งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบการจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของผู้เรียน

3 1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 12- 15 ปี ห้องเรียนมีทั้งผู้เรียนเก่ง กลาง อ่อน - ทักษะการคิด เมื่อ Pretest แล้วยังอยู่ในระดับ ปานกลาง ควรพัฒนาการคิดจนถึงการคิดในขั้นสูง - ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่อ อินเตอร์เน็ตได้ 2. วิเคราะห์เนื้อหา - วิสัยทัศน์โรงเรียน เป็นผู้นำทางการจัดการ เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ คิดขั้นสูง - ตัวชี้วัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม สาระคณิตศาสตร์ 1. วิเคราะห์ (Analyze) NEXT BACK

4 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียนสามารถใช้ได้ทั้งในและ นอกเวลา - โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง 2. การออกแบบ (Design) 1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - ออกแบบรูปแบบ / วิธีการจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเรียน เช่น Cooperative learning Project -based learning การอภิปรายกลุ่มใหญ่ / ย่อย (Group Discussion) แบบบรรยาย - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ BACK NEXT

5 2. ออกแบบสื่อ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนา ทักษะการคิดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้างต้น (Analysis) และการออกแบบบทเรียนโดยใช้ หลักการและทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤษฎีการรับรู้ การ ออกแบบกราฟิก /feedback/reinforcement ฯลฯ 3. พัฒนา (Develop) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ - ตรวจสอบหรือสอบถามหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้รู้ / อาจารย์ภายในกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาหน่วย การเรียนรู้ - สร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตรวจ คุณภาพสื่อ ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคำแนะนำของ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา NEXT BACK

6 1. ทดลองใช้ - ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้กับผู้เรียน กลุ่มย่อยที่มีลักษณะใกล้เคียง กับผู้เรียนที่จะ นำไปใช้จริงและนำมาปรับปรุงข้อบกพร่อง - ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กับผู้เรียนกลุ่มย่อยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้เรียนที่จะ นำไปใช้จริง 2. ใช้จริง - ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วกับ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย - ใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่ได้ พัฒนาเรียบร้อยแล้วกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 4. นำไปใช้ (Implement) NEXT BACK

7 1. ประเมินการจัดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการเพื่อนำมา ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอน 2. ประเมินผลลัพธ์ (Post-test) การใช้บทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 5. ประเมิน (Evaluation) NEXT BACK

8 แผนผังความคิด NEXT BACK

9 การออกแบบ แผนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดของ ผู้เรียน พัฒนา (Develop) ตรวจสอบหรือ สอบถามหน่วย การเรียนรู้ สร้าง บทเรียน ออนไลน์ การออกแบบ (Design) ออกแบบ สื่อ ออกแบบการ จัดการเรียนรู้ ออกแบบหน่วย การเรียนรู้ ออกแบบรูปแบบ / วิธีการจัดการเรียน การสอน วิเคราะห์ (Analyze ) วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม วิเคราะห์ ผู้เรียน วิเคราะห์ เนื้อหา นาไปใช้ (Impleme nt) ทดลองใช้ ทดลองใช้ บทเรียน ออนไลน์ ทดลองใช้ หน่วยการ เรียนรู้ ใช้จริง ใช้บทเรียน ออนไลน์ ใช้หน่วยการ เรียนรู้ ประเมิน (Evaluatio n) ประเมินการ จัดการเรียนรู้ ประเมิน ผลลัพธ์ NEXTBACK

10 นางสาวหนึ่งฤทัย โกศัย 541121104 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ BACK


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google