งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ ออกแบบของ ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ ออกแบบของ ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการ ออกแบบของ ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบด้าน e-Learning ของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หาแนวทางเพื่อการ ออกแบบและการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 E valuati on ( การ ประเมินผล ) A nalysis ( การ วิเคราะห์ ) D esign ( การ ออกแบบ ) Developme nt ( การพัฒนา ) I mplem entation ( การ นำไปใช้ )

4 การกำหนดหัวเรื่อง และ วัตถุประสงค์ทั่วไป การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน A nalysis ( การ วิเคราะห์ )

5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา, แบบทดสอบก่อน และหลัง เรียน สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ การออกแบบ บทเรียน การเขียนผังงาน (Flowchart) ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) การออกแบบผัง งาน และบทดำเนิน เรื่อง กำหนดความละเอียดภาพ จัดพื้นที่แต่ ละหน้าจอภาพ กำหนดรูปแบบ ขนาด และสีของ ตัวอักษร ฉากหลัง กำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความ สะดวกในการใช้บทเรียน การออกแบบ หน้าจอภาพ D esign ( การ ออกแบบ )

6 การเตรียมการ การสร้างบทเรียน การสร้างเอกสาร ประกอบการเรียน เตรียมข้อความ, ภาพ, เสียง และโปรแกรม การจัดบทเรียน เปลี่ยน Storyboard ให้กลายเป็นบทเรียน D evelopment ( การพัฒนา )

7 นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ บทเรียนในขั้นต้น นำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ บทเรียนในขั้นต้น ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้ กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียน นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสม I mplementation ( การนำไปใช้ )

8 การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียน ด้วย บทเรีย นที่ สร้าง ขึ้น เรียน ด้วย การ สอน แบบ ปกติ หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพ ของบทเรียน หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทำ แบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็นประสิทธิภาพ ของบทเรียน E valuation ( การ ประเมินผล )

9 สรุป แบบจำลอง ADDIE เป็นแบบจำลองตาม จุดมุ่งหมายทั่วไปมีประโยชน์มากที่สุด สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์การสอนและยัง ประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบ โปรแกรมก็ได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการ ออกแบบของ ปัจจุบันการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google