งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี การศึกษาสภาพการจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี การศึกษาสภาพการจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี การศึกษาสภาพการจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการ วิจัย การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี คณะ บริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ มี การเชื่อมโยงความรู้จากรายวิชาอื่น มาสู่ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน เพื่อ เน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจาก การเรียนในรายวิชาอื่นๆ มา ประยุกต์ใช้และจากพรบ. การศึกษา กำหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน สำคัญที่สุด

3 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับ ปวช. ปวส. คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี ตามความคิดเห็น ของนักเรียนนักศึกษา ใน 4 ด้านคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการ เรียนการสอน และด้านการวัดผลและ ประเมินผล 2. เพื่อทราบแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการ คณะ บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี

4 ตารางหรือผังสรุป สำคัญ รายการ S.D. อันดั บ ระดับ 1. การวางแผน หลักสูตร 3.8 4 0.6 8 3 มาก 2. การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 3.9 1 0.7 2 2 มาก 3. การใช้สื่อการ เรียนการสอน 3.8 0 0.7 7 4 มาก 4. การวัดและ ประเมินผล 3.9 7 0.7 4 1 มาก เฉลี่ย 3.8 8 0.7 2 มาก

5 จากตาราง นักเรียนนักศึกษาให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการในภาพรวม มี การปฏิบัติทุกด้านในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านที่ 1 การวางแผน หลักสูตร ด้านที่ 2 การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านที่ 3 การใช้ สื่อการเรียนการสอน และด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก

6 สรุป ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการคณะบริหารธุรกิจ ของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีใน 4 ด้าน โดย ภาพรวม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ กำหนดอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญของ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการ วัดและประเมินผลมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 1 เมื่อ นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ใน ระดับมาก

7 สรุป ผลการวิจัย ( ต่อ ) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีค่าความสำคัญ อยู่ในอันดับ 2 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก ด้านการ วางแผนหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 3 เมื่อ นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ใน ระดับมาก และด้านการใช้สื่อการเรียนการ สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีค่า ความสำคัญอยู่ในอันดับ 4 เมื่อนำไป เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

8 สรุป ผลการวิจัย ( ต่อ ) สรุปรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณา การ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี 1. ต้องการให้นำวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน มาเรียนในวันเดียวกัน 2. ต้องการให้ครูผู้สอนพูดหรืออธิบายถึง วิชาอื่นบ่อยๆ ด้วย 3. การสอนแบบนี้ดี เพราะเป็นการช่วย ทบทวนความรู้ของวิชาอื่นด้วย 4. ต้องการให้สอนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ด้วย เพื่อจะได้เรียนบูรณาการกับวิชา อื่นๆ

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาวิจัย 1. ฝ่ายวิชาการนำผลการวิจัย ไป วางแผนงานด้านการจัดการเรียน การสอน โดยกำหนดให้ครูที่สอน ระดับชั้นเดียวกันมอบหมายนร./ นศ. จัดทำโครงงานบูรณาการ 2. ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชานำข้อมูลไป ปรับปรุงแผนการสอนและ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน ที่เชื่อมโยงความรู้เดิม หรือวิชา อื่น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี การศึกษาสภาพการจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google