งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการ ออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step Chapter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการ ออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step Chapter 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการ ออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step Chapter 7

2 2 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย  การวิเคราะห์ (Analysis)  การออกแบบ (Design)  การพัฒนา (Development)  การนำไปใช้ (Implementation)  การประเมินผล (Evaluate)

3 3 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมิน (Evaluate) การประเมิน (Evaluate)

4 4 การวิเคราะห์ (Analysis) ประเมินความต้องการของผู้ใช้ กำหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ การเลือก ระบบนิพนธ์ การวางแผนการดำเนิน โครงการเกี่ยวกับงบประมาณ

5 5 การวิเคราะห์ (Analysis) การกำหนด หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ ลักษณะของ เนื้อหาให้เหมาะสม การพิจารณาหัวเรื่อง ที่จะนำมาสร้าง ชุดมัลติมีเดีย ควรคำนึงถึงลักษณะของ เนื้อหาให้เหมาะสม กำหนดเค้าโครง ขอบเขต และมโนมติ ของเนื้อหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็น ตัวกำหนดเค้าโครง ขอบเขต และมโนมติ ของเนื้อหา

6 6 การวิเคราะห์ (Analysis)การวิเคราะห์ผู้เรียน สอดคล้องกับกลุ่ม ผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการ ออกแบบบทเรียนให้ สอดคล้องกับกลุ่ม ผู้ใช้งาน ระดับชั้นอายุความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์เดิมระดับความสามารถ ความสนใจต่อการเรียน ระดับชั้น, อายุ, ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์เดิม, ระดับความสามารถ และ ความสนใจต่อการเรียน

7 7 การวิเคราะห์ (Analysis)การวิเคราะห์เนื้อหา ในการได้มาซึ่งเนื้อหาบทเรียน โดย อาศัยวัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องกัน  ผังปะการัง (Coral Pattern)  ผังวิเคราะห์เครือข่าย (Network Diagram)

8 8 การออกแบบ (Design) การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาดำเนินการต่อ เพื่อให้เกิดผลเป็น รูปธรรมเกี่ยวระบบระบบมัลติมีเดีย

9 9 การออกแบบ (Design) การออกแบบ ผังงานและบทดำเนินเรื่อง  ผังงาน (Flowchart)  ผังงาน (Flowchart) แผนภูมิแสดง ความสัมพันธ์ จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา และแต่ละส่วน ว่าส่วนใดมาก่อนหลัง  บทดำเนินเรื่อง (Storyboard)  บทดำเนินเรื่อง (Storyboard) เรื่องราวของ บทเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นเฟรม

10 10 การออกแบบ (Design)การออกแบบหน้าจอ การนำเสนอเนื้อหาภาพ การกำหนดปุ่มควบคุมบทเรียน การจัดพื้นที่ของจอภาพของคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัดส่วนใน การนำเสนอเนื้อหา,ภาพ, การกำหนดปุ่มควบคุมบทเรียน

11 11 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการนำผลลัพธ์ของขั้นการ ออกแบบ มาดำเนินการพัฒนาออกมา เพื่อที่จะพัฒนาเป็นระบบมัลติมีเดีย

12 12 การพัฒนา (Development)การเตรียมการ ภาพ, ข้อความเสียง ก่อนที่จะมีการพัฒนาชุดมัลติมีเดีย ขึ้นมา ต้องมีการสื่อต่างๆ ทั้ง ภาพ, ข้อความ,เสียง โดยจัดหาจากแหล่งต่าง ๆ หรือ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมา เพื่อ นำมาใช้พัฒนาต่อไป

13 13 การพัฒนา (Development)การสร้างระบบมัลติมีเดีย ตามบท ดำเนินเรื่องทีละเฟรม ๆ การสร้างระบบมัลติมีเดีย ตามบท ดำเนินเรื่องทีละเฟรม ๆ โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบนิพนธ์บทเรียน

14 14 การพัฒนา (Development)การทำเอกสารประกอบ คู่มือการใช้งาน การแนะนำการติดตั้งบำรุงรักษา เอกสารประกอบ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน, การแนะนำ และ การติดตั้งบำรุงรักษา เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชี้แนะให้ผู้เรียนทราบ ถึงข้อแนะนำต่าง ๆ และแผนการเรียนรู้ในการ แนะแนวทางการเรียนรู้

15 15 การทดลองใช้ (Implementation) เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการนำไปทดลองใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ ระบบมัลติมีเดีย เพื่อที่จะนำไปรับปรุง แก้ไขต่อไป

16 16 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียน ส่วนวิธีการประเมินผลได้รับความ นิยมในกลุ่มนักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน

17 17 สรุปขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ - หัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ - วิเคราะห์ผู้เรียน - วิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ - หัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ - วิเคราะห์ผู้เรียน - วิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ การออกแบบ - ผังงานและบทดำเนินเรื่อง - หน้าจอภาพ การออกแบบ การออกแบบ - ผังงานและบทดำเนินเรื่อง - หน้าจอภาพ การพัฒนา การพัฒนา - การเตรียมการ - การสร้างบทเรียน - เอกสารประกอบบทเรียน การพัฒนา การพัฒนา - การเตรียมการ - การสร้างบทเรียน - เอกสารประกอบบทเรียน การทดลองใช้ การทดลองใช้ - กับกลุ่มเป้าหมาย - ตรวจสอบความเหมาะสม - นำข้อมูลไปปรับปรุง การทดลองใช้ การทดลองใช้ - กับกลุ่มเป้าหมาย - ตรวจสอบความเหมาะสม - นำข้อมูลไปปรับปรุง การประเมินผลการประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการ ออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step Chapter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google