งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
การบริหารจัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 การบริหารจัดการทรัพยากร
การออมทรัพย์ ในระบบ ธนาคาร การผลิต และต้นทุน แนวทางการ บริโภค การบริหาร จัดการ

4 การผลิต เป็นกระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า หรือบริการ

5 ธุรกิจการค้า ……………... ……………... ……………... ……………... ……………...
การคมนาคมขนส่ง ……………... โทรคมนาคม ……………... การผลิต การท่องเที่ยว ……………... ธุรกิจบริการอื่นๆ ……………...

6 ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ หน่วยที่ทำหน้าที่ในการผลิต
เป้าหมาย เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

7 เป็นสิ่งแรกที่ผู้ผลิตคำนึงถึง
ต้นทุนการผู้ผลิต เป็นสิ่งแรกที่ผู้ผลิตคำนึงถึง

8 ต้นทุนการผลิต รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตในรูปของสินค้าหรือบริการ

9 บริการ การอำนวยความสะดวก ความสบายในการบริโภคสินค้า

10 ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อนำมาจำหน่ายต่อแก่ลูกค้า

11 ธุรกิจผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบและ
ส่วนประกอบอื่นๆ นำเข้ามาสู่ กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ (ต้นทุนการผลิต)

12 ค่าใช้จ่าย ประเภทของต้นทุน - วัตถุดิบ 1.ต้นทุนคงที่ - แรงงาน
ต้นทุนในลักษณะอื่น - ต้นทุนค่าเสียโอกาส - วัตถุดิบ 1.ต้นทุนคงที่ - แรงงาน 2.ต้นทุนผันแปร - ค่าขนส่ง

13 หน่วยธุรกิจ การบริหารจัดการ ผู้ประกอบการ โครงการ บริษัทจำลอง
- ประเภทธุรกิจ - ลักษณะเจ้าของ

14 มีวิสัยทัศน์ที่ดี ……………... ……………... ……………... ……………... ……………... ……………
สินค้าได้มาตรฐาน ……………... ผู้ ประกอบ การ ผลิตเร็ว ต้นทุนต่ำ ……………... มองการณ์ไกล ……………... มีทักษะเป็นผู้นำ ……………... มีคุณธรรม ……………

15 ประเภทของธุรกิจ 1. บริการ 2. จัดจำหน่ายสินค้า 3. ผลิตสินค้า

16 เจ้าของธุรกิจ 1. เพียงคนเดียว 2. จำนวน 2-3 คนหรือห้างหุ้นส่วน
3. บริษัทหรือบรรษัท


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google