งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารจัดการทรัพยากร การ ผลิต การ ผลิต และ ต้นทุน และ ต้นทุน การ ผลิต การ ผลิต การบริหารจัดการ แนวทางการบริโภค การออม ทรัพย์ ในระบบธนาคาร

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การผลิต เป็นกระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า หรือบริการ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... การผลิต ธุรกิจการค้า ……………... การคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการอื่นๆ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ หน่วยที่ทำหน้าที่ ในการผลิต เป้าหมาย เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ต้นทุนการผู้ผลิต เป็นสิ่งแรกที่ผู้ผลิต คำนึงถึง

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ต้นทุนการผลิต รายจ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตใน รูปของสินค้าหรือ บริการ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บริการ การอำนวยความ สะดวก ความสบายในการ บริโภคสินค้า

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า สินค้าที่ซื้อมา เพื่อนำมา จำหน่ายต่อแก่ ลูกค้า

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ธุรกิจผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อ วัตถุดิบและ ส่วนประกอบอื่นๆ นำเข้ามาสู่ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ ( ต้นทุนการผลิต )

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเภทของ ต้นทุน ค่าใช้ จ่าย ต้นทุนในลักษณะอื่น 1. ต้นทุนคงที่ 2. ต้นทุนผันแปร - วัตถุดิบ - แรงงาน - ค่าขนส่ง - ต้นทุนค่าเสียโอกาส

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ผู้ประกอ บการ หน่วยธุรกิจ โครง การ บริษัท จำลอ ง - ประเภทธุรกิจ - ลักษณะเจ้าของ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... ผู้ ประกอบ การ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ……………... …………… สินค้าได้มาตรฐาน ผลิตเร็ว ต้นทุนต่ำ มองการณ์ไกล มีทักษะเป็นผู้นำ มีคุณธรรม ……………...

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเภทของ ธุรกิจ 1. บริการ 2. จัดจำหน่ายสินค้า 3. ผลิตสินค้า

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เจ้าของ ธุรกิจ 1. เพียงคนเดียว 2. จำนวน 2-3 คนหรือห้างหุ้นส่วน 3. บริษัทหรือบรรษัท


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google