งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการ เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการ เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการ เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้

2 ผู้เขียนหน่วยการ เรียนรู้ ชื่อและนามสกุลพิชามญชุ์ ศักดา หน่วยงานต้นสังกัดคณะครุ ศาสตร์ ชื่อโรงเรียนม. ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ที่อยู่ของโรงเรียนม. ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

3 ภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้ สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความหมาย ประโยชน์ วิธีการใช้ Weblog ในการจัดการเรียนรู้ และ สามารถสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ กิจกรรม : นักศึกษาจะได้ลงมือสร้าง Weblog ได้ สมมติบทบาททั้งเป็นครูผู้สอนและผู้เรียน ผ่านทาง Weblog ผลงานนักเรียน : weblog กลุ่มละ 1 blog

4 สาระการเรียนรู้ ความหมาย ประโยชน์ และวิธีการใช้ Weblog ในการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 12 คาบๆ ละ 50 นาที ภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ ( ต่อ )

5 คำอธิบายของหน่วย การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง นักศึกษารู้และเข้าใจความหมายของ Weblog ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์และวิธีการสร้าง Weblog ในการจัดการเรียนรู้ได้ นักศึกษาสามารถสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนรู้ได้

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด –“ Weblog ” คืออะไร คำถามประจำหน่วย – เราจะใช้ Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างไร คำถามประจำบท – เราจะใช้ Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างไร

7 แผนการ ประเมิน ก่อนเริ่มโครงงาน ให้นักศึกษาทำ แบบสอบถามวัด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โครงงาน และ Weblog ภาระงานของ นักเรียนและผลงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน - มีการประเมินการ ทำงานร่วมกันภายใน กลุ่มระหว่างเพื่อน นักศึกษาด้วยกัน และ อาจารย์เป็นผู้ประเมิน - แต่ละกลุ่มรายงาน ความคืบหน้าในการ จัดทำโครงงานสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - มีการนำเสนอ โครงงานและอภิปราย ร่วมกันถึงโครงงานที่ กลุ่มตนได้ทำขึ้น พร้อม ทั้งเสนอความคิดเห็น ร่วมกันระหว่างกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ให้นักศึกษาอภิปราย เกี่ยวกับการนำ Weblog ไป ประยุกต์ใช้ในงานที่ นอกเหนือจากการ จัดการเรียนรู้ได้ อย่างไรบ้าง ระยะเวลาในการประเมิน

8 สรุปภาพรวมการ ประเมิน แบบสอบถามวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงาน และ Weblog แบบประเมินการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำโครงงาน แบบประเมินการนำเสนอโครงงาน

9 รายละเอียดหน่วย การเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ การทำงานเป็นทีม

10 กิจกรรมการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการ เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google