งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice

2 จัดทำโดย นางสาวนฤมล ปภัสสรา นนท์ รหัส G นิสิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการ สอน ภาคพิเศษ รุ่น 6

3 หลักการและเหตุผล การศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม เป็นรายวิชาในหมวด รายวิชาเฉพาะด้าน การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศึกษา สังเกตโดยใช้เครื่องมือในการ รวบรวมข้อมูลและทักษะต่าง ๆ และนำข้อมูลต่าง ๆ มา วิเคราะห์ ให้รู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล รู้ธรรมชาติและ พัฒนาในแต่ละวัยผู้เรียน บทบาทหน้าที่ครู

4 จากคำอธิบายรายวิชาดังกล่าว ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้ นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนมี บุคลิกภาพที่เหมาะสม ก่อนที่ ผู้เรียนจะไปปฏิบัติและมีส่วน ร่วมในสถานศึกษา ซึ่งการ จัดการสอนเฉพาะในห้องเรียน เพียงอย่าเดียว ไม่สามารถ พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึงนำ E-course มาใช้ในการสอนในวิชา ดังกล่าว

5 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนา E- Course สำหรับใช้ใน การเรียนการสอนวิชา ศึกษาและการมีส่วน ร่วม

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาและจัดทำประมวลผล การสอนวิชาการศึกษา สังเกตและการมีส่วนร่วม ศึกษาลักษณะการจัดการเรียน E-Course จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน บทเรียน

7 ออกแบบและดำเนินการสร้าง บทเรียน E-Course ตามที่กำหนดไว้ ปรึกษาอาจารย์ตรวจสอบ บทเรียนที่ออกแบบและ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทดสอบบทเรียน E-Course ปรับปรุงแก้ไข นำเสนออาจารย์เมื่อได้รับความ เห็นชอบแล้วนำขึ้น www. dru.ac.th ออกแบบและดำเนินการสร้าง บทเรียน E-Course ตามที่กำหนดไว้ ปรึกษาอาจารย์ตรวจสอบ บทเรียนที่ออกแบบและ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทดสอบบทเรียน E-Course ปรับปรุงแก้ไข นำเสนออาจารย์เมื่อได้รับความ เห็นชอบแล้วนำขึ้น www. dru.ac.th

8 งบประมาณ 5,000 บาท

9 ผลงานและต้นแบบ ผลงานเต็มรูป ♦ Coerce intro ♦ Content ♦ Resources ♦ Sitemap ♦ Weblog ♦ Contact

10 เมนู Course intro ประกอบด้วย ☺Course Syllabus ☺ คำแนะนำการเรียน

11 เมนู Contact ประกอบด้วย เมนูย่อย จำนวน 8 เมนู Unit 1 การศึกษามนุษยสัมพันธ์กับ การศึกษาสังเกต ผู้เรียนในโรงเรียน ผู้เรียนในโรงเรียน Unit 2 การศึกษาผู้เรียนเป็น รายบุคคล Unit 3 ธรรมชาติและพัฒนาการของ ผู้เรียนแต่ละวัย Unit 4 การวิเคราะห์ผู้เรียนตาม แนวทางพหุปัญญาและลักษณะ รูปแบบการเรียนรู้

12 Unit 5 บทบาทหน้าที่ครูใน สถานศึกษา งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจำชั้น และครูที่ ปรึกษา Unit 6 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการ ผู้เรียน Unit 7 การศึกษาสภาพทั่วไปของ โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน Unit 8 การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่ นักศึกษาใช้เพื่อหาประสบการณ์ จริงโดยไปร่วมปฏิบัติงานจากครูพี่ เลี้ยงในโรงเรียน

13 เมนู Resources เป็นเมนูรวบรวมข้อมูลให้ นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในแต่ละหน่วยที่กำหนดไว้ เป็นเมนูการลิงค์เชื่อมต่อ แต่ละเมนู เป็นเมนูการลิงค์เชื่อมต่อ แต่ละเมนู เป็นเมนูเชื่อมต่อไปยัง Blog ให้นักศึกษาได้อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับและ นักศึกษาติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ผู้สอน เป็นเมนูเชื่อมต่อไปยัง Blog ให้นักศึกษาได้อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับและ นักศึกษาติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ผู้สอน ใช้เป็นช่องทางให้ นักศึกษาส่งงานผ่าน ใช้เป็นช่องทางให้ นักศึกษาส่งงานผ่าน เมนู Site map เมนู Weblog เมนู Contact

14 ผลงานต้นแบบ Course intro Content Resources Weblog Contact แต่ละเมนูสามารถ Link โดยใช้เมนู Site map

15 Course intro คำอธิบายรายวิชา แนะนำการเรียน แต่ละกรอบมีคลิกมีรายละเอียด

16 Content วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่ 2 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาสาระในเรื่องการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( แยกย่อยแต่ละเรื่อง )

17 กิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำ Weblog นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งงานอาจารย์ผู้สอน ทดสอบหลังเรียน

18 เมนู Resources ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสืบค้นที่อาจารย์ทำ หรือ Link กับ Web อื่น ๆ วิดีทัศน์พฤติกรรมผู้เรียน

19 Weblog ช่องทางให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษา ช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน

20 Contact ช่องทางนักศึกษาส่งงานอาจารย์ผู้สอนทาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google