งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อ e- Learning. ขั้นตอนใช้หลัก Addie Mode ในการก ร้างสื่อ e-Learning มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นการออกแบบ (Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อ e- Learning. ขั้นตอนใช้หลัก Addie Mode ในการก ร้างสื่อ e-Learning มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นการออกแบบ (Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อ e- Learning

2 ขั้นตอนใช้หลัก Addie Mode ในการก ร้างสื่อ e-Learning มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นการออกแบบ (Design) 3. ขั้นการพัฒนา (Development) 4. ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีหลักในการสร้างสื่อ e-Learning ดังต่อไปนี้

3 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาหลักสูตรและผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึง รายละเอียดของสาระใน รายวิชาที่กำหนดใน หลักสูตรว่า เนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างไร ระดับ ใด ควรใช้เวลาใน การสอนเท่าไร ผู้เรียนมีความรู้ พื้นฐานเพียงใดความพร้อมของผู้เรียนเป็นอย่างไร นอกจากนี้อาจต้องศึกษาประสบการณ์การสอน วิชานั้นๆ ของตนเอง หรือผู้สอนคนอื่นๆ เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบในการวางแผนการสอนต่อไป

4 2. ขั้นการออกแบบ (Design ) จัดซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อย เนื่องจากการ สอนทางคอมพิวเตอร์จะเป็นการสอนที่ปราศจาก ครู อาจารย์ การเสนอเนื้อหาครั้งละมากๆ อาจมี ปัญหาในการเรียน การสอนได้ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องซอยเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยที่มี ความสมบูรณ์ในแต่ละหน่วยย่อยพอสมควร และ ผู้เรียนสามารถจะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปได้ โดยไม่ สับสนหรือขาดตอนการสร้างข้อความในแต่ละ กรอบตามเนื้อหาที่กำหนด ข้อความเหล่านี้ จะต้องกระทัดรัด เป็นประโยคที่ง่ายต่อความ เข้าใจของผู้เรียน ข้อความในกรอบต่างๆ ต้อง สอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละกรอบ ด้วย โดยทั่วไปในแต่ละหน่วยย่อยของเนื้อหาจะ ประกอบด้วยกรอบข้อความต่างๆ

5 3. ขั้นการพัฒนา (Development) การสร้างข้อความในแต่ละกรอบตามเนื้อหาที่ กำหนด ข้อความเหล่านี้ จะต้องกระทัดรัด เป็น ประโยคที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ข้อความ ในกรอบต่างๆ ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของแต่ละ กรอบด้วย โดยทั่วไปในแต่ละหน่วยย่อยของ เนื้อหาจะประกอบด้วยกรอบข้อความต่างๆและ เข้ารหัสตามโปรแกรมที่กำหนดโครงสร้าง โปรแกรมที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องแปลข้อมูลเป็นรหัส ถ้าเป็นโปรแกรมแบบ Authoring ซึ่ง เป็น โปรแกรมแบบง่าย ๆ ก็อาจสร้างบทเรียนโดยไม่ ต้องเข้ารหัส ขั้นตอนนี้ จึงจัดว่าเป็นขั้นตอน เตรียมป้อนบทเรียนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ป้อนบทเรียนเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้นจะต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมนั้นๆ

6 4. ขั้นการ นำไปใช้ (Implementation) ทดสอบบทเรียนกับผู้เรียนเป้าหมาย เพื่อ ตรวจดูว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ เพียงใด ถ้าจำเป็นต้องปรับปรุงก็ควรแก้ไขก่อน นำไปใช้จริงติดตามผลการเรียนของผู้เรียน เป้าหมายนี้ เป็นปัจจัยที่จำเป็นมาก เมื่อการเรียน โดยบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ให้ผลการเรียนจาก กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็นไป ตามที่คาดหวังไว้ อย่างไร มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่ ควรแก้ไขอย่างไร ควรติดตามรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์นี้ให้ดีขึ้น ต่อไป

7 5. ขั้นการ ประเมินผล (Evaluation) ประเมินว่าหลังจากนักเรียนใช้โปรแกรมนี้แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินส่วน นี้กระทำโดยผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน วัด ความเข้าใจในเนื้อหาประเมินในส่วนโปรแกรมและ การทำงานว่าการใช้ โปรแกรมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมหรือไม่ ทัศนคติของผู้เรียนต่อการใช้ โปรแกรมเป็นอย่างไร วิธีการใช้โปรแกรมยากง่าย อย่างไร วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกต้องของ เนื้อหาและการติดต่อกับผู้เรียนเป็นอย่างไร การ ประเมินผลส่วนนี้จะใช้แบบสอบถาม

8 จบการนำเสนอ

9 จัดทำโดย นางสาว สิริพัตรา โตประพันธ์ รหัสนักศึกษา 541121102 โปรแกรม วิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อ e- Learning. ขั้นตอนใช้หลัก Addie Mode ในการก ร้างสื่อ e-Learning มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2. ขั้นการออกแบบ (Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google