งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ มีการเชื่อมโยงความรู้จากรายวิชาอื่นมาสู่ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้และจากพรบ.การศึกษากำหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับปวช.ปวส.คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา ใน 4 ด้านคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 2. เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
รายการ S.D. อันดับ ระดับ 1. การวางแผนหลักสูตร 3.84 0.68 3 มาก 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.91 0.72 2 3. การใช้สื่อการเรียนการสอน 3.80 0.77 4 4. การวัดและประเมินผล 3.97 0.74 1 เฉลี่ย 3.88

5 จากตาราง นักเรียนนักศึกษาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในภาพรวม มีการปฏิบัติทุกด้านในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านที่ 1 การวางแผนหลักสูตร ด้านที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านที่ 3 การใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคณะบริหารธุรกิจของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีใน 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 1 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก

7 สรุปผลการวิจัย(ต่อ) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 2 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 3 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าความสำคัญอยู่ในอันดับ 4 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

8 สรุปผลการวิจัย(ต่อ) สรุปรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ต้องการให้นำวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กันมาเรียนในวันเดียวกัน ต้องการให้ครูผู้สอนพูดหรืออธิบายถึงวิชาอื่นบ่อยๆ ด้วย การสอนแบบนี้ดี เพราะเป็นการช่วยทบทวนความรู้ของวิชาอื่นด้วย ต้องการให้สอนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วย เพื่อจะได้เรียนบูรณาการกับวิชาอื่นๆ

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ฝ่ายวิชาการนำผลการวิจัย ไปวางแผนงานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้ครูที่สอนระดับชั้นเดียวกันมอบหมายนร./นศ.จัดทำโครงงานบูรณาการ ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชานำข้อมูลไปปรับปรุงแผนการสอนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงความรู้เดิม หรือวิชาอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google