งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการ ท่องเที่ยวโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการ ท่องเที่ยวโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการ ท่องเที่ยวโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/5 และ 2/10 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 นายทศพิธ แป้นดวงเนตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 Free Powerpoint Templates ปัญหาการวิจัย “ การเรียนการสอนในรายวิชา นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาค การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อมีการ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาส่วน ใหญ่ไม่กล้าที่จะแสดงออก เขินอาย และไม่มีภาวการณ์เป็นผู้นำซึ่งมี สาเหตุมาจากนักศึกษาขาดทักษะใน การทำงานร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย การทำวิจัยในชั้นเรียนโดยนำการ จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัด กิจกรรมนันทนาการ " “ การเรียนการสอนในรายวิชา นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาค การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อมีการ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาส่วน ใหญ่ไม่กล้าที่จะแสดงออก เขินอาย และไม่มีภาวการณ์เป็นผู้นำซึ่งมี สาเหตุมาจากนักศึกษาขาดทักษะใน การทำงานร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย การทำวิจัยในชั้นเรียนโดยนำการ จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัด กิจกรรมนันทนาการ "

3 Free Powerpoint Templates วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5 และ 2/10

4 Free Powerpoint Templates ตารางแสดง ผลการวิจัย กลุ่มที่ครั้งที่ 1 ค่าเฉ ลี่ย (x) ครั้ง ที่ 2 ค่าเฉ ลี่ย (x) ผล การ พัฒ นา 1122.40153.00 พัฒ นา 2102.00142.80 พัฒ นา 3122.40142.80 พัฒ นา 4112.20142.80 พัฒ นา ตาราง 1 แสดงคะแนนและค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบ การพัฒนาการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

5 Free Powerpoint Templates ตารางแสดงผลการวิจัย ( ต่อ ) กลุ่มที่รวมคะแนนระดับ คุณภาพ 129 ดีมาก 228 ดีมาก 328 ดีมาก 429 ดีมาก ตาราง 2 แสดงค่าระดับคุณภาพการทำ ใบงานทดสอบปฏิบัติ * คะแนนเต็ม 30 คะแนน

6 Free Powerpoint Templates ตารางเสนอการวิจัย ( ต่อ ) เลขที่คะแนนผลการ ประเมิน ผ่าน ไม่ ผ่าน 110 ผ่าน 27 39 49 510 ผ่าน 66 78 88 9- ไม่ ผ่าน 106 ผ่าน 115 ผ่าน ตาราง 3 แสดงคะแนนที่ได้จากการ วัดผลความรู้ ความเข้าใจ

7 Free Powerpoint Templates สรุปผลการวิจัย หลังจากใช้กระบวนการกลุ่ม ค่าคะแนนเฉลี่ยและจากการทดสอบ สมมติฐานของนักศึกษาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้กระบวนการ กลุ่ม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ นักศึกษาได้มีพัฒนาการในด้าน ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ บกพร่อง เป็นปัญหาควรแก้ไขโดย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความ ต้องการของตนเองและของผู้อื่น จากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติจนเกิด การค้นพบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อ การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หลังจากใช้กระบวนการกลุ่ม ค่าคะแนนเฉลี่ยและจากการทดสอบ สมมติฐานของนักศึกษาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้กระบวนการ กลุ่ม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ นักศึกษาได้มีพัฒนาการในด้าน ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ บกพร่อง เป็นปัญหาควรแก้ไขโดย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความ ต้องการของตนเองและของผู้อื่น จากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติจนเกิด การค้นพบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อ การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการ ท่องเที่ยวโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google