งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544. มุ่งเน้นการประเมินเพื่อ การพัฒนาผู้เรียน ควรใช้เครื่องมือและวิธีที่ หลากหลายเพื่อวัด พัฒนาการด้านความรู้ ความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544. มุ่งเน้นการประเมินเพื่อ การพัฒนาผู้เรียน ควรใช้เครื่องมือและวิธีที่ หลากหลายเพื่อวัด พัฒนาการด้านความรู้ ความสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544

2 มุ่งเน้นการประเมินเพื่อ การพัฒนาผู้เรียน ควรใช้เครื่องมือและวิธีที่ หลากหลายเพื่อวัด พัฒนาการด้านความรู้ ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้แสดงความ สามรถที่ได้จากการเรียนรู้ โดยการกระทำหรือปฏิบัติ จริงอย่างครบกระบวนการ

3 กิจกรรมการประเมินเป็น ประสบการณ์ ที่มี คุณค่าทางการศึกษา เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนการสอนที่ดำเนินควบคู่ กันอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บข้อมูลการ ประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อ ใช้ในการวางแผนพัฒนา ผู้เรียน

4 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ ละหน่วย แต่ละกิจกรรม ผู้สอน จะต้องกำหนดเป้าหมาย หรือผล การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ทุกครั้ง ว่าต้องการ ให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ และมี คุณธรรม จริยธรรมอะไรบ้าง และดำเนินการวัดผลประเมินผล ควบคู่กันไปในขณะการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน

5 การประเมินได้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ดังนี้ 1. ผลงาน โครงการ แบบฝึกหัด 2. การทดสอบใน ลักษณะต่าง ๆ 3. การ สังเกต 4. การ สัมภาษณ์ 5. การบันทึกของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง 6. แบบสอบถาม แบบสำรวจ 7. แฟ้มผลงาน (Portfolio)

6 มาตรฐานการออกแบบภาระ งาน มีดังนี้ 1. จะต้องเป็นภาระงาน ที่ผู้เรียนได้ใช้ องค์ ความรู้ที่ลึกซึ้ง 2. ผู้เรียนได้ใช้ทักษะหรือ กระบวนการคิดขั้นสูง 3. ภาระงานจะต้องมี ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับสังคม อาชีพภายนอก

7 มาตรฐานการออกแบบภาระ งาน ( ต่อ ) 4. เป็นภาระงานที่ส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กับผู้เรียน ผู้เรียนกับ ผู้เรียน ดังนั้นภาระงาน จึงควรเป็นงานกลุ่ม 5. ให้การสนับสนุนทาง จิตวิทยาหรือสังคมเพื่อ ความสำเร็จของผู้เรียน 6. จะต้องสะท้อนได้ว่า นักเรียนรู้อะไร ทำอะไร และสอดคล้องกับ มาตรฐานช่วงชั้นที่ กำหนดอะไรบ้าง

8 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมี วิธีการ 2 แบบ คือ 1. การกำหนดเกณฑ์ โดยภาพรวม (Holistic Score) 2. กำหนดเกณฑ์โดยจำแนก สิ่งที่จะประเมินออกเป็น ประเด็นๆ หรือเป็นด้านๆ ซึ่งเรียกว่า Analytic Score

9 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมี วิธีการ 2 แบบ คือ 1. ประเด็นที่จะประเมิน (Criteria) 2. ระดับความสามารถ (Performance Levels) 3. คำบรรยายคุณภาพของ แต่ละระดับความสามารถ (Quality Descriptors)

10 ในการออกแบบสร้างเกณฑ์ การประเมิน ผู้ออกแบบ จะต้องคำนึงถึง คือ 1. อะไรที่ท่านต้องการจะวัด / ประเมิน 3. ท่านจะใช้เกณฑ์อะไรเพื่อ ประเมินงาน หรือการ ปฏิบัติของนักเรียนเป็น เกณฑ์ การ ประเมินในภาพรวม 2. มาตรฐานอะไรที่ท่าน คาดหวังให้นักเรียน บรรลุผล

11 การสร้างและพัฒนาเกณฑ์ การประเมิน จึงควรพิจารณา ดังนี้ 1. หน่วยการเรียนหรือภาระ งานที่กำหนดขึ้นนั้นตรงกับ มาตรฐานการเรียนรู้ข้อใด 2. ประเด็นที่นำมาประเมิน ภาระงานนั้นสามารถบอก ได้ว่าเป็นคุณภาพของ ผู้เรียนตามมาตรฐานการ เรียนรู้ข้อใดบ้าง

12 การสร้างและพัฒนาเกณฑ์การ ประเมิน ( ต่อ ) 3. จัดทำกรอบการประเมินที่ ครอบคลุมประเด็นที่จะ นำมาประเมิน 4. อธิบายการแสดงออกถึง ระดับความสามารถตาม ประเด็นที่กำหนด เป็นระดับ ๆ 5. ทดลองหาความชัดเจน ของเกณฑ์โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความ เข้าใจ

13 การสร้างและพัฒนาเกณฑ์การ ประเมิน ( ต่อ ) 6. หลังจากนำเกณฑ์ไปใช้ ประเมินผู้เรียนแล้วให้หา ข้อดี ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ด้านต่างๆ เช่น ความ ชัดเจน ความสะดวกในการ นำไปใช้ 7. ทบทวนและปรับปรุง เกณฑ์ที่ยังมีข้อบกพร่อง หรือพัฒนาเกณฑ์อื่นๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

14 การประเมินผลควรประเมินทุก ครั้งที่ทำการสอน ซึ่งสามารถ ประเมินได้ 3 ขั้นตอน คือ 1. การประเมินผลก่อนทำ การสอน 3. การประเมินผลหลังการสอน 3.1 การประเมินผลหลังจาก จบการสอนไป 1 ชั่วโมง 3.2 การประเมินผลเมื่อเรียน ครบตามหลักสูตร 2. การประเมินผลระหว่างทำ การสอน

15


ดาวน์โหลด ppt ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544. มุ่งเน้นการประเมินเพื่อ การพัฒนาผู้เรียน ควรใช้เครื่องมือและวิธีที่ หลากหลายเพื่อวัด พัฒนาการด้านความรู้ ความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google