = 3.56 ) รองลงมาคือด้านการตรวจสอบและทบทวน คุณภาพ ( x= 3.74) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดทำ และการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ( x= 3.80 )

9 ด้านปัญหา เรียงลำดับตามราย ด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการ เตรียมการ ( x = 2.88 ) รองลงมาคือ ด้านการจัดทำและการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ( x = 2.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ ( x = 2.23 )

10 แนวทางการดำเนินการประกัน คุณภาพภายในวิทยาลัย เทคโนโลยีอีสานเหนือ ควรมีการประชุม ชี้แจง อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง ความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมี การมอบหมายงานตามความสามารถของครูที่ รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ ตลอดทั้ง ติดตามการทำงานและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการอย่าง เป็นระบบ เตรียมข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมจัดการ นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งส่งผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในงานการประกันคุณภาพภายในเข้ารับการ อบรม และที่สำคัญคือการร่วมมือกันในการทำงาน

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณและ สวัสดีครับ นายสุริยา วงษา


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี INTERNAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google