งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบวิจัย (Research Design) คือ การวางแผนล่วงหน้าก่อนดำเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบวิจัย (Research Design) คือ การวางแผนล่วงหน้าก่อนดำเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย

3 การออกแบบวิจัย (Research Design) คือ การวางแผนล่วงหน้าก่อนดำเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย ซึ่งเสนอแนะการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มี การวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการที่จะทำ การวิจัยทั้งหมด เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำตอบของ ปัญหาและคำถามที่ทำการวิจัย

4 ลักษณะของของการออกแบบวิจัย เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวแบบบ้านที่วิศวกรใช้เป็น แนวทางในการควบคุมงานสร้างบ้าน เพราะในการวิจัยนั้น นักวิจัยจะใช้แบบของการ วิจัยเป็นแผนในการปฏิบัติการวิจัย ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง แล้ววิศวกรสามารถที่จะสร้างบ้านโดยไม่ต้องใช้พิมพ์เขียว แบบบ้านก็ได้ แต่หากกระทำเช่นนั้น บ้านที่สร้างออกมาก็มี แนวโน้มที่จะถูกสร้างอย่างสะเปะสะปะ จนผิดไปจากความ ต้องการของเจ้าของบ้าน ฉันใดฉันนั้น ถ้าหากนักวิจัยทำการวิจัยโดยไม่มี การออกแบบวิจัยให้ดีเสียก่อน อาจส่งผลให้ดำเนินการวิจัย ไปในทิศทางที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น นอกจากนี้ การออกแบบวิจัยยังเป็น เครื่องมือในการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าอีก ด้วย

5 เค้าโครงการวิจัย Research Proposal

6 ประโยชน์ของเค้าโครงการวิจัย เป็นแผนดำเนินงาน ซึ่งจะบอกถึงขั้นตอน ที่ นักวิจัยจะกระทำเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการ วิจัย เป็นเอกสารเสนอขอ คำอนุมัติ และทุน สนับสนุนในการทำวิจัย

7 ส่วนประกอบของเค้าโครงการวิจัย 1. หัวข้อวิจัย 2. ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 4. คำถามวิจัย 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 6. ขอบเขตของการวิจัย 7. นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบัติการ 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10. กรอบแนวคิด/สมมติฐานของการวิจัย 11. วิธีดำเนินการวิจัย 12. แผนการดำเนินงานวิจัย 13. งบประมาณ 14. บรรณานุกรม

8 ชื่อหัวข้อวิจัย เป็นข้อความที่สื่อความหมายให้ทราบถึง  วิธีดำเนินการวิจัย  ตัวแปรที่ศึกษา  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา

9 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ระบุสภาพที่คาดหวัง ระบุสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา บอกความสำคัญหรือผลกระทบ อันเนื่องมาจากปัญหา ระบุคำถามวิจัย (บรรยาย) ระบุความเป็นมาหรือสาเหตุของปัญหา ระบุแนวทางแก้ปัญหา ระบุคำถามการวิจัย (ทดลอง/พัฒนา)

10 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นข้อความที่ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้วิจัยต้องการศึกษา แก้ปัญหาหรือ พัฒนาอะไร โดยต้องสอดคล้องกับ สภาพปัญหา และนำไปสู่การตอบ คำถามในการวิจัยได้

11 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ตัวแปร เนื้อหาวิชา พื้นที่ ระยะเวลา

12 นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการอธิบายคำศัพท์ใหม่ หรือ ศัพท์เฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจความหมายตรงกัน หากเป็นศัพท์ของตัวแปรที่ ศึกษา ต้องระบุวิธีและเครื่องมือ ที่เก็บข้อมูลด้วย

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นข้อความที่ระบุว่า คำตอบ หรือความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น จะมีประโยชน์ต่อใคร และ อย่างไรบ้าง WHO CARE ? WHO BENEFIT ? WHO CARE ? WHO BENEFIT ?

14 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายของการประมวลรายงานการ วิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ จะดำเนินการนั้น ก็เพื่อที่จะให้ผู้วิจัย ทราบแวดวงของปัญหาในการวิจัยพร้อม ทั้งภูมิหลัง หลักการและเหตุผลของเรื่อง นั้นๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อ จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้าง สมมติฐานและ การออกแบบวางแผน ดำเนินงานต่อไป

15 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย

16 กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ในการวิจัย ตัวแปร ที่ ศึกษา องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 3 ตัวแปรต้น ตัวแปร ตาม

17 วิธีดำเนินการวิจัย จะเป็นการกล่าวถึงลำดับ ขั้นตอน ที่จะทำการวิจัย ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยเสร็จ สมบูรณ์ โดยจะต้องมี หัวข้อที่สำคัญดังนี้

18 แบบการวิจัย การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงบรรยาย สำรวจ ความสัมพันธ์/ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เปรียบเทียบ กรณีศึกษา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบัน

19 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึงกลุ่มคน/สัตว์/สิ่งของ ที่ผู้วิจัย จะเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์/สรุป หาคำตอบ ให้กับคำถามในการวิจัย หาก ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากทั้งประชากร ได้ ก็จะเก็บข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งต้องบอก วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างเหมาะสม และ ระบุจำนวนตัวอย่างอย่างเพียงพอ

20 ตัวแปรที่ศึกษา หมายถึงคุณลักษณะของประชากร ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาหาคำตอบให้กับ คำถามในการวิจัย หากตัวแปรที่ศึกษานั้น มีลักษณะเป็น นามธรรมจะต้องระบุแปรย่อย ที่เป็นรูปธรรม ที่สังเกตเห็นหรือวัดได้ชัดเจน และเป็นตัว บ่งชี้ของตัวแปรที่ศึกษา

21 การเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือ ร่องรอย

22 การเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติการตามแผน สังเกต บันทึก รวบรวม ข้อมูลและ หลักฐาน สะท้อนผลการปฏิบัติ

23 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสำรวจรายการ แบบมาตรประมาณค่า แบบคำถามปลายเปิด แบบทดสอบ บอกขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

24 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการกำหนดวิธีการหาข้อสรุปหรือ คำตอบ ให้กับคำถามในการวิจัย โดย วิธีการหาคำตอบนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของตัวแปร ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการ วิเคราะห์ข้อความ หรือวิเคราะห์หา ค่าสถิติ ความถี่ สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปเป็นความเรียง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมการพยากรณ์ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความถี่ สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปเป็นความเรียง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมการพยากรณ์ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน

25 ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย เป็นการกำหนดกิจกรรม และ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ที่ใช้ใน การทำวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จ สมบูรณ์

26 งบประมาณ เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการวิจัยทั้งหมด ซึ่งต้องแจกแจง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามหมวดเงินงบประมาณในแต่ละ กิจกรรมให้เหมาะสม

27 บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง เป็นการบันทึกแหล่งข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยนำมา สนับสนุนการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยให้ยึดรูปแบบใดแบบหนึ่ง ที่ได้รับ การยอมรับอย่างเป็นทางการ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบวิจัย (Research Design) คือ การวางแผนล่วงหน้าก่อนดำเนินการวิจัยจริง โดยออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google