งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ Online ซึ่ง ลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ Online นั้นเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้อง ได้รับการออกแบบตามหลักการและทฤษฎีทางด้าน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านการศึกษาและด้าน จิตวิทยา

3 กระบวนการออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware) นั้น มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ เข้าใจในทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงาน ของตนเองได้ โดยดำเนินการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ภายใต้มาตรฐานการออกแบบการเรียนการ สอน (Instructional Design) ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย่ หลักการทางด้านจิตวิทยา และหลักการออกแบบบทเรียน ตามรูปแบบ ADDIE Model (Instructional Design) โดย คำนึงถึงความเข้าใจ ความต้องการ และเข้าใจธรรมชาติของ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ให้รู้สึกอยากเรียนและไม่เกิด ความเบื่อหน่าย เมื่อเข้าไปเรียนแล้ว อยากศึกษาค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อื่น มีความกระตือรือร้น ที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมต่อ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้และเพิ่มความรู้ในการทำงานให้ประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware)การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)การออกแบบการเรียนการ สอน (Instructional Design)หลักการออกแบบบทเรียน ตามรูปแบบ ADDIE Model(Instructional Design)

4 1.Analysis: ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ขั้นตอนการวิเคราะห์ แบ่งได้ดังนี้ - การวิเคราะห์หลักสูตร - การวิเคราะห์เนื้อหา - การวิเคราะห์ผู้เรียน โดยขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ชุดวิชาต่างๆ โดยผู้ออกแบบ (Instructional Designer) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware) จะต้องคำนึงถึงหลักสูตรการเรียนการ สอนออนไลน์ online ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ ของการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อที่ นำมาใช้ในการนำเสนอ ความเหมาะสมของบทเรียนกับ ผู้เรียน รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware)

5 2. Design : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ขั้นตอนนี้เป็นผลมาจากการวิเคราะห์โดย ออกมาในลักษณะของแบบร่างการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) แบบร่างนี้เป็นเอกสารการออกแบบที่ ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน กลยุทธ์ในการ เรียนการสอน เนื้อหาบทเรียน โดยใช้เอกสารนี้ในการสื่อสาร กับทีมงานในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) - การออกแบบเนื้อหา - การออกแบบโครงสร้างและ ลักษณะ - การออกแบบให้มีปฎิสัมพันธ์และการ เชื่อมโยง - การออกแบบรูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ

6 3. Development : ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนของการผลิตตามเอกสาร การออกแบบเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e- Learning ( อีเลิร์นนิง ) โดยเริ่มจากเขียน Storyboard ตาม เอกสารการออกแบบที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ ถูกต้องแล้ว การเขียน Storyboard เป็นการอธิบาย หน้าจอของการเรียนการสอนในแต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะ เห็น ได้ยินหรือว่ามีปฎิสัมพันธ์อะไรกับบทเรียนออนไลน์ Online e-Learning ( อีเลิร์นนิง ) บ้าง Storyboard จะเป็น เครื่องมือในการทำงานของกราฟิก ทีมตัดต่อเสียง / ภาพ และโปรแกรมเมอร์ในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และบทเรียนออนไลน์ Online e- Learning ( อีเลิร์นนิง ) ที่เสร็จสมบูรณ์ต้องได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบที่ต้องการสื่อ ความหมายจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อน นำไปใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)e- Learning ( อีเลิร์นนิง )การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)e- Learning ( อีเลิร์นนิง )

7 4. Implementation : ขั้นตอนการนำบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware) ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยนำ บทเรียน e-Learning ( อีเลิร์นนิง ) ลงระบบ ทำการ ตรวจสอบการใช้งานของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware) และระบบ พร้อมกับมีฝ่ายเทคนิคให้การ ช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ Online e-Learning ( อีเลิร์นนิง ) ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรม หรือว่าเครื่องมือการใช้งานบทเรียน e-Learning ( อีเลิร์ นนิง )บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware)e-Learning ( อีเลิร์นนิง )บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware)e-Learning ( อีเลิร์นนิง )e-Learning ( อีเลิร์ นนิง )

8 5. Evaluation : ขั้นการประเมินผลบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือประสิทธิภาพของบทเรียนออนยไลน์ Online e- Learning ( อีเลิร์นนิง ) ที่ผลิตขึ้นมา โดยอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)e- Learning ( อีเลิร์นนิง ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)

9 อ้างอิง http://www.uplus-solution.com/content.php?ct_id=40 http://www.uplus-solution.com/content.php?ct_id=40 https://sites.google.com/site/supoldee/e-courseware

10


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e- Courseware ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google