งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยใช้ผัง ความคิด (M IND M APPING ) วิชาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยใช้ผัง ความคิด (M IND M APPING ) วิชาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยใช้ผัง ความคิด (M IND M APPING ) วิชาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวภาคใต้ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556” นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ทำไมจึงต้องทำวิจัยในครั้งนี้ ? 1. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจ เนื้อหาและจำเนื้อหาไม่ได้ เพราะ ข้อมูลมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดทักษะใน การจัดระบบความคิด ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงต้องการ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันจะนำมาซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของ ภาคใต้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าค้นพบและ สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความรับผิดชอบรู้จัก บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ผู้สอนได้เทคนิควิธีการจัดการ เรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่ง ผ่านการทดลองวิจัยแล้วมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน

5 กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ผังความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน เกณฑ์การประเมินสูงขึ้น ตัวแปรต้นตัวแปรตาม

6 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/7 สาขาการท่องเที่ยว จำนวน 18 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผัง ความคิด (Mind Mapping) ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสูงขึ้น เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้รายวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต้ ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด ละพอ ทับทิม (2546) และ ปฐมาธิดา นาใจคง (2544) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ สร้างสรรค์ชิ้นงานและแนวคิดของ Buzan (2001) แล้ว นำเสนอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ ความคิด โดยจัดลำดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ สร้างแผนที่ความคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่จะสอนผู้เรียน เขียนแผนการสอนประกอบด้วยสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ( ขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป ) สื่อและ แหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมี 3 ขั้น คือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้น สอน และขั้นสรุป

8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศศิธร หาคำ (2548) การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ เทคนิคการคิดแบบ Mind Map ดริญญา มูลชัย (2553) การศึกษาเรื่อง การใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ใน การเรียนวิชาสารเคมีสำหรับยาง ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9 วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นเตรียม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผังความคิด วางแผนการจัดทำโครงเรื่องวิจัย กำหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการทำผังความคิด 1 ฉบับ ใบงานทดสอบการปฏิบัติการทำผังความคิด 1 ฉบับ แบบประเมินการทำใบงาน 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1 ฉบับ

10 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) ขั้นดำเนินการ นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/6 สาขาวิชางานการ ท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สัปดาห์ที่ 4 จำนวน 6 ชั่วโมงตาม ขั้นตอนที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการทำผัง ความคิด วัดความรู้ ความเข้าใจ ผลงานและ พฤติกรรมการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้สุดท้ายของหน่วย เรียนที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ ภาคใต้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้ความ เข้าใจ

11 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินการทำงาน ใบงานทดสอบการปฏิบัติการทำผังความคิด 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ และประเมินโดยใช้ระดับ คุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยใช้ผัง ความคิด (M IND M APPING ) วิชาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google