งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ • การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย – หัวข้อวิทยานิพนธ์ – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา – วัตถุประสงค์ – สมมติฐาน ( ถ้ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ • การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย – หัวข้อวิทยานิพนธ์ – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา – วัตถุประสงค์ – สมมติฐาน ( ถ้ามี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ • การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย – หัวข้อวิทยานิพนธ์ – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา – วัตถุประสงค์ – สมมติฐาน ( ถ้ามี ) – ขอบเขตของการวิจัย – คำจำกัดความ 2 http://www.graduate.kmutnb.ac.th/pagepdf/TEMPLATE/new2554/bv51.pdf

3 การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ • การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ( ต่อ ) – การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ( ถ้ามี ) – สถิติที่ใช้ในการจัดทำ ( ถ้ามี ) – วิธีการวิจัย – แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน – ประโยชน์ของการวิจัย – รายชื่อเอกสารอ้างอิง 3

4 หัวข้อวิทยานิพนธ์ • ชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดหัวข้อวิจัยซึ่ง จะต้อง กะทัดรัด ชัดเจน บ่งบอกถึงปัญหา นวัตกรรมที่ใช้ • ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัย • พร้อมทั้งสื่อความหมายให้ทราบใน 3 ประเด็น คือ – วัตถุประสงค์การวิจัย – ตัวแปรที่ศึกษา – ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4

5 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา • ความยาวของเนื้อหาประมาณ 2 หน้า • ให้นิยามปัญหาและความสำคัญของปัญหา ความจำเป็นที่คิดใช้การวิจัยมาแก้ปัญหา • ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหา โดยอ้างหลักการหรือทฤษฎี สนับสนุน ควรนำเสนอใน 3 ประเด็น – สภาพคาดหวังหรือที่พึงประสงค์ – สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและปัญหา – แนวทางการแก้ปัญหา 5

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย • ระบุสิ่งที่ต้องการได้จากการทำวิจัย เพื่อ แก้ไขปัญหาอะไรโดยวิธีการใด ซึ่งอาจมี หลายข้อแต่ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องของ งานวิจัยและแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร • อาจเขียนลักษณะจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือ จุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นรายข้อ 6

7 วัตถุประสงค์ของการวิจัย • ประมาณ 2 – 3 ข้อ • เรียบเรียงจากวัตถุประสงค์หลักไปสู่ วัตถุประสงค์ย่อย • เป็นข้อความสั้นๆ มักขึ้นต้นด้วย วลี ดังต่อไปนี้ – เพื่อพัฒนา... เพื่อหา... เพื่อประเมิน... เพื่อ เปรียบเทียบ... • ไม่ควรนำการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เพราะ เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว – เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี... เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค... 7

8 สมมติฐานการวิจัย • เป็นการคาดคะเนหรือทำนายคำตอบอย่าง มีเหตุผล • ทำหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทางใน การวิจัย • สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการ วิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้ 8

9 ขอบเขตของการวิจัย • ขอบเขตพื้นที่ • ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ทำวิจัย • ขอบเขตของช่วงเวลาที่ทำวิจัย • ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย –Hardware –Software 9

10 คำจำกัดความ / นิยามศัพท์ เฉพาะ • เป็นการให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัย เช่น –“ ลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง.............. 10

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • เป็นการรวบรวมผลงาน บทความ และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย 11

12 วิธีการวิจัย • การกำหนดกิจกรรมต่างๆที่ผู้วิจัยต้องทำ • กำหนดวิธีและแนวทางต่างๆที่จะใช้เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลจากประชากรเป้าหมายหรือ ตัวอย่างประชากร • การออกแบบการวิจัย • การเลือกตัวอย่าง • การสร้างเครื่องมือ • การวางแผนขั้นตอนการวิจัย • การวิเคราะห์ข้อมูล 12

13 วิธีการวิจัย • กรอบแนวคิดการทำวิจัย – เกิดจากการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง – ดูว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไร เป็นสาเหตุ – เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆเข้าด้วยกัน – นำแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง กับสิ่งศึกษามาสนับสนุนงานวิจัย – ผสมผสาน แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ที่รวบรวมมาได้ กับแนวคิดของ ผู้วิจัยเองมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 13

14 วิธีการวิจัย • ระยะเวลาในการดำเนินงาน – ระบุถึงระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยทั้งหมด ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร – ระบุระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละขั้นตอนของ การวิจัย –Gantt Chart 14

15 ประโยชน์ของการวิจัย • ให้ระบุอย่างเด่นชัดว่าผลที่ได้จากการวิจัย คืออะไร • จะนำเสนอผลการวิจัยหรือประโยชน์ในการ แก้ปัญหาได้อย่างไร • ต้องไม่เขียนกว้างจนเกินไป 15

16 รายชื่อเอกสารอ้างอิง • ระบุชื่อเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักในการ วิจัย • ต้องเขียนตามรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น 16

17 โครงการวิทยานิพนธ์ ( ปก ) 17

18 โครงการวิทยานิพนธ์ ( ปก ) 18

19 โครงการวิทยานิพนธ์ ( ปก ) 19

20 โครงการวิทยานิพนธ์ ( หน้าที่ 1) 20


ดาวน์โหลด ppt การเสนอโครงการ วิทยานิพนธ์ • การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย – หัวข้อวิทยานิพนธ์ – ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา – วัตถุประสงค์ – สมมติฐาน ( ถ้ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google