งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice

2 จัดทำโดย นางสาวนฤมล ปภัสสรา นนท์ รหัส G5217650583 นิสิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการ สอน ภาคพิเศษ รุ่น 6

3 หลักการและเหตุผล การศึกษาสังเกตและการมี ส่วนร่วม เป็นรายวิชาในหมวด รายวิชาเฉพาะด้าน การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศึกษา สังเกตโดยใช้เครื่องมือในการ รวบรวมข้อมูลและทักษะต่าง ๆ และนำข้อมูลต่าง ๆ มา วิเคราะห์ ให้รู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล รู้ธรรมชาติและ พัฒนาในแต่ละวัยผู้เรียน บทบาทหน้าที่ครู

4 จากคำอธิบายรายวิชาดังกล่าว ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้ นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนมี บุคลิกภาพที่เหมาะสม ก่อนที่ ผู้เรียนจะไปปฏิบัติและมีส่วน ร่วมในสถานศึกษา ซึ่งการ จัดการสอนเฉพาะในห้องเรียน เพียงอย่าเดียว ไม่สามารถ พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึงนำ E-course มาใช้ในการสอนในวิชา ดังกล่าว

5 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนา E- Course สำหรับใช้ใน การเรียนการสอนวิชา ศึกษาและการมีส่วน ร่วม

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาและจัดทำประมวลผล การสอนวิชาการศึกษา สังเกตและการมีส่วนร่วม ศึกษาลักษณะการจัดการเรียน E-Course จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน บทเรียน

7 ออกแบบและดำเนินการสร้าง บทเรียน E-Course ตามที่กำหนดไว้ ปรึกษาอาจารย์ตรวจสอบ บทเรียนที่ออกแบบและ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทดสอบบทเรียน E-Course ปรับปรุงแก้ไข นำเสนออาจารย์เมื่อได้รับความ เห็นชอบแล้วนำขึ้น www. dru.ac.th ออกแบบและดำเนินการสร้าง บทเรียน E-Course ตามที่กำหนดไว้ ปรึกษาอาจารย์ตรวจสอบ บทเรียนที่ออกแบบและ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทดสอบบทเรียน E-Course ปรับปรุงแก้ไข นำเสนออาจารย์เมื่อได้รับความ เห็นชอบแล้วนำขึ้น www. dru.ac.th

8 งบประมาณ 5,000 บาท

9 ผลงานและต้นแบบ ผลงานเต็มรูป ♦ Coerce intro ♦ Content ♦ Resources ♦ Sitemap ♦ Weblog ♦ Contact

10 เมนู Course intro ประกอบด้วย ☺Course Syllabus ☺ คำแนะนำการเรียน

11 เมนู Contact ประกอบด้วย เมนูย่อย จำนวน 8 เมนู Unit 1 การศึกษามนุษยสัมพันธ์กับ การศึกษาสังเกต ผู้เรียนในโรงเรียน ผู้เรียนในโรงเรียน Unit 2 การศึกษาผู้เรียนเป็น รายบุคคล Unit 3 ธรรมชาติและพัฒนาการของ ผู้เรียนแต่ละวัย Unit 4 การวิเคราะห์ผู้เรียนตาม แนวทางพหุปัญญาและลักษณะ รูปแบบการเรียนรู้

12 Unit 5 บทบาทหน้าที่ครูใน สถานศึกษา งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจำชั้น และครูที่ ปรึกษา Unit 6 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการ ผู้เรียน Unit 7 การศึกษาสภาพทั่วไปของ โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน Unit 8 การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่ นักศึกษาใช้เพื่อหาประสบการณ์ จริงโดยไปร่วมปฏิบัติงานจากครูพี่ เลี้ยงในโรงเรียน

13 เมนู Resources เป็นเมนูรวบรวมข้อมูลให้ นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในแต่ละหน่วยที่กำหนดไว้ เป็นเมนูการลิงค์เชื่อมต่อ แต่ละเมนู เป็นเมนูการลิงค์เชื่อมต่อ แต่ละเมนู เป็นเมนูเชื่อมต่อไปยัง Blog ให้นักศึกษาได้อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับและ นักศึกษาติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ผู้สอน เป็นเมนูเชื่อมต่อไปยัง Blog ให้นักศึกษาได้อภิปรายและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับและ นักศึกษาติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ผู้สอน ใช้เป็นช่องทางให้ นักศึกษาส่งงานผ่าน e-mail ใช้เป็นช่องทางให้ นักศึกษาส่งงานผ่าน e-mail เมนู Site map เมนู Weblog เมนู Contact

14 ผลงานต้นแบบ Course intro Content Resources Weblog Contact แต่ละเมนูสามารถ Link โดยใช้เมนู Site map

15 Course intro คำอธิบายรายวิชา แนะนำการเรียน แต่ละกรอบมีคลิกมีรายละเอียด

16 Content วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่ 2 การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาสาระในเรื่องการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( แยกย่อยแต่ละเรื่อง )

17 กิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำ Weblog นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งงานอาจารย์ผู้สอน ทดสอบหลังเรียน

18 เมนู Resources ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสืบค้นที่อาจารย์ทำ หรือ Link กับ Web อื่น ๆ วิดีทัศน์พฤติกรรมผู้เรียน

19 Weblog ช่องทางให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษา ช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน

20 Contact ช่องทางนักศึกษาส่งงานอาจารย์ผู้สอนทางE-mail


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การ พัฒนาอีคอร์สใน รายวิชาศึกษาสังเกต และการมี ส่วนร่วม Development of E-course on Observation and Participation in School Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google