งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อ e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อ e-Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อ e-Learning

2 ขั้นตอนใช้หลัก Addie Mode ในการกร้างสื่อ e-Learning
มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นการออกแบบ (Design) 3. ขั้นการพัฒนา (Development) 4. ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีหลักในการสร้างสื่อ e-Learning ดังต่อไปนี้

3 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
ศึกษาหลักสูตรและผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของสาระใน รายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรว่า  เนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างไร  ระดับใด ควรใช้เวลาใน การสอนเท่าไร  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงใดความพร้อมของผู้เรียนเป็นอย่างไร นอกจากนี้อาจต้องศึกษาประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ ของตนเอง หรือผู้สอนคนอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการสอนต่อไป

4 2. ขั้นการออกแบบ (Design )
จัดซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อย  เนื่องจากการสอนทางคอมพิวเตอร์จะเป็นการสอนที่ปราศจากครู  อาจารย์  การเสนอเนื้อหาครั้งละมากๆ อาจมีปัญหาในการเรียน การสอนได้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องซอยเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยที่มีความสมบูรณ์ในแต่ละหน่วยย่อยพอสมควร และผู้เรียนสามารถจะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปได้ โดยไม่สับสนหรือขาดตอนการสร้างข้อความในแต่ละกรอบตามเนื้อหาที่กำหนด  ข้อความเหล่านี้ จะต้องกระทัดรัด  เป็นประโยคที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ข้อความในกรอบต่างๆ ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละกรอบด้วย  โดยทั่วไปในแต่ละหน่วยย่อยของเนื้อหาจะประกอบด้วยกรอบข้อความต่างๆ

5 3. ขั้นการพัฒนา (Development)
การสร้างข้อความในแต่ละกรอบตามเนื้อหาที่กำหนด  ข้อความเหล่านี้ จะต้องกระทัดรัด  เป็นประโยคที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ข้อความในกรอบต่างๆ ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละกรอบด้วย  โดยทั่วไปในแต่ละหน่วยย่อยของเนื้อหาจะประกอบด้วยกรอบข้อความต่างๆและเข้ารหัสตามโปรแกรมที่กำหนดโครงสร้างโปรแกรมที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องแปลข้อมูลเป็นรหัสถ้าเป็นโปรแกรมแบบ Authoring ซึ่ง เป็นโปรแกรมแบบง่าย ๆ ก็อาจสร้างบทเรียนโดยไม่ต้องเข้ารหัส  ขั้นตอนนี้ จึงจัดว่าเป็นขั้นตอนเตรียมป้อนบทเรียนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนบทเรียนเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมนั้นๆ  

6 4. ขั้นการนำไปใช้ (Implementation)
ทดสอบบทเรียนกับผู้เรียนเป้าหมาย เพื่อตรวจดูว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ เพียงใด  ถ้าจำเป็นต้องปรับปรุงก็ควรแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเป้าหมายนี้ เป็นปัจจัยที่จำเป็นมาก เมื่อการเรียนโดยบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ให้ผลการเรียนจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็นไป ตามที่คาดหวังไว้อย่างไร  มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่ควรแก้ไขอย่างไร ควรติดตามรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์นี้ให้ดีขึ้นต่อไป

7 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ประเมินว่าหลังจากนักเรียนใช้โปรแกรมนี้แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินส่วนนี้กระทำโดยผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน  วัดความเข้าใจในเนื้อหาประเมินในส่วนโปรแกรมและการทำงานว่าการใช้ โปรแกรมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสมหรือไม่ ทัศนคติของผู้เรียนต่อการใช้โปรแกรมเป็นอย่างไร  วิธีการใช้โปรแกรมยากง่ายอย่างไร วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกต้องของ เนื้อหาและการติดต่อกับผู้เรียนเป็นอย่างไร การประเมินผลส่วนนี้จะใช้แบบสอบถาม

8 จบการนำเสนอ

9 นางสาว สิริพัตรา โตประพันธ์
จัดทำโดย นางสาว สิริพัตรา โตประพันธ์ รหัสนักศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อ e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google