งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความมหัศจรรย์ ของจำนวน นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความมหัศจรรย์ ของจำนวน นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความมหัศจรรย์ ของจำนวน นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 หน่วยการเรียนรู้ : สมบัติพื้นฐานของ ระบบจำนวนจริง ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ จำนวนศึกษาประกอบจำนวนจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำการ พิสูจน์และวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางวิชา คณิตศาสตร์ ซึ่งนักศึกษามีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ที่มาของ ทฤษฏี หลักการทฤษฎีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการสอนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง

3 ระดับชั้น ปริญญาตรี เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 5 ชั่วโมง / หน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของระบบ จำนวนจริง และโครงสร้างของระบบจำนวนจริง 2. นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ จำนวนจริง และการนำคุณสมบัติไปใช้ได้ 3. นักศึกษาสามารถนำสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวน จริงไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการของจำนวนจริงได้ 4. นักศึกษาสามารถทำการวิเคราะห์จำนวนที่ กำหนดให้ถึงองค์ประกอบของจำนวนนั้นๆ กับสมบัติพื้นฐาน ของระบบจำนวนจริงว่าสอดคล้องกันอย่างไร

4 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด โลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีระบบจำนวน คำถามประจำหน่วย จะทำอย่างไรถ้าไม่มีสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง คำถามประจำบท 1. สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงมีอะไรบ้าง 2. เราสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงไปใช้อย่างไร 3. แต่ละสมบัติมีความสอดคล้องกันอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความมหัศจรรย์ ของจำนวน นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google