งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวกาญจนา เพชรทูล 531120411 วิทยาศาสตร์ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวกาญจนา เพชรทูล 531120411 วิทยาศาสตร์ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวกาญจนา เพชรทูล 531120411 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2 การออกแบบสื่อการสอน ADDIE MODEL การออกแบบระบบ การสอน การออกแบบสื่อเพื่อ การศึกษา ที่มา ขั้นการประเมินผล ขั้นตอนการนำไปใช้ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ

3 การออกแบบระบบการสอน ADDIE MODEL การออกแบบการสอน เป็นกระบวนการ แก้ปัญหาการสอนโดย วิธีการวิเคราะห์เงื่อนไข การเรียนรู้อย่างเป็น ระบบในการดำเนินการ เช่นนี้จะต้องตัดสินใจทำ ความสัมพันธ์ในขั้นตอน ต่างๆแต่ละขั้นใน กระบวนการออกแบบ การสอน โดยพื้นฐาน ของการออกแบบการ สอนขึ้นอยู่กับ จิตวิทยา การสอน วิธีการระบบ และการสื่อสาร

4

5 ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐาน สำหรับขั้นตอนการออก แบบการสอน ขั้นตอนอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณ จะต้องระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคำตอบที่ทำได้ ขั้นตอนนี้อาจ ประกอบด้วยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ ( ความ จำเป็น ), การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์ ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มัก ประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการ ภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูก นำเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป

6 ขั้นออกแบบเป็นขั้นตอนประสาน ระหว่างสิ่งที เป็นนามธรรมจากขั้นวิเคราะห์ โดยการ แปลงความคิด และนำเสนอเป็นรูปธรรมในขั้น ออกแบบ เช่น การเขียน ผังงาน การออกแบบ storyboard ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ ออกแบบการสอน นักเทคโนโลยี การศึกษาที่ต้อง ประสานงานร่วมกับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 1. การออกแบบ Courseware ( การออกแบบบทเรียน ) 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)

7 ขั้นพัฒนาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการ สร้างบทเรียนตามผลการออกแบบจากขั้น ตอน ที่สอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยผู้มี ความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นักออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก นักคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลและ จัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบ 2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียม ข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น เรียบร้อยแล้ว 3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8 การนำไปใช้เป็นการนำ บทเรียนที่ผ่านการพัฒนา เป็นบทเรียนในรูปของสื่อ ดิจิทัล เผยแพร่บนระบบ เครือข่าย (network) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งใน ขั้นตอนนี้อาจารย์ผู้สอนและ ทีมผู้ดำเนินการผลิต จำเป็นต้องเก็บข้อมูล รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหา ต่างๆ ที่พบจากการเรียน ด้วย e-learning เพื่อการ ปรับปรุงต่อไป

9 ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วน คือการประเมินผลรูปแบบ (Formative) และ การประเมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละ ขั้นของ ADDIE Process ซึ่งเป็นการ ประเมินผลเพื่อพัฒนา และการประเมินผลใน ภาพรวมจะทำเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อ ประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูล จากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

10 http://codexarticle.blogspot.com/20 12/04/addie-model.html http://www.kroobannok.com/5661 http://53540395techno.blogspot.co m/2010/09/blog-post_17.html

11


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวกาญจนา เพชรทูล 531120411 วิทยาศาสตร์ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google