งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step
Chapter 7 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step

2 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluate)

3 ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมิน (Evaluate)

4 การวิเคราะห์ (Analysis)
ประเมินความต้องการของผู้ใช้ กำหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ การเลือกระบบนิพนธ์ การวางแผนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับงบประมาณ

5 การกำหนด หัวเรื่องและวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ (Analysis) การกำหนด หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ การพิจารณาหัวเรื่อง ที่จะนำมาสร้างชุดมัลติมีเดีย ควรคำนึงถึงลักษณะของเนื้อหาให้เหมาะสม การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นตัวกำหนดเค้าโครง ขอบเขต และมโนมติของเนื้อหา

6 การวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียนให้ สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งาน ระดับชั้น , อายุ , ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์เดิม , ระดับความสามารถ และความสนใจต่อการเรียน

7 การวิเคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหา ในการได้มาซึ่งเนื้อหาบทเรียน โดยอาศัยวัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องกัน ผังปะการัง (Coral Pattern) ผังวิเคราะห์เครือข่าย (Network Diagram)

8 การออกแบบ (Design) การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาดำเนินการต่อ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวระบบระบบมัลติมีเดีย

9 การออกแบบ ผังงานและบทดำเนินเรื่อง
การออกแบบ (Design) การออกแบบ ผังงานและบทดำเนินเรื่อง ผังงาน (Flowchart) แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ จัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาและแต่ละส่วน ว่าส่วนใดมาก่อนหลัง บทดำเนินเรื่อง (Storyboard) เรื่องราวของบทเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นเฟรม

10 การออกแบบ (Design) การออกแบบหน้าจอ การจัดพื้นที่ของจอภาพของคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วนใน การนำเสนอเนื้อหา,ภาพ, การกำหนดปุ่มควบคุมบทเรียน

11 การพัฒนา (Development)
เป็นขั้นตอนการนำผลลัพธ์ของขั้นการออกแบบ มาดำเนินการพัฒนาออกมา เพื่อที่จะพัฒนาเป็นระบบมัลติมีเดีย

12 การพัฒนา (Development)
การเตรียมการ ก่อนที่จะมีการพัฒนาชุดมัลติมีเดียขึ้นมา ต้องมีการสื่อต่างๆ ทั้ง ภาพ,ข้อความ,เสียง โดยจัดหาจากแหล่งต่าง ๆ หรือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมา เพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อไป

13 การสร้างระบบมัลติมีเดีย
การพัฒนา (Development) การสร้างระบบมัลติมีเดีย การสร้างระบบมัลติมีเดีย ตามบทดำเนินเรื่องทีละเฟรม ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบนิพนธ์บทเรียน

14 การพัฒนา (Development)
การทำเอกสารประกอบ เอกสารประกอบ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน, การแนะนำ และ การติดตั้งบำรุงรักษา เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชี้แนะให้ผู้เรียนทราบถึงข้อแนะนำต่าง ๆ และแผนการเรียนรู้ในการแนะแนวทางการเรียนรู้

15 การทดลองใช้ (Implementation)
เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบมัลติมีเดีย เพื่อที่จะนำไปรับปรุงแก้ไขต่อไป

16 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน ส่วนวิธีการประเมินผลได้รับความนิยมในกลุ่มนักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน

17 การออกแบบมัลติมีเดีย
สรุปขั้นตอน การออกแบบมัลติมีเดีย การวิเคราะห์ - หัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ - วิเคราะห์ผู้เรียน - วิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ - ผังงานและบทดำเนินเรื่อง - หน้าจอภาพ การพัฒนา - การเตรียมการ - การสร้างบทเรียน - เอกสารประกอบบทเรียน การทดลองใช้ - กับกลุ่มเป้าหมาย - ตรวจสอบความเหมาะสม - นำข้อมูลไปปรับปรุง การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการออกแบบมัลติมีเดีย Multimedia Design Step

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google