งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2 ประเด็นนำเสนอ ความ ก้าวหน้ า ผลการศึกษา ประเด็นฝาก

3 สพฐ.: - ศึกษาเชิงลึก - Reflective Coaching - ครูทำงาน ร่วมกัน - แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความก้าวหน้า สพท.: คาดหวัง - ศึกษาเชิงลึก - Reflective Coaching - ครูทำงาน ร่วมกัน - สนับสนุน โรงเรียนทำ วิจัย

4 ผลการศึกษาผลการศึกษา

5 คำถามวิจัย รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร 1 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางเป็นอย่างไร 2 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร 3 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร 4 ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร 5 ปัญหา อุปสรรคในการนำหลักสูตรไปใช้มีอะไรบ้าง 6 วิธีการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างไร 7

6 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับ หลักสูตรแกนกลาง และข้อค้นพบ ( ประเด็นที่ควร ดูแลเป็นพิเศษ ) ศึกษาหลักสูตร จุดอ่อนคือการ ให้ความสำคัญ กับส่วนนำของ กลุ่มสาระ หน่วยการเรียนรู้ มีเพียง 1-2 หน่วย องค์ประกอบ ครบ แต่ไม่ สะท้อน เป้าหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - สอนไม่ถึง concept - บริหารเวลาไม่ เหมาะสม - นักเรียนมี บทบาทน้อยกว่า - การจัดกลุ่มไม่ ชัดเจน โครงส ร้าง รายวิช า มีทุกรายวิชา แต่ขาดความ เข้าใจการจัดทำ สาระสำคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ สับสนว่า เชื่อมโยงกับ หน่วยการเรียนรู้ อย่างไร กำหนด เป้าหมายมาก เกินไป ใช้สื่อ ไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอ ไม่ตอบสนองกับ เด็กทุกกลุ่ม

7 ใช้คำถาม ใช้คำถาม หลากหลาย แต่ไม่มี ประสิทธิภา พ ใจร้อนไม่รอ คำตอบ สอดแทรกคุณลักษณะ สอดแทรกผิด จังหวะ ใช้คำตำหนิ และบ่นๆๆ วัดผล นำผลมา แก้ปัญหา แต่ ไม่ใช้มา ประกอบวาง แผนการสอน พัฒนาการคิด ดูแลนักเรียน ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะ เด็กอ่อน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เป็นแหล่ง เรียนรู้ - บันทึกหลังสอนไม่นำไปสู่การพัฒนา เด็ก และการเรียนการสอน - แก้ปัญหา / พัฒนาแต่ไม่ทำให้เป็น ระบบ - เบื่อการทำวิจัยเล่มโตๆ วิจัยในชั้นเรียน - สอนเนื้อหา ไม่ วิเคราะห์ตัวชี้วัด - ผลงานการค้นคว้า copy &paste

8 ประเด็นฝาก • โรงเรียนบูรณาการในการนิเทศภายใน / ระบบประกันคุณภาพ • ศน. มีงานมากมาย ถ้าเวลาเข้าห้องเรียนมี ไม่มากจะทำอย่างไรให้ได้คำตอบวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google