งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการ สอน การจัดการเรียนการสอน การสอนแบบบรรยายเนื้อหาทำให้เด็กเบื่อ การแก้ไข จัดหาสื่อช่วยสอนมาช่วยสร้างบรรยายกา ศการเรียน เนื้อหาความรู้ที่สอนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน การแก้ไข จัดทำใบความรู้ และใบงาน เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ในกรอบเท่ากัน เวลาเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ เพราะนักเรียนมี กิจกรรมมาก การแก้ไข จัดหาสื่อการสอนให้นักเรียนไปทบทวนได้ เอง พื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ เมาส์ไม่คล่อง และภาษาอังกฤษ ทำให้ยากในการ จัดการเรียนการสอน การแก้ไข จัดการสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มที่มีพื้นฐาน อ่อนเป็นกรณีพิเศษ

3 การใช้ข้อสอบ รูปภาพในข้อสอบไม่ชัดเจน ทำให้นักเรียนเข้าใจผิด การแก้ไข ใส่ชื่อรูปภาพประกอบ การใช้ข้อสอบอัตนัย นักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบาย ได้ จะตอบสั้นๆ การแก้ไข จัดทำใบความรู้ และใบงาน เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ในกรอบที่เท่ากัน ข้อคำถามและคำตอบไม่ชัดเจน คำตอบอื่นๆ ก็อาจ ถูกได้ การแก้ไข ศึกษาวิธีการออกข้อสอบที่ดี การประเมินให้คะแนน ครูแต่ละคนอาจให้คะแนนไม่ เท่ากัน การแก้ไข แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น Rubric ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการ สอน

4 Backward Design คือ แนวคิดในการ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของ Wiggins และ Motighe ในลักษณะ Benchmark Design หรือการ อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบการ เรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยกำหนดเป้าหมายการ เรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการ หรือ มาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนด ภาระงาน วิธีการประเมิน แล้วจึงออกแบบ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ( แผนการจัดการเรียนรู้ ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 สร้างนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับการเรียนการ สอน Web-base E-Learning อบรมพัฒนาความรู้ของครูเพื่อสร้าง นวัตกรรม - โปรแกรม PHP - การทำ Server เป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไป

6 การสัมมนาครั้งนี้ได้อะไร ? สรุปกรอบความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสรุปกรอบความรู้


ดาวน์โหลด ppt สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google