งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลาย ชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว ( Animation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลาย ชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว ( Animation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลาย ชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว ( Animation) และ วิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อ เหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบ นี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)

3 การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การพัฒนา การ นำไปใช้ การ ประเมินผล การสร้างสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิด ADDIE Model

4 ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดียจะต้องคำนึงถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของ การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อที่ นำมาใช้ในการนำเสนอ ความเหมาะสมของ บทเรียนกับผู้เรียน รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย

5 - ทอนความคิด (Elimination of Ideas) - วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis) - ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) - ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)

6 เป็นการนำเสนอลำดับขั้นโครงสร้างของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผังงานทำหน้าที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการ จบบทเรียน และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับ ประเภทของบทเรียนด้วย

7 เป็นขั้นตอนการการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อใน รูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ที่อยู่ใน จอคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อความและ รูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสม

8 บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด ควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการ ประเมินการทำงานของบทเรียน ในส่วนของ การนำเสนอนั้นควรจะทำการประเมินจาก ผู้เรียนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปแก้ไขพัฒนาต่อไป

9 http://learning.pitlokcenter.com/captivate/train- meaning.htm แหล่งที่มา http://202.29.15.37/wbt/menu_7 _3.php

10 นางสาวนงนุช แสงอะโณ 541121132 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลาย ชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว ( Animation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google