งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิชาคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความมหัศจรรย์ของจำนวน นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 หน่วยการเรียนรู้ : สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง
ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบจำนวนศึกษาประกอบจำนวนจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำการพิสูจน์และวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักศึกษามีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ที่มาของทฤษฏี หลักการทฤษฎีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง

3 ระดับชั้น ปริญญาตรี เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 5 ชั่วโมง/หน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง และโครงสร้างของระบบจำนวนจริง 2. นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง และการนำคุณสมบัติไปใช้ได้ 3. นักศึกษาสามารถนำสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการของจำนวนจริงได้ 4. นักศึกษาสามารถทำการวิเคราะห์จำนวนที่กำหนดให้ถึงองค์ประกอบของจำนวนนั้นๆ กับสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงว่าสอดคล้องกันอย่างไร

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด โลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีระบบจำนวน คำถามประจำหน่วย จะทำอย่างไรถ้าไม่มีสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริง คำถามประจำบท 1. สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงมีอะไรบ้าง 2. เราสมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนจริงไปใช้อย่างไร 3. แต่ละสมบัติมีความสอดคล้องกันอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google