งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบของ ADDIE model ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบของ ADDIE model ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบของ ADDIE model ADDIE model

2 หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา Development 4. ขั้นการ นำไปใช้ Implementation 5. ขั้นการประเมินผล Evaluation

3 ขั้นตอนการพัฒนา ADDIE model ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละ ส่วน ดังนี้ 1. การกำหนดหัวเรื่องและ วัตถุประสงค์ทั่วไป 2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 4. การวิเคราะห์เนื้อหา

4 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การออกแบบ Courseware ( การออกแบบ บทเรียน ) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ และ แบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการ ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอน การเขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)

5 การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด พื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ ต้องพิจารณามีดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการ นำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบและขนาด ของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวย ความสะดวกในการใช้บทเรียน

6 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ( ขั้นตอน การสร้าง / เขียนโปรแกรมและผลิต เอกสารประกอบการเรียน ) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ การเตรียมการ เกี่ยวกับ องค์ประกอบดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อความ 1.2 การเตรียมภาพ 1.3 การเตรียมเสียง 1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการ บทเรียน

7 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียม ข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อย แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน สตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จสิ้น แล้ว ในขั้นต่อไปเป็นการตรวจสอบและ ทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน

8 ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement) การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาย เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่ จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียน และนำไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและ ประสิทธิภาพ

9

10 ขั้นตอนการพัฒนา ADDIE model ขั้นตอนการพัฒนา ADDIE model 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 3. ขั้นการ พัฒนา Development 2. ขั้นการ ออกแบบ Design 5. ขั้นการ ประเมินผล Evaluation 5. ขั้นการ ประเมินผล Evaluation 4. ขั้นการนำไปใช้ Implementation 4. ขั้นการนำไปใช้ Implementation

11

12 จัดทำโดย นาย กฤตธี อินหาดกรวด โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ จัดทำโดย นาย กฤตธี อินหาดกรวด โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบของ ADDIE model ADDIE model. หลักการออกแบบของ ADDIE model มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis 2. ขั้นการออกแบบ Design 3. ขั้นการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google